Det är dags för ytterligare ett av Karlstadens kvarter att ta form. Uppdraget att gestalta kvarteret Lynx, som bland annat kommer att innehålla ett 17-våningshus, har tilldelats arkitektbyrån Kanozi.

Serneke och Balder har tillsammans med Göteborgs Stad genomfört en gestaltningsprocess för ytterligare ett kvarter inom Karlastaden. Kvarteret, som går under namnet Lynx, omfattar cirka 20 000 kvadratmeter BTA och kommer främst att innehålla bostäder men även kontor och butiker. Kvarteret är placerat i den södra delen av Karlastaden och angränsar till Lindholmsallén.

Processen för att utse arkitekter startade i mars 2022 och har genomförts med en serie av workshops där tre arkitektkontor har deltagit. Syftet har varit att pröva olika gestaltningsgrepp för kvarteret i allmänhet och det 17 våningar höga bostadshuset i synnerhet. Under processen har tre väl gestaltade förslag utvecklats och utvärderats. Ett flertal viktiga aspekter har lyfts och förutom det arkitektoniska uttrycket, har genomförbarheten varit en central fråga.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Serneke, Balder, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Per Bornstein och processledda av Gunilla Kronvall har, i samverkan och efter utvärdering, beslutat att gå vidare med Kanozis gestaltningsförslag. Ur motiveringen:

”Kanozi har tagit fram ett robust och väl gestaltat förslag för kvarter Lynx, med ett tydligt narrativ som länkar samman hamnen och områdets historia med Karlastaden och Lindholmens framtid. Arkitekturen balanserar vertikala och horisontella uttryck, vilket tillsammans med en vacker färgskala och materialitet kommer kunna erbjuda en fin front mot Lindholms allé. Högdelen har getts ett uttryck som förstärker dess vertikala rörelse och interiört har Kanozi skapat väl planerade bostäder och med attraktiva utblickar. Förslaget är robust och bedömningsgruppen är trygg med att det kan bearbetas mot ett genomförande med bibehållet gestaltningskoncept.”

– Det har varit en spännande vår där vi har fått se tre väldigt fina förslag växa fram. Själva processen har varit både givande och kreativ med stort engagemang från alla inblandade. Efter ett fint arbete i bedömningsgruppen ser vi nu mycket fram emot det fortsatta arbetet med det vinnande förslaget, säger Oskar Karlsson, projektutvecklare på Serneke.

– Vi är väldigt glada över förtroendet att få gestalta en viktig pusselbit i Karlastaden. Kvarteret Lynx är en del av framsidan ut mot Lindholmsallén och bildar ansiktet utåt i denna spännande stadsdel som håller på att växa upp runt Karlatornet. Vår utformning av Lynx bidrar med stor materialitet i fasaderna, länkar en modern byggnad till det göteborgska kulturarvet av omsorgsfullt gestaltade tegelbyggnader och adderar grönskande takterrasser som avslutning upp mot himlen, säger Johan Casselbrant på Kanozi Arkitekter.

–  En trevlig och levande gatumiljö är alltid viktigt när man bygger blandstad och det tycker jag att Kanozi har fått till på ett bra sätt. Lynx blir ett fint komplement till de högre byggnaderna runtomkring och arkitekterna har verkligen hittat kopplingen till Västkusten och platsens historia vilket ges uttryck i exempelvis valet av fasadmaterial, säger Lars Carlsson, fastighetsutvecklare på Fastighets AB Balder.

Nästa steg är att färdigställa en programhandling som i förlängningen ske leda till ett färdigt underlag för bygglov. Grundläggningsarbetet för kvarteret Lynx har påbörjats under 2022 är och hela projektet ska enligt planen vara färdigt under 2026.