Danske Bank: Svenska sågbolag blöder på nattsvart byggmarknad

Enligt den nya rapporten “Skog & Ekonomi” från Danske Bank, står svenska sågverk inför en utmanande vinter. Byggmarknaden i Europa bromsar in kraftigt och priset på sågade trävaror sjunker. Samtidigt ökar kostnaderna för timmer för sågverken, vilket belastar deras verksamhet.

Rapporten belyser även att lövskogen blir alltmer betydelsefull för skogsägarna ur en kommersiell synvinkel.

– Vår bedömning är att sågverkens resultat faller kraftigt under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Det allvarliga läget har eskalerat under hösten i takt med skenande timmerpriser, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.

Byggandet på 90-talskrisnivåer

Situationen på marknaden för sågverken är unik, med byggandet i Sverige på nivåer som liknar krisen på 90-talet och orderböckerna för Europas byggföretag är tomma. Skogsägare håller priserna uppe och väntar med att avverka, medan köpare av trävaror förväntar sig ännu lägre priser. Detta tvingar sågverken att betala högre timmerpriser samtidigt som priset på sågade trävaror sjunker.

Priserna på sågade trävaror har sjunkit med över 10 procent sedan sommaren och de flesta sågverk går med förlust. Investeringar för att utöka kapaciteten blir nu en börda. Enligt analytiker från Danske Bank förutspås en branschkonsolidering på längre sikt.

– Hoppet står till att låga trävarulager och globala produktionssänkningar ska dämpa prisfallet och gynna svensk sågindustri. Räddningen kan finnas i det amerikanska bostadsbyggandet som bör ta fart inom ett halvår, säger Johan Freij.

Der våras för lövskogen

När det gäller lövskogen har dess betydelse ökat betydligt sedan millennieskiftet, och den utgör nu över 20 procent av skogens totala volym i Sverige. Björken har ökat markant medan granen har minskat när svensk skog anpassar sig till det förändrade klimatet.

Mångfalden och det ökade kommersiella värdet på lövvirket leder till ökat intresse för lövskogen bland svenska skogsägare. Idag används lövträd främst för massaved och energiproduktion. Med samhällets ökande efterfrågan på långsiktigt hållbara träbaserade produkter och en förväntad brist på trämaterial skapas en helt ny situation för svenskt lövvirke.

– Ofta lyfts lövträden fram för att de bidrar till biologisk mångfald. Men även kommersiellt blir lövträden alltmer attraktiva. Lövvirket är oumbärligt i många papperskvaliteter och har mycket högre energivärde än gran och tall. Nästa steg blir lövsågverk. Andelen skogar med inblandat löv kommer öka kraftigt framöver, säger Johan Freij.

Johan Freij ger råd till skogsägare i Sverige:

  • I södra Sverige är efterfrågan på timmer hög, särskilt gran, så fortsätt att gallra så länge priserna håller sig.
  • I Mellansverige är priserna fortfarande höga både på timmer och massaved. Det finns ingen anledning att avvakta med avverkning generellt sett, och särskilt inte med gallring.
  • I mellersta Norrland är jakten på virke inte lika intensiv som i övriga delar av landet. Dock pågår en intensiv virkesjakt i norra Norrland som aldrig tidigare skådats. Därför är noggrannhet med att kontrollera och säkerställa alla tänkbara påslag av stor vikt.