Fabege publicerade idag vid lunchtid sin kvartalsredogörelse för det fjärde kvartalet 2022. Ett kvartal där fastighetsbolaget minskade sitt förvaltningsresultat rejält jämfört med samma period året innan. Samtidigt föreslår styrelsen att utdelningen sänks med 50 procent till 2,4 SEK från tidigare 4 SEK. Utdelningen föreslås att delas ut kvartalvis, 0,6 SEK per kvartal.

Under kvartalet steg hyresintäkterna till 781 MSEK (746) vilket motsvarar en ökning om 4,7 procent. Vidare förbättrades driftnettot marginellt till 574 MSEK (569). Däremot försvagades förvaltningsresultatet avsevärt till 235 MSEK (418), en minskning med närmare 44 procent jämfört mot föregående år. Substansvärdet, EPRA NAV steg till 173 SEK per aktie och resultatet efter skatt landade på -2 727 MSEK (2 258) vilket resulterade i ett resultat per aktie om -8,68 SEK (7,02).

– 2022 präglades av en osäker omvärld med kraftigt stigande inflation och höjda räntor. Vi levererar ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och positiv nettouthyrning. Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är god med bra efterfrågan på kontorslokaler i våra områden, dock något mer avvaktande mot slutet av året, säger Stefan Dahlbo, vd i Fabege i bokslutet.

– Jag är inte orolig för våra refinansieringsmöjligheter under 2023 och 2024. Idag är det en framgångsfaktor att vi inte använt oss av några kontroversiella finansiella lösningar, utan fortsatt arbetat nära bankerna och undvikit komplicerade finansiella produkter, fortsätter Stefan Dahlbo.

– Vi startar året med cirka 250 MSEK i ökade hyresintäkter, men måste vara förberedda på att 2023 kan bli ett turbulent år, inte minst med hänsyn till osäkerheten i omvärlden. Vi måste därför fortsätta hålla i kostnaderna, fortsätta värna vår balansräkning, fortsätta vara nära våra kunder, fortsätta att ta hand om våra fastigheter med passion och långsiktighet, fortsätta utveckla våra områden och vår stad, fortsätta ta aktiva beslut samt, inte minst, fortsätta ta hand om varandra. Jag är övertygad att vi är väl rustade att möta de utmaningar som kommer och ta vara på de möjligheter som skapas. Allt för att kunna fortsätta skapa värden, avslutar Stefan Dahlbo vd-ordet.