Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Doxas offentliga uppköpserbjudande. Erbjudandet innebär att sex aktier i Doxa erbjuds per B-aktie i Serneke och värderar varje B-aktie i Serneke till 35,94 kronor, vilket motsvarar en premie på 83,4 procent i förhållande till stängningskursen den 24 april 2023. Det framgår av ett uttalande på tisdagen.

Styrelsen har bedömt Erbjudandet utifrån olika faktorer, inklusive bolagets nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och potential, samt relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har också tagit hänsyn till Doxas affärsplan, som innebär att behålla hela eller delar av projektutvecklingsverksamheten och transformera Serneke till ett renodlat bygg- och entreprenadbolag. Styrelsen ser positivt på detta, förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Styrelsen anser att Erbjudandet reflekterar bolagets verkliga värde och möjliga tillväxt, liksom därtill relaterade möjligheter och risker. Gruppens ökade storlek efter fullföljande av Erbjudandet ger också förutsättningar för att på sikt kunna få förbättrade finansieringsvillkor från både nuvarande och potentiella nya finansiärer.

Doxa har uttalat att dess planer inte innebär några väsentliga förändringar för Sernekes anställda och ledningsgrupp, inklusive deras anställningsvillkor. Styrelsen för Serneke utgår från att detta är korrekt och att det inte kommer att finnas några väsentliga förändringar.

Styrelsen har anlitat Carnegie Investment Bank och Setterwalls Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare, samt KPMG för att avge ett värderingsutlåtande. KPMGs utlåtande visar att Erbjudandet ur finansiell synvinkel är skäligt för Sernekes aktieägare.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet.