Sammanställning av Dalarna Science Parks tredje digitala Innovationspanel har nu genomförts. Panelen, som publicerades i slutet av november, fokuserade framför allt på synen på Dalarnas internationaliseringsarbete. Det är tydligt att det råder en stark tilltro bland respondenterna att en ökad internationalisering kan skapa både nya jobb och tillväxt i Dalarna. Det är nära 80 procent av de svarande som ser klara fördelar för hela regionen med ökade internationella kontakter. Utöver fler jobb och tillväxt anges möjligheten att locka ny kompetens till Dalarna som ytterligare fördelar med internationellt samarbete.

– Det är glädjande att det idag finns en så stark tilltro till internationalisering i Dalarna. Jag vet att Dalarnas alla entreprenörer har oändliga möjligheter att öka sitt internationella arbete. Jag vet också att om fler företag satsar på export och samarbeten över gränserna kommer inte bara den egna affären att växa utan även hela regionen. Det blir en dubbel positiv effekt. Jag är glad över att vi på Dalarna Science Park har verktygen att hjälpa till, både med nätverk, kontakter och processer, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

Arbetet med att locka fler små och medelstora företag i Dalarna att utvärdera sina möjligheter att jobba internationellt är en del av Dalarna Science Parks uppdrag. Det innovationsprogram som riktar sig till företag i Dalarna fokuserar på hållbar innovation och möjlighet till omställning för att säkra framtida tillväxt, där internationalisering också är en pusselbit. Programmet driver Dalarna Science Park för att stötta bolag att arbeta strukturerat med innovationsprocesser för att hitta vägar att bredda sin affär, bland annat på nya geografiska marknader. Programmet finansieras med hjälp av Region Dalarna och Tillväxtverket.

– Internationalisering kommer att vara en viktig del för fortsatt långsiktigt tillväxt för både våra Dalaföretag och för Dalarna som helhet. Vi arbetar dagligen med företag som önskar hjälp med nätverk och kontakter för att nå en ny marknad. Historiskt har viljan att satsa internationellt varit ganska låg i Dalarna därför är det glädjande att de som svarat på vår panel ser fördelarna med att gå internationellt. Det kommer vi göra allt för att fånga, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

Dalarna Science Park har genomfört tre digitala Innovationspaneler under året. Syftet med Innovationspanelen är att regelbundet ta pulsen på entreprenörskapet i Dalarna samt säkra en löpande dialog med verksamma i regionen. Som hela Dalarnas innovationsarena är det Dalarna Science Parks uppgift att säkerställa att verksamheten stödjer det regionala tillväxtbehovet inom hela Dalarna. Dalarna Science Park knyter samman näringsliv, offentlig sektor och akademi i starka och välfungerande innovationsmiljöer.