Bolag: Prolight Diagnostics
Kortnamn: PRLD
Lista: NGM Nordic
Antal aktier: 149 104 183 St
Aktiekurs vid analys: 2,605 SEK
Marknadsvärde: 387,67 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Kort om bolaget
Bolaget grundas 1999 av Dr Masoud Khayyami, även känd som VD för Spectracure, med målsättning att utveckla ett diagnostiskt test som snabbt mäter biomarkörer för hjärtinfarkt. Tidigt i utvecklingen lyckas man mäta biomarkörerna via mikrochipp istället för via laborationstest och kan således få fram resultat betydligt fortare än tidigare, vilket är av största vikt vid hjärt- och kärlsjukdomar. 2002 etableras ett samarbete med The Technology Partnership (TTP) baserat i Cambridge UK, vilka har hög teknologisk kompetens och arbetar med ledande Life Sciences bolag. Under de kommande åren patenteras ELISA-teknologin. 2015 intensifierar man arbetet tillsammans med TTP som under denna 8-års period vidareutvecklat konceptet för andra applikationer och tagit fram ett ”Flex membrane”, sammansvetsade plastskikt som agerar reaktionskammare och där man kan mäta substanser med hög noggrannhet. Prolight startar nu utvecklingen av nya testplattformen ”PLD Micro Flex”, baserat på Prolights tidigare testchipp ”Micro ELISA” i kombination med TTPs ”Flex membrane”. Detta markerar starten av det utvecklingsarbete som skett sedan bolagets notering på NGM Nordic MTF den 31:a mars 2017.

PLD Micro Flex & Troponin
PLD Micro Flex är en liten enhet som kan utföra så kallade Point of Care-test (POCT), analyser av biomarker utanför laborationsmiljö, exempelvis hemma i ditt vardagsrum eller inne hos läkaren på vårdcentralen. Masouds mål redan 1999 var att skapa ett snabbt test för biomarkörer som kan avslöja hjärt- och kärlsjukdomar, varvid man fokuserade på Troponin.

Troponinkomplex finns i all tvärstrimmig muskulatur men i hjärtat förekommer unika former av proteinerna Troponin T (cTnT) och Troponin I (cTnI). Dessa proteiner läcker ut i blodbanan vid en muskelskada och ökar drygt 3 timmar efter en akut hjärtinfarkt. Tillsammans med symptombild och eventuell EKG är nivåerna av Troponin därför en viktig biomarkör för att snabbt ställa korrekt diagnos.

En stor andel av patienterna på akutmottagningar söker vård för bröstsmärtor och idag tas blodprov som måste analyseras i laborationsmiljö för att se nivåerna av Troponin i blodet. Prolights Point of Care-test kan snabbt mäta nivåerna på plats, vart patienten än befinner sig, och ger omedelbart läkaren viktig information som kan rädda liv.

Enligt förra VDn Maria Holmlund kan PLD Micro Flex omsätta 50-85 miljoner dollar efter tre år på marknaden. Siffrorna baseras på att en marknadspenetrering i diagnostiksammanhang efter tre år anses vara cirka 10 procent.

3 utvecklingsfaser
Direkt efter notering meddelar bolaget att utvecklingen av PLD Micro Flex tillsammans med TTP är uppdelat i tre lika långa faser som tillsammans beräknas ta ca tre år (ej att blandas ihop med faserna för utvecklingen av läkemedel). Projektets första fas fokuserar på att säkerställa förutsättningar för att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin. Följande punkter är en övergripande lista för det som skett efter notering.

I augusti 2017 meddelar bolaget att den senaste tidens optimerings- och utvecklingsarbete har reducerat tiden för testutförandet avsevärt, testtiden har mer än halverats. Detta innebär att testtiden nu ligger inom ramen för ett Point of Care test med snabba provsvar. Snabbheten har uppnåtts i kombination med ytterligare förbättringar i känslighet, som nu överstiger av hjärtdiagnostik marknadens satta kriterier.
2017 koras Prolight som årets bästa notering för mikrobolag i kategorin kursutveckling med en ökning på hela 451,6 procent!
I mars 2018 meddelar bolaget att man avancerar till Fas 2 i utvecklingen. ”Vi har nu en prototyp innefattande testkort och semiautomatiserat instrument som motsvarar projektets förväntningar på automatiseringsgrad och funktionalitet.”
I augusti 2018 gör man en jämförelse av resultaten från PLD Micro Flex med ett stort central-lab system som används i sjukhusmiljö och tillhandahåller högkänsligt troponin. Provsvaren ligger i linje med det på marknaden etablerade lab systemet.
I början av 2019 beslutar Masoud Khayyami att lämna sin roll som CTO men sitter kvar i styrelsen där han som grundare och sakkunnig fortsatt bidrar till bolagets utveckling.
I maj 2019 meddelar bolaget att man förlänger fas 2 under 2019 och beräknar att fas 3 startar i början av 2020. Man meddelar samtidigt att utvecklingen av produkten bidragit till att man sökt två nya patent och att detta bidrar till ökat kapitalbehov, men att det i längden stärker aktievärdet. Kursen tappar dock i värde under 2019 p.g.a. förseningen av fas 2.
Under mars 2020 meddelar bolaget att start av Fas 3 skjuts upp ytterligare p.g.a. omständigheterna kring Corona, kursen drabbas återigen av en negativ utveckling.
Våren 2020 avgår VD Maria Holmlund av personliga skäl. Ny VD blir Ulf Bladin, tidigare styrelsemedlem. Masoud föreslås till ny styrelseordförande.
Under augusti 2020 meddelar bolaget att fas 2 i utvecklingen av PLD Micro Flex äntligen är klar och man påbörjar planeringen av fas 3. Två prototypinstrument och mer än 200 testkort har utvärderats av TTP. Alla individuella funktionella processer, “core functionality”, som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets point-of-care plattform har fungerat väl, för såväl instrument som för testkort.
Direkt därefter gör bolaget en riktad emission till investerare på 55 MSEK som skall finansiera planering, start och bit av utvecklingen under fas 3. Teckningskursen var 2,65 SEK.

