Tre fjärdedelar av globala företagsledare förutser betydande förändringar för sina organisationer de kommande tre åren genom införandet av generativ AI. Samtidigt anser endast en fjärdedel att deras organisationer är redo att hantera governance- och riskaspekter kopplade till generativ AI, enligt en ny rapport från Deloitte.

– Vi befinner oss i ett tidigt skede av en stor teknisk omvandling där generativ AI kommer driva innovation inom olika branscher. Företagsledare måste agera för att bibehålla och öka sin konkurrensförmåga, samtidigt som de måste få lämpliga åtgärder på plats kring governance och risk, säger Patric Barenthin, director och rådgivare inom AI, data och cloud på Deloitte.

Enligt rapporten “The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next” förutser 79 procent av företagsledarna att generativ AI kommer att medföra betydande förändringar inom deras organisationer under de kommande tre åren. Trots detta är fokus från majoriteten (56 procent) inriktat på att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Mer strategiska områden, såsom att främja innovation (29 procent) och generera nya idéer och insikter (19 procent), prioriteras lägre.

– Man ser för tillfället störst potential inom effektivitet, produktivitet och kostnadsreducering – områden som även varit i fokus vid tidigare teknikskiften. Samtidigt ser vi att företagsledare som anser sig ha hög kompetens inom generativ AI har börjat använda det för innovation och tillväxtrelaterade ändamål, säger Patric Barenthin.

Trots att de svarande generellt sett anser sig vara väl förberedda när det gäller strategi och teknisk infrastruktur identifieras brister inom governance och risk som hinder för en framgångsrik implementering av generativ AI. Endast 25 procent anser att deras företag är redo att hantera de förväntade utmaningarna.

– Många oroar sig för bristande förtroende för resultat som tagits fram med hjälp av AI. Det finns även stor oro kring IP-frågor, misskötsel av kunddata och brist på transparens, säger Patric Barenthin.

Bristen på tekniskt kunnig personal uppfattas också som ett hinder, där endast 22 procent anser att deras företag är rustade att hantera talangrelaterade frågor inom området. Dessutom pekar rapporten på att endast 47 procent av företagsledarna anser att deras organisation lägger tillräckliga resurser på att utbilda sin personal om de praktiska möjligheterna, fördelarna och värdet av generativ AI.

– Vi ser också att respondenter som anser sig ha hög AI-kompetens är mer benägna att utbilda sin personal, och att rekrytera och anställa talanger med teknisk kompetens, vilket kan ge dem en tidig fördel, säger Patric Barenthin.