Knappt 3 procent av förtroendevalda politiker uppger att de blivit utsatta för korruptionsförsök. Det visar Politikernas trygghetsundersökning 2021 som Brottsförebyggande rådets (Brå) nyligen publicerat.

Sedan 2012 genomför Brå en undersökning för att mäta förtroendevalda politikers utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld. Mätningen av utsattheten delas in i tre kategorier: våld, skadegörelse och stöld, hot och trakasserier samt korruptionsförsök. Enligt den senaste undersökningen uppgav var fjärde förtroendevald att de under 2020 blivit utsatta för någon form av våld, skadegörelse och stöld eller hot och trakasserier.

Få utsatta för korruptionsförsök
Endast 2,8 procent av respondenterna uppger att de blivit utsatta för korruptionsförsök. Det visar på en minskande trend, då andelen utsatta har minskat sedan 2014. Den mest utbredda korruptionsformen är vänskapskorruption. I de flesta fall har det varit fråga om ytligt bekanta till de förtroendevalda som har försökt utnyttja relationen för personlig vinning. Enligt respondenterna har syftet varit att få tillgång till information eller påverka den förtroendevaldas agerande.

Vidare uppger en procent att de blivit utsatta för mutförsök. Även här har syftet antingen varit att frammana ett agerande eller en aktivitet, men även att belöna ett agerande eller passivitet. I likhet med tidigare år visar undersökningen att kvinnor har blivit utsatta för korruptionsförsök i större utsträckning än män.

Du kan läsa hela trygghetsundersökningen här.