Affiliatebolaget Catena Media redovisade en minskande omsättning under det tredje kvartalet jämfört mot samma period föregående år. Omsättningen sjönk med 2,4 procent till 32,3 MEUR (33,1) och den organiska försäljningstillväxten uppgick till -4 procent. Rörelseresultatet för perioden landade på -5 MEUR, vilket var en ökning från -36,7 MEUR det tredje kvartalet 2021. EBITDA-resultatet landade på 13,2 MEUR (1,5).

“För koncernen minskade intäkterna något och ebitda-marginalen minskade. Jag är ändå uppmuntrad av vårt övergripande resultat med tanke på de makroekonomiska utmaningarna på flera marknader, våra tunga tillväxtorienterade investeringar i Nordamerika och med tanke på det interna engagemang som den pågående strategiska översynen krävde av verksamheten under hela perioden”, skriver vd Michael Daly i rapporten.

Framöver räknar han med ett fokus på den latinamerikanska marknaden, som betecknas som intressant. I rapporten framgår det att Catena Medias strategiska översyn närmar sig ett slut.

Åtgärderna från omstruktureringen har lett till en minskad personalstyrka i Europa med över 25 procent och har totalt genererat årliga besparingar om 5,5 miljoner euro. Utfallet ligger därmed över tidigare förväntningar om besparingar om 5 miljoner euro. Besparingarna väntas få full effekt från januari 2023.

“När den strategiska översynen väl är avslutad ser jag fram emot att organisationen kommer att fördubbla sitt fokus på den mycket lovande latinamerikanska marknaden.”

I oktober har intäkterna i Nordamerika ökat med 20 procent mätt som årstakt. Totala intäkter, justerat för avyttringar, har minskat med 1 procent.