I en tid av ekonomisk osäkerhet och utmaningar står Sverige inför en paradoxal situation. Å ena sidan ser vi en tydlig nedgång i inflationen från tidigare höga nivåer, vilket ger ett ljus i tunneln för svensk ekonomi. Å andra sidan kvarstår risken för ekonomiska bakslag, vilket kräver en försiktig och tålmodig penningpolitik. Detta budskap framfördes av Anna Breman, förste vice riksbankschef, under ett anförande hos Stockholms Handelskammare.

Inflationens nedgång – ett ljus i mörkret

“Inflationen har sjunkit tydligt från höga nivåer och inflationsutsikterna ser ljusare ut. Men vi kan inte ta en smidig återgång till låg och stabil inflation för given. Därför behöver vi ha tålamod i penningpolitiken,” sade Breman. Detta budskap understryker vikten av att inte agera förhastat i den penningpolitiska styrningen, trots positiva tecken på en inflationsnedgång.

Fortsatt risk för ekonomiska bakslag

Breman pekade på flera faktorer som kan hota den ekonomiska stabiliteten och återigen driva upp inflationen. Bland dessa faktorer nämndes de geopolitiska spänningarna, en fortsatt svag krona, och en osäkerhet kring företagens prissättningsbeteende. Detta påminner om att den ekonomiska återhämtningen är bräcklig och att beredskap för oväntade händelser är avgörande.

Senaste inflationsutfallet i linje med prognoser

I en kommenterar gårdagens inflationsutfall betonade Breman att det var i linje med Riksbankens senaste prognos. “Utfallet var i linje med vår senaste prognos. Visserligen steg KPIF, men det var väntat och en effekt av volatila energipriser. Den underliggande inflationen fortsatte att sjunka. Helhetsbilden är att inflationen är på väg ner, och det är viktigt att det fortsätter så att inflationen blir varaktigt låg och stabil.” sade hon.

En blandad bild av konjunkturen och arbetsmarknaden

Trots att konjunkturen och arbetsmarknaden mattas av i linje med Riksbankens förväntningar, påpekar Breman att det finns stora skillnader mellan olika branscher. Medan bostadsbyggandet har bromsat in kraftigt, fortsätter investeringar i näringslivet att visa styrka. Denna sektorsvisa variation pekar på en ekonomi som är i förändring, där vissa områden klarar sig bättre än andra.

Framtidsutsikter och penningpolitik

“Vår prognos är att aktiviteten i svensk ekonomi gradvis ökar mot slutet av året, när inflationen fallit tillbaka och hushållens inkomster ökar,” förklarade Breman. Hon framhöll vikten av en återgång till reallöneökningar och låg och stabil inflation som grundläggande för att främja investeringar över alla branscher, inklusive bostadsinvesteringar.

Bostadsmarknaden behöver en översyn

Breman tog även upp behovet av en översyn av bostadspolitiken i Sverige för att skapa en mer stabil och mindre volatil bostadsmarknad. Jämförelser med andra länder visar att Sverige har en unikt volatil bostadsmarknad, vilket kräver politiska åtgärder för att åtgärda.

Avslutande ord inför framtiden

Med nästa räntebeslut planerat till den 27 mars understryker Breman att Riksbanken kommer att fortsätta att noggrant övervaka ekonomiska indikatorer och anpassa sin penningpolitik efter behov för att säkerställa att inflationen stabiliseras på en låg nivå. Detta budskap från förste vice riksbankschefen understryker den balansgång som krävs för att navigera svensk ekonomi genom nuvarande osäkerhet mot en mer stabil och förutsägbar framtid.