Alectas studie

Sedan 2018 har pensionsbolaget Alecta genomfört en omfattande studie av de deklarerade inkomsterna för mer än tre miljoner svenskar över 55 år. I år har fokus legat på personer födda 1954, där Alecta jämfört inkomsterna vid 67 års ålder med vad dessa personer hade i inkomst när de var 60 år gamla. Resultaten är uppseendeväckande: vid 67 års ålder har de i genomsnitt 90 procent av inkomsten de hade vid 60. Analysen från Alecta kan läsas här.

Inkomster efter skatt

Alectas studie skiljer sig från många andra genom att den inte bara tar hänsyn till pensionen utan inkluderar alla typer av inkomster. Det ger en mer heltäckande bild av den ekonomiska situationen för äldre svenskar. “Det här visar att den ofta negativa bilden av pensionssystemet behöver nyanseras. Genom att se till helheten framkommer att en typisk 67-åring har kvar cirka 90 procent av sin tidigare inkomst,” säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Bredare inkomstperspektiv

Det är inte bara den allmänna pensionen som spelar roll för äldres ekonomi. Tjänstepension och olika former av skattefinansierade förmåner utgör en viktig del av inkomsterna. “Tittar vi på det samlade systemet som bidrar till äldres inkomster, ser vi att inkomstgrupperna – låg, mellan och hög – alla får cirka 90 procent eller mer av sin tidigare inkomst vid 67 års ålder,” förklarar Fredrik Palm, chef för produkt och analys på Alecta.

Arbetslivets betydelse

En viktig slutsats av studien är att orsakerna till låga inkomster bland äldre ofta kan spåras till arbetslivet, exempelvis långvarigt deltidsarbete eller perioder utan deklarerade inkomster. “Det är anställningar utan tjänstepension som är den stora boven,” påpekar Fredrik Palm.

Viktiga insikter från analysen om äldres ekonomi

  • Vid 67 års ålder har medelinkomsttagare 90 procent av inkomsten de hade vid 60 års ålder.
  • Låginkomsttagare har vid 67 års ålder 116 procent av inkomsten de hade vid 60.
  • Tjänstepensionen spelar en stor roll för att upprätthålla inkomstnivåerna, särskilt för höginkomsttagare.
  • Äldre idag har i genomsnitt 70 000 kronor mer om året att röra sig med än vad 67-åringar hade för 12 år sedan.
  • Fattigdom är mindre utbrett bland äldre jämfört med yngre och medelålders, men utbredd fattigdom finns bland andra grupper såsom ensamstående mammor och utrikesfödda.

Denna studie belyser vikten av att betrakta äldres ekonomi ur ett helhetsperspektiv och visar på en positivare bild än den som ofta målas upp i pensionsdebatten.

OM STUDIEN

Årets studie visar hur svenska pensionärers verkliga, deklarerade inkomster såg ut under det senast tillgängliga inkomståret 2021. All grunddata kommer från Statistikmyndigheten SCB. I årets studie har vi fokuserat på individer födda 1954 och jämfört deras inkomster vid 60 respektive 67 års ålder. Anledningen till detta är att vid 60 års ålder har i stort sett ingen börjat ta ut pension och vid 67 år har i princip alla gjort det.