Under de senaste månaderna har skillnaden mellan bankernas utlåningsräntor för bolån med rörlig ränta och deras finansieringskostnader ökat. Denna utveckling understryker vikten av att vara en aktiv konsument som låntagare och att jämföra bankers bruttomarginal med varandra.

En växande klyfta mellan räntor och finansieringskostnader

Under det fjärde kvartalet 2023 uppmättes en ökning av bruttomarginalen – skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering. Denna marginal steg från 0,45 procentenheter vid slutet av det tredje kvartalet till 0,59 procentenheter vid årets slut. Denna ökning kan ses som ett tecken på bankernas ökade lönsamhet, särskilt då inlåningsräntorna fortfarande är relativt låga.

Bankernas lönsamhet och konsumenternas val

Trots att bankernas kostnad för att finansiera bolån förblev oförändrad under det fjärde kvartalet, noterades en ökning av de rörliga bolåneräntorna. Detta ledde till en ökad bruttomarginal på bolån. Samtidigt har bankernas inlåningsräntor ökat långsammare än både deras utlåningsräntor och styrräntan.

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen (FI), betonar att det i ett ekonomiskt ansträngt läge är extra viktigt för kunder att jämföra lån, sparprodukter och försäkringar. Genom att vara aktiva och välja de mest fördelaktiga alternativen kan hushållen spara pengar. Dessutom skulle en ökad aktivitet från kundernas sida troligen pressa ner de genomsnittliga bolåneräntorna och öka konkurrensen på bankmarknaden.

bruttomarginal
Diagram bankernas bruttomarginaler. Källa: FI

FI:s modell och bruttomarginalens betydelse

FI använder en förenklad modell för att beräkna bruttomarginalen på rörliga bolån, som jämför utlåningsräntor med marknadsräntor. Denna modell och dess beräknade marginal kan dock utvecklas annorlunda än bankernas räntenetto. Skillnaden beror delvis på att modellen inte fångar de relativt låga inlåningsräntorna som positivt påverkar bankernas räntenetto. Dessutom påverkas räntenettot av andra faktorer än enbart bolån, såsom lån till företag och andra utlåningar.

FI har också presenterat en alternativ beräkning av bruttomarginalen, som använder inlåningsräntan istället för referensräntan Stibor för en del av bolånen. Denna alternativa beräkning visar på en tydlig skillnad i utvecklingen jämfört med den traditionella beräkningen baserad på Stibor.

Framtiden för konsumenternas ställning

I ljuset av dessa utvecklingar har FI fått i uppdrag av regeringen att utforska vägar för att stärka konsumenternas ställning på bank- och bolånemarknaden. Genom att se över metoden för beräkning av bruttomarginalen och andra åtgärder hoppas man kunna erbjuda bättre förutsättningar för konsumenterna. Detta arbete kommer att slutredovisas i maj 2024 och kan leda till viktiga förändringar för både bankerna och deras kunder.

Som konsument är det därför mer relevant än någonsin att hålla sig informerad och aktiv i sina val på bankmarknaden. Att jämföra, förhandla och välja med omsorg är avgörande steg för att säkerställa en sund ekonomisk framtid.