Bolag: SpectraCure
Kortnamn: SPEC
Antal aktier: 97 131 608 st
Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK
Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Medicinteknikbolaget SpectraCure inriktar sig på att i framtiden kunna behandla bland annat patienter med återfall i prostatacancer. Målet med bolagets egenutvecklade och patenterade behandlingssystem är att eliminera inre cancertumörer och förlänga överlevnaden för cancerpatienter. Den unika och patenterade tekniken bygger på PDT-behandling med IDOSE®. Metoden innebär att patienten ges ett ljuskänsligt läkemedel och det tumördrabbade området belyses därefter med laserljus av rätt våglängd.

Förutom behandling av återfallsprostatacancer siktar företaget även på att deras PDT-behandling med IDOSE® ska få en betydande roll inom behandling av andra solida tumörer såsom cancer i bukspottkörtel-, huvud- och halsregionen, lever, -samt bröstcancer.

Ett hinder att använda PDT-behandling har varit svårigheten att styra laserljuset så att tumören exponeras för rätt mängd ljus för maximal behandlingseffekt. SpectraCures egenutvecklade dosplaneringsplattform har potential att göra just detta – styra laserljuset för maximal effekt – och gör PDT-behandlingen noggrann, exakt och säker utan att skada omkringliggande frisk vävnad. SpectraCures behandling anpassas till varje patients tumörsituation med största möjliga noggrannhet. Den individualiserade dosimetrin, IDOSE® utförs i realtid för att undvika överexponering som kan leda till skador på frisk vävnad, och underexponering, som i sin tur kan leda till ofullständig behandling. 

Fas 2 i den kliniska studien och planering inför kommande fas pågår. Under fas 1 studien låg fokus på att behandla patienter med återfall av prostatacancer och fastställa en metod med säker och tillräcklig dos av läkemedel och laserljus. Fokus låg på att finna den korrekta totaldosen och varje patient som varit deltagande i studien följdes under 12 månaders tid med bland annat magnetkameraundersökningar (MR) vid två tillfällen. Patienterna har fått lämna regelbundna blodprov och biopsitagning efter 12 månader. Resultaten är goda och SpectraCures behandlingsmetod har även slagit ut en patients tumör till 100 procent. Under fas 1 studien har patienterna fått behandling genom IDOSE® och enligt de preliminära resultat som presenterats har metoden lett till tydliga behandlingseffekter.

1992 inledde FDA (Food and Drug Administration) ett accelerated approval-program (AA) vilket syftar att möjliggöra snabbare godkännande av läkemedel och därmed snabbare lansering på marknaden, för vissa sjukdomstillstånd där det finns ett stort behov av förbättrade behandlingsmetoder.Om de kliniska prövningarna visar goda resultat kan företaget få en snabbare åtkomst till försäljningsmarknaden och parallellt inleda en fas 3 studie. Genom att påvisa fina resultat såsom ökad överlevnad för patienter kan företaget lansera sin produkt tidigare än förväntat då behovet är mycket stort för att finna ett botemedel vid återfall i prostatacancer. Under november månad kommer SpectraCure att arrangera ett digitalt Investigator Meeting. Inbjudna till detta möte är bland annat ansvariga läkare och koordinatorer på de sjukhus som ingår i bolagets kliniska studie På agendan står bland annat diskussioner gällande statistik och resultat av genomförda behandlingar. Underlaget från Investigator Meeting kommer delvis att ligga till grund för ett förnyat möte – ett rådgivningsmöte – med FDA, där resultaten från behandlingarna och vilka endpoints som anses vara lämpliga i den kommande ansökan om accelerated approval kommer att diskuteras.

Nästa steg i ansökningsprocessen efter Investigator Meeting, är löpande analys av behandlingsresultat och statistik, och därefter rådgivningsmöte med FDA.

Vad som ska tilläggas är att FDA sällan tar emot ansökningar kring AA om inte företaget kan påvisa en betydande behandlingseffekt och fina studieresultat. SpectraCure är nu med andra ord nära att gå in i FAS-3 studien som syftar till att få ut sin teknik på världsmarknaden.

“Det är min förhoppning att SpectraCures ansökan om accelerated approval bifalles av FDA. Fler patienter med återfall i prostatacancer kan då erbjudas vår behandling”, säger Masoud Khayyami, VD på SpectraCure.

Att marknaden är enorm för behandling av prostatacancer är ett faktum och idag saknas ofta komplementerande metoder för att eliminera prostatacancer. Prostatacancer är den cancerform som är mest överrepresenterad i Sverige och varje år beräknas cirka 600.000 män få prostatacancer, bara i Europa och i USA. Marknaden är med andra ord mycket stor och SpectraCures metod kan komma att få en betydande roll för dessa patienter. Med 600.000 patienter som har prostatacancer har vi en potentiell marknad som kan nå över 200 miljarder SEK varje år. Bara i USA insjuknar cirka 180.000 män i prostatacancer varje år, där närmare 20.000 patienter får återfall efter strålbehandling, vilket är målgruppen som SpectraCure initialt vänder sig till. Enligt en rapport från BCC Research Market forecasting förväntas den globala marknaden för prostatacancer uppnå 65 miljarder dollar år 2021. Kan SpectraCure påvisa fina resultat från sitt patientunderlag kan man räkna med att en gigantisk marknad står inför dörren och att företaget kommer att ta för sig enorm del av marknaden för prostatacancer. Kommer SpectraCures teknik även att börja testas på andra solida tumörer ökar möjligheterna ännu mer. Frågan kvarstår dock om att ett uppköp kan komma att ske eller om ett licensavtal med en framtida partner blir aktuellt.

Kassan är fylld då en nyemission genomfördes under sommaren som bland annat finansierar förberedelser, men också genomförande av fas 3 studie som sker parallellt med förberedelse inför en ansökan om accelerated approval hos FDA säger VD Masoud Khayyami.

Triggers

  • resultatsammanställning från fas 1 och fas 2 
  • beslut från FDA angående accelerate approval
  • fas-3 ingång under 2021
  • framtida planer på att testa metoden på övriga cancerformer såsom bröstcancer.
  • kommande lansering av SpectraCures behandlingssystem

Kan det bli så att SpectraCure kommer revolutionera läkemedelsindustrin och förhindrandet av prostatacancer? Det återstår och se när summeringen från den kliniska studien presenteras av företaget. Är de över förväntan kommer företaget att uppvärderas rejält då världsmarknaden för behandling av prostatacancer är enorm. 


“En efter en faller pusselbitarna på plats. Nu siktar vi på att summera fas1 och fas2”.

//VD Masoud Khayyami

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se