Volvo Cars rapporterar ett stabilt resultat i andra kvartalet, trots en pågående osäkerhet inom global handel, stigande råvarupriser och en ansträngd leverantörskedja som uppstått till följd av nyligen genomförda pandemirelaterade nedstängningar i Kina.

  • Försäljningen minskade med 27 % och uppgick till 143 (195) tusen bilar
  • Omsättningen gick ned med 2 % och uppgick till 71,3 GSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,8 (4,8) GSEK
  • EBIT-marginalen uppgick till 15,1 (6,6) %
  • EBIT-marginalen exklusive resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag, var 6,5 (7,9) %
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 3,00 (0,99) SEK
  • Elektrifierade Recharge-modeller utgjorde 31 % av den totala försäljningen i Q2, av vilka 7,3 % var helt elektriska

Rapporten för andra kvartalet hittas här. Volvo Cars försäljning uppgick till 143 006 bilar, en minskning med 27 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen uppgick till 71,3 miljarder SEK, en minskning med 2 procent jämfört med samma period förra året, som på grund av en stark prisutveckling och produktmix påverkats i lägre grad än försäljningen.

Lägre volymer för kvartalet påverkade också Volvo Cars rörelseresultat (EBIT), exklusive joint ventures och intresseföretag, även om det i stort sett var stabilt genom en stark prisutveckling och produktmix. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 miljarder SEK motsvarande en marginal på 6,5 procent, medan rapporterat rörelseresultat, inklusive resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag, uppgick till 10,8 miljarder SEK, motsvarande en rapporterad marginal på 15,1 procent. Det rapporterade rörelseresultatet påverkades positivt av den redovisningsmässiga effekten efter Polestars notering på Nasdaq New York förra månaden, i vilket Volvo Cars är största aktieägare.

– När vi ser tillbaka på Volvo Cars prestation under ett väldigt turbulent andra kvartal är vi nöjda med att ha levererat ett stabilt resultat. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt robust och vi känner oss trygga i och fokuserade på att de kortsiktiga affärsutmaningarna inte kommer försvaga vår beslutsamhet att uppfylla våra strategiska ambitioner på medellång till lång sikt. Om något kommer det bara accelerera vår förändringstakt, säger Volvo Cars koncernchef och vd Jim Rowan.

Volvo Cars försäljning under andra kvartalet påverkades, likt tidigare kvartal, av de pågående ansträngningarna i leverantörskedjan, men även av de covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina. Det senare påverkade inte bara företagets leveranser i Kina, utan hade också en påtaglig effekt vad gäller produktionen i Kina och Europa, framför allt av Recharge-bilar. Denna effekt kommer fortsatt att ses in i tredje kvartalet. För helåret 2022 är målet att andelen helt eldrivna bilar är tvåsiffrig eller mer än fördubblad jämfört med 2021.

Volvo Cars ser också en tydlig förbättring av stabiliteten i sin leverantörskedja, med en stark återhämtning för produktionen i juni. Förutsatt att denna normalisering fortsätter förväntar vi oss att produktionen successivt kommer öka de kommande månaderna.

Följaktligen förväntar sig Volvo Cars att wholesale för 2022 blir bättre än under 2021. På grund av tidsförskjutningen mellan produktion och leverans förväntas dock förbättringen inte resultera i en ökad försäljning under kalenderåret. För helåret 2022 räknar vi således med att försäljningen blir i linje med eller något lägre jämfört med 2021.

Under kvartalet var Volvo Cars Recharge-modeller fortsatt populära bland kunderna, även om produktionen hämmades av pågående ansträngningar i leverantörskedjorna, orsakat av nedstängningarna i Kina. Under andra kvartalet utgjorde försäljningen av Recharge 31 procent av den totala försäljningen, en ökning från 24 procent jämfört med föregående år, och den siffran kunde ha varit högre utan ansträngda leverantörskedjor.

Antalet aktiva abonnemang vid utgången av andra kvartalet ökade med 122 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten drevs av kundefterfrågan i kombination med ett utökat kunderbjudande då onlineförsäljning till små och medelstora företag lanserades i Storbritannien och Sverige. Under andra kvartalet utgjorde onlineförsäljningen 9,5 procent av den totala försäljningen på etablerade marknader, jämfört med 4,6 procent under samma period förra året.

Företagets planer för minskade koldioxidutsläpp håller stadig kurs. Under första halvåret var koldioxidutsläppen 10 procent lägre jämfört med vårt riktmärke för 2018, vilket stöttar vår ambition till 2025 att minska koldioxidutsläppen per bil med 40 procent.

– Liksom för många andra kvarstår våra kortsiktiga affärsutmaningar, men vi känner oss trygga i och fokuserade på att leverera på våra strategiska ambitioner och syfte, säger Jim Rowan.