Slarvar med att visa nettoskuldsättningen

Sedan den 1 januari 2023 har mäklare fått en ny uppgift: att i objektsbeskrivningen ange hur stor del av föreningens totala nettoskuldsättning som belastar en enskild bostadsrätt. Fastighetsmäklarinspektionen har genomfört en tematisk granskning för att kontrollera efterlevnaden av denna bestämmelse och ge sin syn på tillämpningen.

Granskning av mäklarens rapportering

Fastighetsmäklarinspektionens granskning har omfattat 16 olika mäklare, varav varje har hanterat två förmedlingsuppdrag. Resultatet visar att flertalet av dessa mäklare fick en disciplinär påföljd, antingen för att ha utelämnat nödvändig information eller för att ha lämnat felaktiga uppgifter. Denna upptäckt understryker vikten av noggrannhet och korrekthet i mäklares arbete, särskilt gällande ekonomiska aspekter.

Utmaningar och svårigheter i tillämpningen

Fastighetsmäklarinspektionen har noterat att många mäklare upplever svårigheter med att tillämpa den nya bestämmelsen. Dessa svårigheter kan bero på bristande förståelse för ekonomiska termer eller osäkerhet kring hur informationen ska beräknas och presenteras. För att möta dessa utmaningar har Fastighetsmäklarinspektionen vidtagit åtgärder för att underlätta mäklarnas arbete.

Stöd och vägledning till mäklare

Som ett svar på de uppmärksammade utmaningarna har Fastighetsmäklarinspektionen tagit fram en promemoria. I denna redovisas resultatet av granskningen samt myndighetens uppfattning om hur bestämmelsen bör tillämpas. Dessutom har en vägledning skapats för att hjälpa mäklare med uträkningen. Dessa initiativ syftar till att ge mäklarna de verktyg och den kunskap som krävs för att korrekt kunna redovisa bostadsrättsföreningens skuldsättning.

Sammanfattning

Fastighetsmäklarinspektionens granskning har belyst vikten av att mäklare noggrant följer den nya bestämmelsen om redovisning av bostadsrättsföreningars skuldsättning. Genom att erbjuda vägledning och information hoppas myndigheten att mäklarna ska kunna förbättra sin efterlevnad av reglerna och därmed öka transparensen och tryggheten på bostadsmarknaden.

Resultatet av Fastighetsmäklarinspektionens granskning kan du läsa här.

Dokumentet med vägledning för hur man räknar ut en bostadsrättsförenings skuldsättning kan du ladda ner här.

Fakta: Fastighetsmäklarinspektionen i korthet

  • ca 30 anställda.
  • Baserade i Karlstad.
  • Leds av myndighetschefen Gunilla Paulsson.
  • Ansvarig minister är Erik Slottner, civilminister på Finansdepartementet.
  • Inom Fastighetsmäklarinspektionen finns en disciplinnämnd som avgör ärenden om disciplinär påföljd.