By Mates och Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning: En digital fritidsgård för en inkluderande framtid

Stadsdelen Hässelby-Vällingby är en stor stadsdel med olika socioekonomiska förutsättningar inom området. Vissa områden inom stadsdelen står inför stora ekonomiska och sociala utmaningar för barn och ungdomar som växer upp där. De senaste tre åren har stadsdelsförvaltningen satsat på den öppna fritidsverksamheten genom kompetensförsörjning av personal för att ge fritidsledarna rätt kompetens, utökade öppettider, samverkan med skolor, polis, socialtjänst och civilsamhället,  renovering av lokaler samt ett ökat utbud av aktiviteter under skolloven. Förvaltningen har systematiskt arbetat efter en trygghetsplan, vilket är ett styrdokument kopplat till verksamheten, för att kunna erbjuda en trygg och meningsfull fritid för barnen i stadsdelsområdet. Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning kan genom detta arbete erbjuda ungdomar fritidsgårdar av hög kvalité. Verksamheten erbjuder möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid tillsammans med utbildade vuxna med arenor för demokrati, kultur och bildning, vilket både är hälsofrämjande samt skapar möjlighet för ungdomarna att utveckla sina fritidsintressen. Verksamheten erbjuder både bredd och spets.

Det började med Summerfun

En del av denna satsning var projektet Summerfun, vars idé föddes hösten 2020, ett gratis dagkollo under två veckor i början av sommarlovet där ett femtontal olika föreningar erbjöd barn och unga en rad olika aktiviteter. Ca 200 barn, ett trettiotal feriearbetare samt ungdomsledare från de olika föreningarna deltog i detta projekt. Summerfun erbjuder inte bara en meningsfull sysselsättning för ungdomar under sommarmånaderna när skolorna är stängda, utan ger även möjlighet till sommarjobb.

Bild från årets event

Det var under Summerfun 2021 som By Mates bjöds in för att bidra med coaching, spelande och utbildning för ungdomar i stadsdelen. Genom att använda smarta tältlösningar, 4G-routers från Cisco och datorer, samt personal från By Mates, blev ett gamingcenter verklighet. Under ett par intensiva veckor strömmade ungdomar till centret och det blev en av de mest besökta aktiviteterna under Summerfun. Samarbetet mellan By Mates och fritidens verksamheter i Hässelby-Vällingby stadsförvaltning växte sedan och inkluderade även andra lov och enklare utbildningar.

En trygg miljö att utvecklas i

Gaming i trygg miljö motverkar utanförskap

Efter många timmar av coaching, utbildning och tävlingar genom datorerna växte tanken om en mer permanent lösning fram – en digital fritidsgård i den ordinarie verksamheten. En sådan lösning skulle kunna komplettera den befintliga verksamheten och erbjuda synergieffekter med redan existerande aktiviteter som fotboll, dans, basket, kultur och skapande. Det är ingen nyhet att många ungdomar gillar att spela, men fokus ligger inte bara på själva spelandet, utan också på att erbjuda möjligheter till nya kunskaper och kreativa uttryck som bara är möjliga genom datorspel. Detta utgör en risk för utanförskap då många ungdomar i utsatta områden saknar tillgång till datorspel.

Genom att erbjuda gaming i en trygg miljö, helt utan externa deltagare som inte är anmälda och registrerade i stadsdelens fritidsverksamhet, övervakat av fritidsledare som “gamingledare” och där deltagarna kan delta både hemifrån och på plats på fritidsgården, kan verksamheten öka antalet deltagare och höja utbildningsnivån på ett kostnadseffektivt sätt. Gamingdatorer är dyra, det är väl känt, men genom att använda begagnade delar och smarta online-lösningar kan kostnaderna minskas. Här har By Mates och fritidens verksamheter i Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning hittat en hybridlösning som gör det möjligt att ha många datorer, fler deltagare och erbjuda massor av spännande aktiviteter på ett sätt som är mer kostnadseffektivt än tidigare.

En digital fritidsgård med oändliga möjligheter

Men vad är då en digital fritidsgård? Jo, det är en plats där ungdomar möts online för att delta i olika aktiviteter efter att ha loggat in. Det kan vara spel, livesändningar, tävlingar eller kreativt skapande som styrs av fritidsledare inom systemet. Mötesplatsen är öppen samtidigt som den vanliga fritidsverksamheten. Med flera möjligheter till interaktion kan det även vara en trygg plats att träffa en kurator, socialarbetare eller mentor för svåra samtal som kanske inte är lätta att ta direkt på fritidsgården. Fritidsledarna har huvudansvaret i systemet, men det finns också utrymme för unga ledare att ta plats och skapa jobbmöjligheter för sig själva.

Gästspel från företag, skolor och förebilder är möjligt genom streamingmetoder och smarta lösningar inom systemet. Allt detta syftar till att skapa en mer positiv framtid för unga. Genom att presentera framtiden på ett spännande sätt, med roliga jobb och framför allt en känsla av möjlighet, kan andra mer samhällsnegativa aktiviteter bli mindre lockande.

Inkluderingen i centrum

Inkludering är en viktig aspekt i denna satsning då HBTQIA+-personer, flickor och personer med olika funktionsvariationer vissa gånger har svårt att ta plats i den vanliga fritidsgårdsverksamheten. I det digitala systemet är alla lika, och det är skapande, spelande och det kreativa som står i centrum. Självklart kan även utanförskap existera digitalt, och här spelar de digitala ledarna en viktig roll. Efter många års online-träning och tävlingar har By Mates hittat sätt att bidra till en tryggare och mer inkluderande digital fritid.

