Företag ställs inför den senaste utmaningen i sina leveranskedjor när handelsfartyg tvingas undvik en av världens mest trafikerade sjöfartsruterna. De ekonomiska påverkningarna skiftar mellan olika sektorer, företag som har erfarenheter från de senaste årens störningar beräknas vara bättre rustade för att tackla det aktuella problemet. Det skriver Allianz Global Investors.

För närvarande övervakar många företag noggrant händelserna i Röda havet. Houthi-rebellernas attacker på handelsfartyg tvingar rederier att omlokalisera sina fartyg från en av världens mest trafikerade sjöfartsrutter. Dessa attacker utgör ett betydande hot mot den globala handeln. Ungefär en tredjedel av världens containertransporter passerar genom Suezkanalen, som primärt förbinder Europa och Asien. Än så länge har störningen inte påverkat leveranskedjor och företag i lika stor utsträckning som covid-19-pandemin, men fortsatta problem kan leda till förseningar och ökade kostnader för företag, vilket i slutändan kan öka inflationstrycket. För investerare skapar detta en blandad bild situation för olika sektorer.

Kortsiktiga möjligheter för rederier

På kort sikt kan en eventuell ökning av rederiernas lönsamhet förväntas. Enligt World Container Index har containerpriserna ökat med 61 % under de sista två veckorna i december. Många företag kommer troligen att välja den längre alternativa rutten runt Godahoppsudden för att undvika Röda havet, vilket skulle förlänga resan med cirka 10 dagar. Detta förväntas bidra till att absorbera överskottskapacitet och stödja tillväxten av rörelsekapitalet. Trots detta krävs försiktighet, eftersom om attackerna minskar, kommer containerraterna att sjunka och överkapaciteten kan återigen bli en utmaning. Å andra sidan kan flygfraktföretag dra nytta av företag som snabbar på sina leveranser med flyg istället för sjötransport.

Detaljhandeln förväntas drabbas

Det är sannolikt att detaljhandeln kommer att påverkas mest av konflikterna, eftersom en betydande del är beroende av transport av varor från tillverkare i Asien. Ökade leveranstider kan resultera i fördröjningar i varuanskaffningen och högre kostnader. Enligt J.P. Morgan utgör fraktkostnaderna för modehandlare ungefär 4 % av kostnaden för sålda varor och 2 % av omsättningen. Förseningar i sjötransporter kan följaktligen övertyga vissa återförsäljare att skicka varor med högre värde genom flygfrakt, trots de högre kostnaderna. Trots att höga lagernivåer generellt sett finns och fraktkostnaderna normalt sett är låsta över längre perioder, kommer den fulla påverkan på avistakurserna att bli tydlig först efter en tid. Om fraktpriserna från Asien till Europa ökar kraftigt under en längre tid kan dessa extra kostnader dock minska vinstmarginalerna.

Ambivalans inom tekniksektorn

Effekterna på tekniksektorn kommer dock vara varierande. De flesta teknikprodukter, såsom halvledare, smartphones och bärbara datorer, transporteras huvudsakligen med flyg snarare än sjövägen. Företag som är beroende av större gods som vanligtvis transporteras sjövägen, som tv-apparater, maskiner och fordon, kommer därför att vara mer sårbara. Särskilt bilproducenter förväntas påverkas av utvecklingen i Röda havet, eftersom deras lager redan hade minskat under de senaste månaderna. Innan den senaste störningen hade de dagliga charterpriserna för transoceanska bilfartyg rapporterats ha ökat till 105 000 USD, jämfört med cirka 16 000 USD för två år sedan. Leverantörer av halvledare till bilindustrin kan också påverkas om transporten av bilar störs betydligt. Å andra sidan kan teknikföretag inom områden som försvar och cybersäkerhet dra nytta av ökad konfliktnivå.

Katalysator för energisektorn

Energiaktier har för närvarande en fördelaktig värdering tack vare sina robusta balansräkningar och positiva kassaflöden. De höga oljepriserna möjliggör förväntade generösa utbetalningar till aktieägarna, och dessa förväntas öka ytterligare om konflikten i Mellanöstern intensifieras. Enligt US Energy Information Administration transporterades 12 % av den sjöburna oljan under första halvåret 2023 genom Bab al-Mandabsundet, SUMED-rörledningen i Egypten och Suezkanalen. Andelen för flytande naturgas var 8 %. I december rapporteras olje- och bränsletanktrafiken i Röda havet ha varit stabil. Om rebellerna riktar sina handlingar mot Hormuzsundet, den smala vattenpassagen mellan Oman och Iran där ungefär en femtedel av världens oljeflöde passerar varje dag, skulle detta potentiellt vara en betydande drivkraft för ökade oljepriser och även påverka energilagren.