Bedrägerier – ett stort och växande samhällsproblem

Bedrägerier är ett allvarligt och ständigt växande problem som bidrar till att göda organiserad brottslighet. De största förlorarna är konsumenterna, särskilt äldre, som ofta står för den övervägande delen av de ekonomiska förlusterna. I en ny rapport från Finansinspektionen (FI) framhålls att mer måste göras för att skydda konsumenterna och stoppa bedrägerierna på finansmarknaden. FI välkomnar de åtgärder som Bankföreningen har aviserat samt de nya regelverksförslag som diskuteras inom EU, det framgår av rapporten.

Stort och växande problem på finansmarknaden

Enligt FI rapport genomfördes fler än 135 000 bedrägliga transaktioner under andra halvåret 2023, med brottsvinster på totalt 1,1 miljarder kronor. Detta är de högsta uppmätta nivåerna hittills för ett halvår och innebär en tredubbling av beloppet jämfört med andra halvåret 2020.

– Dessa problem har vuxit över tid och det är tydligt att mer behöver göras. Att bättre skydda konsumenterna på finansmarknaden och strypa pengaflöden till kriminella måste stå högst på agendan för bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen.

Social manipulation – en växande bedrägeriform

Den vanligaste formen av bedrägeri, och den som ökar mest, är social manipulation där konsumenter luras att genomföra transaktioner. Två tredjedelar av de rapporterade bedrägerierna faller inom denna kategori. Särskilt utsatta är personer över 60 år. För närvarande har konsumenter ofta ingen rätt till ersättning för förluster vid denna typ av bedrägerier, vilket innebär att de själva får stå för kostnaderna.

Flera förslag för att skydda konsumenterna

FI föreslår skärpt lagstiftning som ställer högre krav på företag att skydda konsumenterna. Inom EU pågår arbete med att utveckla nya regelverk, exempelvis bättre övervakning av misstänkta transaktioner och att företag ska ta större ansvar för förluster som uppstår vid social manipulation. Detta skulle ge företagen starkare incitament att öka säkerheten i sina tjänster. Det är dock viktigt att sådan ersättning utformas så att den inte leder till vårdslöst beteende eller nya typer av kriminell aktivitet.

– Det finns en gräns för hur skeptisk och väl insatt en konsument ska behöva vara. Det är mycket positivt att EU arbetar med att ta fram nya regler med skärpta krav på bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr.

Bankföreningens åtgärder och FI:s roll

Bankföreningen och deras medlemsföretag har presenterat flera viktiga åtgärder för att öka säkerheten och skydda konsumenterna. FI bedömer att företagen har data och verktyg som kan utvecklas och användas mer effektivt i detta arbete. FI kommer att följa implementeringen och effekterna av åtgärdspaketet, särskilt när det gäller övervakningssystem för transaktioner och anpassningar av produktutbudet i relation till bedrägeristatistiken.

Fler initiativ på gång

FI ser ett stort behov av att banker och betaltjänsteleverantörer får bättre möjligheter att dela information med varandra, Polisen och andra myndigheter för att förhindra bedrägerier. Dessutom behövs regler för att motverka manipulering av mobil- och telefonnummer samt tekniska lösningar för att verifiera identiteten på dem som ringer. Post- och Telestyrelsen (PTS) har fått ett regeringsuppdrag att motverka användningen av elektroniska kommunikationstjänster för bedrägerier, och FI planerar att diskutera dessa frågor närmare med PTS.

Med dessa åtgärder och initiativ hoppas FI och andra aktörer kunna stärka skyddet för konsumenter och minska de ekonomiska förlusterna som bedrägerier orsakar.