Idag har Sverige och ytterligare 25 EU-länder signerat den europeiska överenskommelsen om vindkraft, känd som European Wind Charter, och åtagit sig att implementera EU:s plan för vindkraft. Det breda stödet visar att regeringarna i EU-länderna har insett den akuta nödvändigheten av att förstärka vindkraftsindustrin i Europa och det strategiska värdet är av “made in Europe”.

I oktober presenterade EU-kommissionen sitt europeiska vindkraftspaket med 15 specifika åtgärder för att öka konkurrenskraften i vindkraftens värdekedja i Europa. EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken har redan påbörjat genomförandet av sina delar av detta åtgärdspaket. Emellertid åligger huvudansvaret för genomförandet av åtgärderna de nationella regeringarna. Idag, den 19 december, undertecknade EU-kommissionen tillsammans med 26 EU-länder – inklusive Sverige – och över 300 företag från vindkraftsbranschen den europeiska överenskommelsen om vindenergi, European Wind Charter. Svensk Vindenergi är en av de organisationer som har undertecknat detta avtal.

– Det är väldigt positivt att regeringen sluter upp för att korta tillståndsprocesser och stärka vindkraftens leveranskedja. Vindkraftsutbyggnaden bidrar till stärkt svensk konkurrenskraft och till EU:s klimatomställning. Sveriges regering skickar genom att underteckna överenskommelsen en viktig signal om att Sverige är rätt land för vindkraftsinvesteringar. Sverige har bra geografiska förutsättningar och industrins efterfrågan på mer grön el är stor och verklig här, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Vad innebär åtagandet?

Säkerställande av tillräckliga, starka och förutsägbara förhållanden för att öka vindkraftsutbyggnaden är av yttersta vikt. Detta innefattar att uppdatera de nationella energi- och klimatplanerna till EU-kommissionen, i enlighet med Fit for 55-målen, samt att effektivisera och göra tillståndsprocessen för vindkraftsprojekt effektivare och mer förutsägbar. Inom ramen för detta avtal förbinder sig EU-länderna att göra nationella åtaganden för att öka utbyggnaden av vindkraft, minst fram till 2024-2026.

De EU-länder som använder auktioner för att främja vindkraftsutvecklingen förväntas förbättra och förenkla dessa förfaranden. Det bör noteras att Sverige inte tillämpar ett auktionssystem för detta ändamål.

Att säkerställa att alla affärsprocesser, policys, produkter och tjänster inom vindkraftssektorn uppfyller höga standarder när det gäller miljö, innovation, cybersäkerhet och arbetsvillkor.

Det är också nödvändigt att förbättra förutsägbarheten mellan tillgång och efterfrågan på marknaden för att minska volatiliteten i kostnaderna längs leverantörskedjan och se till att projekt genomförs som planerat.

För att främja en rättvis och konkurrenskraftig internationell handel kommer EU att aktivt övervaka och vid behov agera mot eventuellt orättvisa handelsmetoder på den globala vindkraftsmarknaden. Dessutom kommer EU-länderna att samarbeta när det gäller investeringar som omfattas av regler för granskning av utländska direktinvesteringar.

För att möta den förväntade ökningen av efterfrågan på vindkraftsprojekt kommer EU att skala upp tillverkningskapaciteten för vindkraftsutbyggnaden. Samtidigt kommer det att satsas på att utveckla kompetens och skapa fler arbetstillfällen inom sektorn.