Viaplay vinstvarnar och tillsätter ny VD

Viaplay Group meddelade inatt att de kommer att sänka sina kortsiktiga mål för 2023 på grund av en försämrad marknadssituation och förseningar i genomförandet av kostnadsbesparingsprogrammet. Koncernen har också beslutat att dra tillbaka sina långsiktiga operativa och finansiella mål. De nya målen förväntas offentliggöras i samband med rapporten för det andra kvartalet den 20 juli 2023. Samtidigt meddelade företaget att Anders Jensen, VD och Koncernchef, har erbjudit sig att avgå, vilket styrelsen har accepterat. Jørgen Madsen Lindemann har utsetts till den nya VD:n för Viaplay Group med omedelbar verkan.

Vid utgången av det andra kvartalet förväntas Viaplay Group ha en abonnentbas på 7,7 miljoner och en försäljning på 4,5-4,6 miljarder kronor. Rörelseresultatet förväntas ligga mellan -250 och -300 miljoner kronor före jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag. Reklamintäkterna förväntas minska med 12-16% under det andra kvartalet på grund av nedgången på TV- och radioreklammarknaderna. De ökande levnadskostnaderna har även bidragit till minskad försäljning av streamingtjänster och linjära abonnemang via distributörer, samtidigt som högre priser har lett till en ökad avhoppsfrekvens.

En sammanvägning av flera faktorer har bidragit till nedjusteringen av de kortsiktiga målen för 2023. Dels har efterfrågan på streamingtjänster minskat både på de nordiska och internationella marknaderna, samtidigt som försäljningen av linjära abonnemang från distributionspartners har minskat. Dessutom har TV- och radioreklammarknaderna i Skandinavien försämrats. Genomförandet av kostnadsbesparingsprogrammet har också tagit längre tid än förväntat. Valutaeffekter har även haft en negativ påverkan på koncernen, men förväntas återhämta sig mot slutet av året.

På grund av den utmanande och osäkra makroekonomiska situationen och den nya VD-utnämningen har styrelsen beslutat att även dra tillbaka de operativa och finansiella målen för 2025.

Jørgen Madsen Lindemann har tidigare varit VD för MTG, som var moderbolag till Viaplay Group och noterat på Nasdaq Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från underhållningsbranschen och har haft flera ledande befattningar inom MTG under åren. Han har bland annat varit chef för den nordiska och internationella verksamheten samt ansvarig för förvärv av sporträttigheter och produktion.

Pernille Erenbjerg, styrelseordförande för Viaplay Group, kommenterade besluten och sa: ”Utsikterna på de marknader där vi är verksamma har förändrats avsevärt och i mycket snabb takt samtidigt som genomförandet av kostnadsbesparingsprogram inte har mildrat effekterna av dessa förändringar tillräckligt. Det makroekonomiska läget och dess konsekvenser för koncernen kräver att vi agerar på ett annat sätt för att kunna leverera enligt vår strategi. Vi är övertygade om att Jørgen, med sin över 30-åriga erfarenhet inom branschen och ledande befattningar inom nordiska och internationella företag, har rätt profil för att leda detta arbete. Vårt övergripande strategiska fokus förblir oförändrat, och tillsammans med Jørgen och ledningsgruppen kommer vi att utvärdera behovet av förbättringar avseende struktur, verksamhet och kapitalallokering för att uppnå våra mål.”

Anders Jensen, den avgående VD:n för Viaplay Group, uttryckte sin övertygelse om bolagets framtid och sade: ”Det har varit en ära och ett privilegium att vara med och utveckla Viaplay Group till det framåtlutade och framtidsinriktade företag det är idag. Jag är fortfarande övertygad om företagets goda framtidsutsikter. Men med tanke på de utmaningar vi står inför just nu, anser jag att det bästa för bolaget är att jag avgår, och jag har därför fattat beslutet att göra det. Jag önskar företaget och teamet det allra bästa i framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann, den nyutnämnde VD:n för Viaplay Group, uttryckte sin positiva syn på företagets potential och framtid: ”Jag är väl bekant med Viaplay Group och har följt bolagets utveckling noggrant under åren. Jag ser fram emot möjligheten att vara med och leda Viaplay Group genom dessa utmanande tider och leverera under nästa fas av dess utveckling.”

Det återstår att se hur Viaplay Group kommer att anpassa sig till den förändrade marknadssituationen och genomföra de nödvändiga förbättringarna för att nå sina mål. Med Jørgen Madsen Lindemann som den nya VD:n förväntas hans erfarenhet och ledarskap bidra till företagets framgång i den dynamiska och konkurrensutsatta streamingbranschen.