Finansinspektionen (FI) har inlett en undersökning rörande Nasdaq Stockholms agerande i samband med upptagandet av finansiella instrument till handel. Specifikt granskas två tillfällen där Nasdaq kan ha överträtt bestämmelserna i 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Dessa händelser kastar ljus över den ständiga kampen att upprätthålla en reglerad och säker finansmarknad.

Den första incidenten var prospektproblematik

I det första fallet tog Nasdaq upp ett finansiellt instrument till handel, vilket inledde handeln, trots att det inte fanns något prospekt som var godkänt och registrerat hos FI och som hade offentliggjorts. Enligt LV är det obligatoriskt för finansiella instrument att ha ett godkänt prospekt innan handeln får påbörjas. Detta är en grundläggande princip som säkerställer att marknadsaktörer har tillgång till relevant och tillförlitlig information om de finansiella instrumenten.

Den andra händelsen är en upprepning av samma misstag

Den andra incidenten är liknande den första. Här tog Nasdaq upp ytterligare ett finansiellt instrument till handel utan att säkerställa att det fanns ett prospekt godkänt av FI, i överensstämmelse med prospektförordningen. Denna upprepning av samma misstag tyder på systematiska brister i Nasdaqs interna kontroller och efterlevnadsprocesser.

FI:s roll

Som en del av sin tillsynsroll är det FI:s uppgift att utreda och säkerställa att marknadsaktörerna följer de lagar och regler som gäller på värdepappersmarknaden. Genom att utreda dessa två incidenter siktar FI på att avgöra om Nasdaq har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt LV. Detta är inte bara en fråga om att upprätthålla reglerna, utan också om att skydda investerares intressen och säkerställa en rättvis och transparent marknad. Granskningen inleddes i slutet av november 2023 och gällde då marknadsmissbruk men har alltså utvidgats.

Vad står på spel?

Om FI finner att Nasdaq har brutit mot LV kan det få betydande konsekvenser för börsoperatören, inklusive potentiella böter och krav på att förbättra interna processer för att förhindra framtida överträdelser. Detta skulle inte bara påverka Nasdaqs rykte utan också skicka en stark signal till andra marknadsaktörer om vikten av att strikt följa finansmarknadens regelverk.