Från och med den 31 december 2024 blir det inte längre tillåtet att köra bensin- eller dieselbilar i delar av Stockholms innerstad. Istället kommer endast elfordon och utsläppssnåla gasfordon att vara välkomna. Detta beslut har tagits i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska hälsoriskerna som är förknippade med höga utsläppsnivåer i stadsmiljön.

Beslutat grundas på studie från KI

Lars Strömgren (MP), trafiknämndens ordförande och trafikborgarråd i Stockholms stad, kommenterar beslutet och säger: “I dag gör luften i Stockholm att spädbarn får sämre lungor och äldre dör i förtid. Det är en helt oacceptabel situation.”

Beslutet att införa en miljözon i innerstaden grundas på en studie från Karolinska institutet som visar att barn som växer upp i områden med höga utsläppsnivåer får försämrad lungfunktion redan från sex månaders ålder. För att mildra denna problematik har Stockholms stad beslutat att förbjuda konventionella bensin- och dieselbilar från att köra inom området som begränsas av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan omfattas av förbudet. Totalt sett kommer 20 kvarter på en yta av 180 000 kvadratmeter att ingå i denna miljözon.

Miljözonen utökas ytterligare 2025

En av målsättningarna med detta förbud är att påskynda övergången till elektrifierade fordon och därigenom minska luftföroreningar och buller i stadsmiljön. För att detta ska ske smidigt, kommer Stockholms stad under första halvan av 2025 att överväga att utöka miljözonen ytterligare.

Lars Strömgren betonar att detta beslut inte kommer att påverka utryckningsfordon och fordon som är kopplade till samhällsfunktioner, såsom sjukvård och omsorg. Dessa kommer att fortsätta använda konventionella bränsledrivna fordon.

Minska utsläpp och bullernivåer

Endast elbilar, el-lastbilar och miljövänliga gasfordon kommer att vara tillåtna inom den nya miljözonen. Enligt Strömgren kommer övergången till eldrivna fordon också ha positiva effekter på klimatet genom att minska klimatutsläpp och bullernivåer i innerstaden. Det kan också möjliggöra fler leveranser nattetid, vilket i sin tur kan minska trängseln på stadens vägar.

Det nya beslutet markerar en viktig milstolpe i Stockholms ansträngningar att förbättra miljön och hälsan för stadens invånare. Genom att begränsa användningen av bensin- och dieselbilar i innerstaden hoppas man skapa en renare och mer hållbar stadsmiljö för framtida generationer.

Fakta – Miljözon klass 3

  • Miljözon klass 3 är en trafikreglering som begränsar vilka fordon som får köra på en gata. Miljözonen tillåter som huvudregel bara elfordon och utsläppssnåla gasfordon. För tung trafik tillåts även utsläppssnåla laddhybrider. Regleringen gäller dygnet runt alla dagar.
  • Flera fordonstyper som är kopplade till vård och omsorg, säkerhet och samhällsservice är undantagna från miljözonens utsläppskrav. Det gäller bland annat polis, ambulans, färdtjänst och fordon där förare eller passagerare har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta framgår av trafikförordningen, som bestämmer vad som gäller i miljözoner.
  • Stockholm blir först i Sverige med att införa miljözon klass 3.

Källa: Stockholms stad