Den digitala fritidsgården är ett steg mot en framtid där tekniken blir en plattform för att möta och inkludera unga människor. Genom att erbjuda en trygg och meningsfull fritidsgård som är tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, kön eller funktionsvariationer, skapar By Mates och fritidens verksamheter i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, en inkluderande och jämlik plats för ungdomar att mötas och växa.

Interaktion och lärande ersätter utanförskap och samhällsnegativa aktiviteter

Den digitala fritidsgården möjliggör inte bara deltagande i spel och aktiviteter, utan även interaktion och lärande. Ungdomar kan utveckla sina färdigheter inom spel och teknik, samtidigt som de har möjlighet att utforska andra områden som exempelvis streaming, design, kommunikation och lagarbete. Genom att erbjuda en bredd av aktiviteter kan den digitala fritidsgården inspirera och stimulera ungdomarnas intressen och talanger.

Dessutom skapar den digitala fritidsgården möjligheter för samarbete med företag, skolor och inspirerande förebilder. Genom att använda streamingteknik och andra innovativa lösningar kan experter och branschfolk dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till ungdomarna. Detta öppnar upp för spännande möjligheter och kan ge ungdomarna en inblick i olika yrkesområden och framtida karriärvägar.

Starkt ledarskap skapar en trygg miljö online

En central del av den digitala fritidsgårdens framgång är det starka ledarskapet och ungdomsinflytandet. Fritidsledarna spelar en viktig roll i att skapa och upprätthålla en trygg och positiv miljö online. Samtidigt ges den unga möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i utformningen av aktiviteter och evenemang.

Det är tydligt att den digitala fritidsgården har potentialen att vara en kraftfull resurs för att främja ungdomars utveckling och välbefinnande. Genom att erbjuda en inkluderande plats för ungdomar att mötas, lära och växa kan By Mates och fritidens verksamheter i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, forma en framtid där alla ungdomar ges lika möjligheter att utforska sina intressen och förverkliga sin fulla potential.

En plats för alla

Den digitala fritidsgården är inte bara en innovativ lösning för att möta dagens teknikbaserade samhälle, utan också ett verktyg för att skapa en mer rättvis och inkluderande framtid för alla ungdomar i Hässelby-Vällingby. Genom att fortsätta investera i och utveckla denna satsning kan vi skapa en trygg, inspirerande och meningsfull fritidsgård för alla ungdomar att känna sig hemma i, oavsett om de är på plats eller online.

Finanstid fick möjligheten att ställa några frågor till Henrik Myhrvold, ansvarig och initiativtagare till den första installationen av By Mates digitala fritidsgård i Hässelby-Vällingby.

Finanstid: -Vilka är dina initiala reflektioner runt det här projektet så här långt?
Henrik: –Vi har fått uppdrag från politiken genom stadens budget att utforma och utveckla
fritidens verksamhet för att möta unga stockholmares behov och levnadsmönster, bland annat genom att arbeta med att utveckla digitala arbetssätt som bidrar till att fler tar del av fritidsverksamheterna. Samarbetet med By Mates har avgörande för denna satsning.De gånger By Mates är med, eller håller i aktiviteter så är det väldigt populärt, med högt intresse och högt deltagande. Effekten vi önskar kunna se på sikt är bland annat att uppnå en jämn könsfördelning samt nå underrepresenterade grupper som exempelvis nyanlända, unga med funktionsvariation och personer som identifierar sig som hbtqia+a. Även att kunna ge utbildningar, som exempelvis programmering eller i våldsprevention genom MVP-fritid. Vidare finns en tanke på att kunna hjälpa till med läxhjälp eller att söka jobb med allt vad det innebär som att skriva CV, personliga brev etcetera. Vi vill också skapa forum att sprida information om olika verksamheter och funktioner inom stadsdelsförvaltningen, som exempelvis ungdomsmottagning, skolsocionomer och fältassistenter. En annan viktig aspekt är att kunna ge utbildning och kännedom om användandet av internet och risker med det som grooming, spel om pengar och spelmissbruk, etcetera. Vi bedriver tydlig och konkret arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar (ANDTS) i vår fysiska verksamhet och vi vill utveckla metoder för det arbete även i den digitala miljön.
Finanstid: -Vilka reaktioner får ni från andra kommuner när ni pratar om en digital fritidsgård?
Henrik: –Från andra stadsdelsförvaltningar och kommuner är intresset stort och väldigt nyfiket. Många har ögonen på oss kring hur vi ska lösa en digital fritidsgård, i allt från avtal, licenser, data- och personuppgiftssäkerhet, osv. Framförallt hur vi ska kunna implementera vår trygghetsplan så att den även inkluderar vår digitala fritidssatsning samt för att säkerställa en trygg digital närvaro. Vi har aktiv dialog med förvaltningens
informationssäkerhetssamordnare för att säkerställa att vi uppfyller och följer
dataskyddsregelverk.
Finanstid: -Hur ser strategin ut framåt, vad är nästa steg?
Henrik: –Strategin framåt är att implementera den digitala fritiden in i trygghetsplanen så att den digitala fritiden är säker, trygg och en del av vår reguljära verksamhet samt börja introducera och utbilda fritidsledarna. Vi avser att implementera den digitala verksamheten in i den reguljära fritidsgårdsverksamheten under våren.