Svenska finanschefer ser ljust på framtiden, även om det kan skönjas orosmoln vid horisonten. Det visar Deloitte och SEB:s senaste CFO Survey. I höstens undersökning ser vi att synen på affärsmöjligheter och risker inför de kommande sex månaderna förbättrats, samtidigt som finanscheferna lyfter fram brist på kvalificerad personal som en risk. Vi konstaterar också att klimatarbetet är högt prioriterat av företagen.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt att jämföra utvecklingen i Sverige med övriga Europa. I höstens undersökning ser vi bland annat att de svenska finanschefernas syn på affärsmöjligheter förbättrats markant, med en nettobalans på 70 jämfört med 38 i den senaste undersökningen i maj. CFO Survey visar också att organisk tillväxt fortsatt är finanschefernas främsta prioriteringsområde, samt att den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet för företagen anses ha minskat och nu i det närmaste är tillbaka på en normal nivå.

– Även om hösten inneburit nya risker måste man säga att finanscheferna än tydligare blickar bortom pandemin. Vi bedömer att svaren sammantaget indikerar att man hyser en tydlig optimism på att många av problemen är övergående, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

En samstämmig förbättring mellan branscher
Även om det finns viss skillnad mellan branscher så visar hösten undersökning på en bred förbättring, där läget allt mer ses som fördelaktigt. Även om optimismen fortfarande är som störst bland de större företagen, är skillnaderna utifrån företagsstorlek markant mindre än i vårens undersökning.

De främsta riskerna består
Ekonomisk tillväxt, brist på kvalificerad personal och pressade marginaler och priser är fortsatt de tre mest betydande riskerna under de närmaste 12 månaderna ur finanschefernas perspektiv – vi noterar dock att risken för tillväxt och marginaler bedöms vara lägre än i vårens undersökning.

Brist på kvalificerad personal har gradvis klivit upp på finanschefernas agenda, något som legat i korten givet den utveckling vi hittills har sett i olika ekonomier när man efter 1,5 år ska ta sig tillbaka till där man var innan pandemin. Även om bristen kommer att lösa sig, förefaller risken vara att det kommer ta betydande tid. Ökande kostnad för personal rankas fortfarande ganska lågt bland riskerna, men har under de två senaste undersökningarna varit en av riskerna som ändå har ökat mest. Om bristen på kvalificerad personal består, är det troligt att personalkostnaderna framöver kommer att öka, då konkurrensen om den kvalificerade personal som eftersöks är stor – något som även en allmän vilja till att utöka arbetsstyrkan bidrar till.

Företagen satsar på organisk tillväxt
Finanscheferna sätter organisk tillväxt som högsta prioritet, men man ser även introduktion av nya produkter, investeringar i ny kapacitet och kostnadsreducering som prioriterat. På 12 månaders sikt fortsätter finanscheferna att se företagsförvärv som viktiga, men på samma nivå som i våras. Finanscheferna har också en positiv syn på intäkter, rörelsemarginaler och anställningar.

Klimatmålen väntas uppnås 2030
Höstens undersökning belyser även hur klimatarbetet fortgår inom företagen. De flesta företag har planer på att reducera utsläpp men svaren är förhållandevis jämnt fördelade på de tre svarsalternativen nollutsläpp, utsläppsminskning upp till 50 procent, eller mer än 50 procent. De flesta företag har satt 2030 som målpunkt, vilket är betydligt tidigare än regeringens nationella mål om 2045. En majoritet av företagen (70 procent) anger att det är kundernas krav och önskemål som är den huvudsakliga drivkraften bakom förändringarna.

– Så här i samband med klimatmötet i Glasgow kan man konstatera att företagen verkligen har satt utsläppsreducerande åtgärder högst upp på agendan. Det är också intressant att det är krav från kunder som är drivkraften, snarare än risk för politiskt ingripande, säger Robert Bergström, Partner på Deloitte.

Europeisk jämförelse
I jämförelse med Europa kan vi se att de svenska svaren på de flesta nyckeltalen ligger ovanligt nära det europeiska snittet, med undantag för synen på osäkerhet där Sverige har en betydligt mer positiv syn.

Ta del av fler insikter på www.cfosurvey.se