Bolag: Papilly
Kortnamn: PAPI
Lista: First North Stockholm
Antal aktier: 591 815 797 st
Aktiekurs vid analys: 0,0806 SEK
Marknadsvärde: 47,7 MSEK
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Papilly är bolaget som vill förändra den skadliga stressen – en av vår tids största folksjukdomar. Papilly har utvecklat ett digitalt stressprogram som syftar till att ge effektiva verktyg som stimulerar ens beteendeförändring. Stress och stressrelaterad ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle. Alla har någon gång varit drabbade, antingen direkt eller indirekt. Papilly vänder sig till både privatpersoner och företag där de erbjuder olika abonnemang som finns att teckna i deras app. Deras metod grundar sig i terapeutisk behandling, ACT. ACT har fått stort genomslag vad gäller behandling av personer med långvarig smärta, kroniska sjukdomar och depression. Metoden är brett tillämpbar och kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress, tinnitus och ångest, eller för att stärka en relation. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Papilly erbjuder även experthjälp i form av psykolog och/ eller coach.

Papillys stressprogram är baserat på vad man generellt vet är effektivt för att hantera stress, samt övningar och material som visat sig ge goda effekter när det ges som gruppbehandling/gruppträning. Bolagets stressprogram är baserat på ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en av de nya formerna av KBT. ACT har visat sig vara en framgångsrik metod för att minska stress och utmattningssymtom. Papillys program bygger även på den kunskap som framkommit i resultat av behandling via internet. Papilly samarbetar med forskare som specifikt tagit fram effektiva stresshanteringsprogram för internet, bland annat en forskargrupp i Tyskland som har fått väldigt goda resultat för sitt internet-program för stressproblematik. Trots att internetbaserad behandling är ett relativt ungt forskningsområde finns redan ett stort antal forskningsöversikter och metaanalyser gjorda som visar att behandlingen är effektiv vid psykiatriska tillstånd som till exempel ångeststörningar, depression, social fobi och paniksyndrom. Den internetbaserade behandling som forskningen hittills undersökt fungerar på följande sätt: klienten läser texter på dataskärmen, ofta hämtade från självhjälpsböcker, där tillstånden beskrivs och där klienten uppmanas att göra olika övningar för att hantera sina problem eller svårigheter. En gång i veckan hör en terapeut av sig via mejl och frågar hur det gått med övningarna och replikerar sen på det svar som kommer från klienten. Om klienten gjort övningarna och rapporterar progression låses nästa session upp så att klienten kan gå vidare i programmet. Totalt tillbringar terapeuten 10-20 minuter i veckan per klient. Effekterna av denna terapiform är generellt lika goda som de man kan finna i ”vanlig” terapi och eftersom terapeuten använder betydligt mindre tid per klient jämfört med traditionell behandling blir de kostnadseffektiva. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen internetbehandling vid depression, social fobi och paniksyndrom.  

Som användare laddar man ner Papillys app där man får välja vilket abonnemang man vill teckna. Programmet har även tematiserat sina program vilket innebär att man i varje session endast jobbar med ett område för att det inte ska bli för mycket eller för rörigt för användaren, man ska orka och hinna med att jobba med sessionens innehåll. Långa program ökar dessutom motståndet mot att ens börja arbeta med sina svårigheter. Användaren får i Papillys program hjälp att kartlägga och förstå sina svårigheter, beteenden och värderingar. Dessa återkommer i programmet och används på olika sätt i olika övningar som hjälper användaren att hantera och jobba med just sina egna utmaningar. Papillys program strävar också efter att återskapa internetterapeutens funktion vilken är att ge feedback på de övningar man gjort hemma mellan internetsessionerna. Detta sker genom att användaren i slutet av varje session får lämna feedback samt i början av varje session får stämma av hur det gått sen förra sessionen. 

I mitten av april i år meddelande Papilly att de har har ingått en avsiktsförklaring rörande ett förvärv av Bonzun Health Information. Bonzun släppte 2014 en virtuell barnmorska i Kina som idag har laddats ner av miljontals kinesiska kvinnor. Den har fått otaliga pris genom tiderna, såsom Innovation Against Poverty by Sida, Best Social Business in Shanghai liksom Digital Health App by Bayer, och top maternal app in China. Men framförallt har den räddat liv och haft en stor påverkan genom de miljoner av användare som har laddat ner den från över 95 olika länder.

Bonzuns senaste produkt är ett digitalt stöd för IVF-kliniker och patienter, som syftar till att öka chansen att lyckas med sin IVF-behandling och att minska patienternas stress under behandlingen. Bonzun IVF är CE-märkt och allt innehåll är medicinskt granskat av IVF-läkare, barnmorskor och fertilitetsexperter. 

Bonzun och Papilly har båda lanserat unika innovationer inom digital hälsa och båda parter ser nu en stor möjlighet till ökad kundnytta och uppenbara synergier i de gemensamma planerna på en global uppskalning i sina erbjudanden. Anledningar till infertilitet har visat sig innehålla psykologiska faktorer där stress påverkar modern. Detta visar sig både före och även under en IVF-behandling (provrörsbefruktning) där många hoppar av processen. Bolagen har sett hur de på ett naturligt sätt kompletterar varandra och tanken är att det nya gemensamma bolaget skall kunna sälja respektive bolags tjänster tillsammans och på så vis bli mer eller mindre unika i världen. 

Bonzun har under året fått sitt varumärke globalt registrerat och ledningen i Bonzun har en stor erfarenhet sedan tidigare av att rulla ut sina tjänster på internationella marknaden. De digitala lösningar som båda parter har, blir alltmer relevanta och pandemin har påskyndat denna utveckling och där ligger båda bolagen i framkant. Att Bonzun inte bara är lanserat på engelska såsom Papilly, utan även finns färdigutvecklad på danska, tyska och kinesiska ger Papillys digitala program en god grogrund att kunna vara med i en internationell expansion. Bolagen ser nu att IVF-kliniker internationellt kommer att vara en mycket viktig målgrupp för de sammanlagda tjänster som Papilly och Bonzun erbjuder.

Både Papilly och Bonzun har ledande teknologier inom vård och hälsorelaterad information. I den tid vi lever nu är den psykosociala ohälsan ett växande problem, och den psykiska ohälsan har sedan 2010 ökat med mer än 70%. År 2020 uppgav 14 procent av befolkningen 16–84 år att de känner sig stressade. En högre andel kvinnor än män uppgav att de känner sig stressade. Andelen bland kvinnor var 18% och bland män 11%. Andelen invånare som uppgav att de känner sig stressade var 21% bland personer födda i övriga Europa, 18% bland personer födda i övriga världen, 14% bland personer födda i Sverige och 7% bland personer födda i övriga Norden. Enligt arbetsmiljöverket tappar en stressad medarbetare upp till 38% av sin prestationsnivå, därför är kunskap kring stress även en företagsekonomisk fråga. IVF-marknaden omsätter cirka 20 miljarder USD och växer med 6-7% årligen. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se