Finansinspektionen och Energimarknadsinspektionen (Ei) stärker sitt samarbete kring övervakningen av energi- och elderivatmarknaden. Det handlar om att öka utbytet av information och kunskap för att upptäcka, hantera och motverka stabilitetsrisker samt marknadsmissbruk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ei övervakar grossistmarknaden för energi för att upptäcka eventuell marknadsmanipulation och insiderhandel. FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader, vilket omfattar elderivatmarknaden.

Löpande samverkan
På grund av nuvarande läge på elmarknaden i Sverige, med varierande och höga priser, har FI och Ei ökat sitt samarbete de senaste månaderna. Nu tar båda myndigheterna steget vidare och skapar en löpande och återkommande samverkan om övervakning och tillsyn av energi- och elderivatmarknaden. Samverkan innebär ökat informationsutbyte, upparbetade kontaktvägar och löpande avstämningar mellan myndigheterna.
I slutändan handlar samarbetet om att säkerställa stabiliteten på hela marknaden, skapa förutsättningar för korrekt och sund prissättning och därmed säkra förtroendet för energi- och elderivatmarknaderna.

Samarbete även inom EU
Att samarbetet mellan myndigheter med ansvar för el- och finansmarknaderna intensifierats är något som pågår i många länder just nu, inte minst inom EU. Där har de europeiska tillsynsmyndigheterna för elmarknaden och värdepappersmarknaden nyligen inlett ett strukturerat samarbete för att motverka marknadsmissbruk på Europas spot- och derivatmarknader. Mer information om FI:s och Ei:s arbete med marknadsövervakning och om det pågående samarbetet på europeisk nivå kan du läsa här.