Elkonsumenter i landet förväntas stå inför en historiskt hög höjning av elskatten från och med årskiftet 2023/2024. Skattehöjning, som förväntas generera betydande intäkter till staten, strider mot tidigare uttalanden från regeringen och har genast blivit kritiserat från flera håll.

Elskatten 2024

”Den höjning av energiskatten på el som väntar vid årsskiftet är den enskilt största i åtminstone modern tid. Det är en mycket överraskande helomvändning med tanke på att regeringen tidigare föreslagit en frysning av indexuppräkningen”, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på branschorganisationen Energiföretagen Sverige till Di.

Enligt Energiföretagen Sverige har regeringen nyligen utfärdat en förordning som innebär att skatten på elektricitet kommer att indexjusteras med 3,6 öre per kilowattimme, och den nya skattesatsen blir 42,8 öre per kilowattimme från och med den 1 januari 2024. När man inkluderar moms, uppgår den totala skattesatsen på elektricitet till 53,5 öre per kilowattimme från och med den 1 januari 2024, vilket motsvarar en höjning på cirka 9,2 procent enligt Energiföretagen Sverige. Det rapporterar DI.

”För en vanlig villaägare som förbrukar omkring 20.000 kWh så blir det en kostnadsökning med omkring 900 kronor på årsbasis. Det finns undantag som exempelvis tillverkande industri, men sammantaget så slår skattehöjningen mot större delen av Sveriges alla elkonsumenter”, säger Erik Thornström till DI.

Enligt beräkningar förväntas ökningen resultera i att ytterligare ungefär 3 miljarder kronor samlas in från elkonsumenterna under det kommande året.

Den historiska höjningen beror mångt och mycket på en indexering som tar inflationen i beaktning.