Inledning

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor. Beslutet grundar sig på en omfattande granskning av bolagets verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till beslutet

FI:s granskning har omfattat flera områden i Aros Kapitals verksamhet. Det inkluderar kreditriskhantering, arbetet mot penningtvätt och efterlevnaden av regelverket för styrning, riskhantering och kontroll. Undersökningen visade på brister i samtliga dessa områden.

Specifika överträdelser

Enligt Eric Leijonram, chefsjurist på Finansinspektionen, har Aros haft bristande regelefterlevnad. Bland annat noterades otillräckliga riskbedömningar av kunder och bristfälliga åtgärder för kundkännedom. Dessa brister utgjorde allvarliga risker för att bolaget kunde utnyttjas för penningtvätt.

Penningtvätt och riskbedömningar

FI:s granskning identifierade brister i bolagets allmänna riskbedömning, speciellt i riskbedömningen av kunder och åtgärder för kundkännedom. Det fanns en förhöjd risk att Aros användes för penningtvätt genom dess affärsförbindelser och produktutbud.

Brister i kreditprövningar

Aros Kapitals kreditprövningar uppvisade återkommande brister. Bolaget kunde inte bedöma återbetalningsförmågan på grund av otillräckliga beslutsunderlag, vilket strider mot gällande regler.

Otillräcklig styrning och kontroll

FI noterade även brister i Aros hantering av kreditrisker, stora exponeringar samt i bolagets övergripande styrning, riskhantering och kontroll. Trots snabb tillväxt hade bolaget inte ett adekvat ramverk för att hantera dessa risker. Bristande åtgärder från styrelsen och otillräckliga resurser i kontrollfunktionerna bidrog till problemen.

Sammanfattning och beslut

FI konstaterade ett stort antal allvarliga överträdelser hos Aros Kapital. Trots överväganden om att återkalla tillståndet, valde FI att ge en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor. Detta beslut grundar sig på de omfattande förändringar som Aros genomfört för att åtgärda sina brister.