Framtida triggers
VD Ulf Bladin som säger följande om Prolights framtid:

” Vi har nu påbörjat planering för fas 3 enligt vårt PM 19 aug 2020. Exempel på fokusområden för Prolight Diagnostics AB under 2020-2021 är:
Förbereda och påbörja den tredje fasen av utvecklingsarbetet som innefattar klinisk validering av Point of Care systemet med kliniska prover i en klinisk miljö vid ett eller flera sjukhus, kliniker i Sverige och/eller Internationellt.
Under den tredje fasen är bolagets ambition att ingå ett samarbete med en strategisk partner, alternativt påbörja marknadssondering inför en försäljning av bolaget.
Finjustera och optimera systemet baserat på utvärdering från externa intressenter som sjukhus/klinik och industriella aktörer.
Teknologin som utvecklats med högkänsligt troponin möjliggör för fler tillämpningar inom andra kliniska områden än hjärta/kärl såsom exempelvis cancer, stroke och inflammation.
Kommunicera regelbundet de fortsatta framstegen för Prolight Diagnostics till våra cirka 8 000 aktieägare och starta upp kommunikation i sociala medier såsom Facebook, Twitter och Linked-In

Estimerad tidsåtgång för fas 3 är att den kommer att löpa under en period om 12-18 månader. Vår ambition är att initiera fas 3 så snart tillgänglighet och möjlighet finns att genomföra studien enligt gällande lokala riktlinjer.”

Investeringstillfälle
Nyligen gjorde bolaget en riktad emission om 55 MSEK till teckningskursen 2,65 SEK. Den 3:e september blev dessa aktier tillgängliga och en eller flera av investerarna valde att sälja ner aktien till under teckningskurs, där den skapat ett stabilt stöd. Fas 2 är nyligen avslutade och planering inför fas 3 har börjat. Att köpa aktier omkring teckningskurs för nyligen gjord emission bör således ge avkastning i framtiden.

Finansiering
Den riktade emissionen om 55 MSEK har i syfte att stötta bolagets planering för och delvis genomförande av den tredje fasen av utvecklingen av bolagets Point Of Care plattform.

VD och Styrelse
Nyligen ersattes föredetta VD Maria Holmlund av Ulf Bladin. ”Ulf har en gedigen erfarenhet från LifeScience med ledande befattningar från såväl läkemedelsindustrin för MSD och Pfizer som inom medicinteknik och diagnostik från bland andra Phadia och Thermo Fisher Scientific”, säger ordförande Masoud Khayyami i ett PM.

Styrelseordförande och grundare Masoud Khayyami är även VD för bolaget Spectracure och har lång erfarenhet av att driva innovativa medtechbolag.

Konkurrens
I ett PM under oktober 2018 meddelade bolaget att de skall bli först med att nå kraven för troponintest. “Det finns idag såväl små som stora, både internationellt väletablerade och lokala aktörer inom Point of Care-området. Flera världsledande diagnostikbolag finns på marknaden. Idag kan högkänsliga troponintester som möter de av hjärtdiagnostik-marknaden uppsatta kraven för ett sådant test erbjudas på de stora lab-plattformarna. Det finns idag ännu inget Point of Care-test som möter dessa krav. Ett sådant test avser Prolight utveckla”, skriver Prolight Diagnostics vd Maria Holmlund i en kommentar i ett brev till aktieägarna. “Marknadsdynamiken karaktäriseras av uppköp, vilket innebär att en konkurrent även kan vara en presumtiv köpare av ny testutveckling”, fortsätter hon.

IP-portfölj
Under 2005 till 2016 får bolaget patent på ELISA i Sverige, USA och ett tiotal andra Europeiska länder.
2019-05-16 ansöker bolaget om två nya patent relaterade till metod och applikation.
2019-09-16 ansöker bolaget om ytterligare patent baserat på en höginnovativ lösning för att separera ut plasma från helblod.
2020-04-06 ansöker bolaget om ytterligare patent baserat på en innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Man undviker därmed att manuellt behöva överföra blod i bestämd mängd, via tex pipettering, från provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys.

Källor
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=8607
https://www.prolightdiagnostics.se
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/AH/%5bERAH%5d/ERAH.pdf
Pressmeddelanden
Mailkonversation med VD Ulf Bladin

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se