Svensk arbetsmarknad fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024.

Prognoser och framtidsutsikter

Arbetsmarknaden förväntas inte återhämta sig helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Trots detta, i takt med att konjunkturen stärks, väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska. Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör, säger: – Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska.

Under 2024 bedöms arbetslösheten öka till ett årsgenomsnitt på 351 000 personer för att under 2025 minska till 347 000.

Långtidsarbetslöshet och utbildningsnivå

Långtidsarbetslösheten väntas stiga, framför allt bland personer med svag konkurrensförmåga, exempelvis de med kort utbildning. Det är särskilt svårt att få jobb för arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år. En avslutad gymnasieutbildning ökar jobbchanserna markant.

Obalanser kvarstår

Samtidigt som arbetslösheten väntas öka, finns det en obalans på arbetsmarknaden. Många arbetssökande saknar efterfrågad kompetens och utbildning. Dessutom växer skillnaderna mellan olika delar av landet. Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, förklarar: – Obalanserna har ökat till följd av en sedan länge utbredd matchningsproblematik där många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar på svensk arbetsmarknad. Utmaningarna riskerar att öka till följd av såväl utbildningsrelaterade som geografiska och yrkesmässiga obalanser.

För att hantera detta är det viktigt att fler arbetssökande vidgar sitt sökande och söker sig till branscher eller platser där jobben finns. Arbetsförmedlingen har implementerat ett nytt arbetssätt där de själva matchar arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft. Eva Samakovlis kommenterar: – Vi tror att detta arbete kommer ge effekt på långtidsarbetslösheten.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

Källa: Arbetsförmedlingen

Studiosamtal

Arbetsmarknadsutsikterna kommenteras och analyseras av analysdirektör Eva Samakovlis och arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing i ett studiosamtal. Där kan ni ta del av fler djupdykande kommentarer. Se studiosamtalet här.

Om arbetsmarknadsutsikterna våren 2024

Två gånger varje år presenteras Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter, i juni och december. Prognosen som presenteras idag utgår från samma grundmaterial, men vissa delar skiljer sig från tidigare år. Denna prognos saknar arbetsgivarnas enkätundersökning då metoderna för datainsamling ses över, och istället utgår man från andra statistikkällor för att bedöma utvecklingen av arbetsmarknaden.

Hela rapporten kan laddas ned här.