Under tredje kvartalet rapporterade Embracer Group en ökning i nettoomsättningen med 4 % jämfört med samma period föregående år, upp till 12 050 MSEK. Denna ökning skedde trots en organisk tillväxt på -4 %. Omsättningen varierade mellan olika rörelsesegment, där PC/Console Games minskade med 5 %, medan Mobile Games, Tabletop Games, och Entertainment & Services-segmenten visade på ökningar. Aktien faller i öppningen ca 7 %.

EBIT för perioden landade på 273 MSEK, vilket är en förbättring jämfört med året innan. Justerat EBIT ökade med 7 % till 2 150 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 18 %. Jämförelsestörande poster relaterade till omstruktureringsprogram uppgick till -641 MSEK, och kassaflödet från löpande verksamheten minskade något till 2 477 MSEK.

Resultat per aktie före utspädning var negativt, -1,44 SEK, en kraftig förändring från föregående års positiva resultat. Justerat resultat per aktie var dock positivt, om än lägre än föregående år.

För de första nio månaderna ökade nettoomsättningen med 18 % till 33 331 MSEK. Omsättningen per rörelsesegment visade på ökningar i alla segment förutom Mobile Games, som endast ökade med 1 %. Justerat EBIT ökade marginellt, och jämförelsestörande poster relaterade till omstruktureringsprogrammet uppgick till -2 140 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades betydligt till 6 085 MSEK, och resultat per aktie visade på en mindre nedgång jämfört med föregående år.

Kommentar från VD

VD:n kommenterade att en diversifierad portfölj levererat ett rekordkvartal i Q3 och att företaget upprepar sin prognos för justerat EBIT om 7 000 – 9 000 MSEK för helåret 2023/24. VD:n lyfte fram framsteg i omstruktureringsprogrammet och fokuserade på möjliga avyttringar och konsolidering för att stärka företagets finansiella position.

VD:n nämnde även specifika framgångar inom olika segment, som stark tillväxt inom Tabletop Games och Mobile Games, och pekade på utmaningar och strategiska anpassningar inom PC/Console Games. Omstruktureringsprogrammet är i slutskedet, och företaget arbetar mot att minska kapitalutgifter och förbättra kassaflödesgenereringen.

Framtidsutsikter

Framåtblickande uttalade VD:n optimism för framtiden med en stark pipeline av lanseringar och fortsatta ansträngningar för att balansera kapitalutgifter. Embracer Groups mål är att bygga en starkare grund för framtiden med en förbättrad finansiell profil och en diversifierad portfölj som kan generera vinst över tid.