Under det andra kvartalet har Combitech, en ledande aktör inom totalförsvarssektorn, fortsatt att växa och expandera sin verksamhet. Den komplexa säkerhetspolitiska situationen i världen har fortsatt att vara en framträdande faktor, vilket har ökat behovet och efterfrågan på tjänster inom totalförsvar från olika sektorer. Som ett resultat av detta har Combitech kunnat rapportera en imponerande ökning av orderingången med 54 procent under perioden. För att möta den ökande efterfrågan har företaget också rekryterat över 220 nya medarbetare.

En betydande händelse under kvartalet var tecknandet av ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) gällande LSS Mark. Detta avtal, värt cirka 1,2 miljarder SEK under kontraktsperioden, innebär att Combitech kommer att tillhandahålla tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstöd. Att vara en del av den svenska arméns digitala transformationsresa ses som ett stort privilegium och ansvar av Combitech. Genom detta avtal kommer de att bidra till att utveckla Sveriges motståndskraft och skapa ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle.

Utöver det framgångsrika avtalet med FMV har Combitech också publicerat Totalförsvarsrapporten tillsammans med Demoskop. Rapporten inkluderar svar från över 500 beslutsfattare inom näringslivet om deras beredskap inför påfrestningar i samhället. Resultaten visar att endast tio procent av Sveriges företag är redo att hantera en sådan påfrestning, och 77 procent upplever en otydlighet kring regeringens och myndigheternas riktlinjer. Combitech betonar vikten av samverkan mellan myndigheter, näringsliv och andra samhällsengagerade verksamheter för att bygga motståndskraft. Genom att kombinera kompetens, teknik och erfarenhet mellan olika sektorer och branscher strävar Combitech efter att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga och placera människan i centrum för deras arbete.

Under kvartalet har Combitech även erhållit flera betydande uppdrag inom både militärt och civilt försvar. Bland dessa uppdrag kan nämnas konsulttjänster åt Stockholm stad inom digitalisering, IT och informationssäkerhet, ett ramavtal med Västra Götalandsregionen för konsulttjänster inom riskanalys, kontinuitetsplanering, krishantering och totalförsvarsförmåga, samt ett fortsatt strategiskt partnerskap med BAE Systems Hägglunds inom CV90 och bandvagn för den europeiska marknaden. Combitechs cyberverksamhet har också fått ökat förtroende inom försvarsdomänen och har tecknat viktiga avtal, inklusive säkra utvecklingsmiljöer.

Combitech har även utökat sina samarbetsmöjligheter genom att ansluta sig till Ericssons Enterprise Partner Program för att sälja och leverera Ericssons nya Privata 5G-produkter och lösningar, kallade EP5G. Detta bidrar till Combitechs position som en ledande aktör på marknaden genom att erbjuda innovativa lösningar inom digitalisering och effektivisering av företagsverksamheter.

Sammanfattningsvis har Combitech visat imponerande tillväxt och framgång under årets andra kvartal. Den ökade efterfrågan inom totalförsvarssektorn har resulterat i en betydande ökning av orderingången, samtidigt som företaget har utökat sin personalstyrka genom rekrytering av över 220 nya medarbetare. Genom att fortsätta bygga starka partnerskap, erbjuda innovativa lösningar och placera människan i centrum för sitt arbete fortsätter Combitech att vara en ledande aktör inom totalförsvarssektorn och bidra till Sveriges motståndskraft och säkerhet.