Forskningsföretaget Synact Pharma med över 14 000 aktieägare hos Avanza rasar med närmare 81 procent och raderar därmed ut hela kursuppgången sedan 2020.

I fas 2b-studien EXPAND lyckades inte Synact Pharmas Resomelagon nå det huvudsakliga målet för behandling av patienter med nydiagnostiserad och svår aktiv reumatoid artrit. Detta meddelades genom ett pressmeddelande på måndagen.

Det primära effektmåttet mättes enligt American College of Rheumatologys (ACR) skalor. Även om Resomelagon inte visade någon påtaglig klinisk fördel enligt det primära effektmåttet, visade det fortfarande en positiv säkerhetsprofil. Studien pågick i sammanlagt 12 veckor.

”Vi blev överraskade av de oväntade resultaten av de subjektiva mätningarna som framkom i EXPAND-studien, vilket ledde till mycket höga placebosvar och svårigheter att visa en tydlig fördel med Resomelagon jämfört med placebo hos patienter som fick metotrexat som första linjens behandling. EXPAND-studien byggde på den framgångsrika BEGIN fas 2a-studien där Resomelagon visade signifikanta resultat jämfört med placebo när det gäller ACR20 och den genomsnittliga ändringen i CDAI-resultat efter 4 veckor”, säger Thomas Jonassen, CSO för SynAct Pharma, i en kommentar.

”De objektiva mätningarna i EXPAND-studien, såsom förbättringar av antalet ömma och svullna leder, överensstämde mer med förväntningarna. Vi fortsätter att analysera topplinedata samt ytterligare data från studien för att få en bättre förståelse av dessa resultat. Det är viktigt att notera att i den pågående RESOLVE-studien undersöker vi Resomelagon hos patienter med måttlig till svår aktiv sjukdomsbild, även om de redan får en adekvat behandling med metotrexat. Vi har också erfarna kliniker i USA som har rekryterat väl till studien.”

Företaget kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens klockan 15.00 idag (måndag, 4 september) med anledning av resultaten.

”Även om vi är besvikna över de inledande resultaten från EXPAND, behåller vi vår övertygelse om potentialen i att använda Resomelagon för behandling av reumatoid artrit. Det finns fortfarande viktiga obefintliga behov som inte helt tillgodoses av nuvarande behandlingar, särskilt bland patienter som inte har svarat på första linjens behandling. Det är dessa patienter, DMARD-IR-patienter, som studeras i RESOLVE-studien, och de representerar den verkliga kommersiella möjligheten för Resomelagon inom RA”, säger Torbjørn Bjerke, vd för SynAct Pharma.