Bolag: Obducat
Kortnamn: OBDU B
Antal aktier: 140 331 660 st
Aktiekurs vid analys:  0,949 SEK
Marknadsvärde: ca 138,2 MSEK
Börslista: NGM Equity
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

 

Obducat är ett teknikbolag som erbjuder företag och industrier nanotekniska lösningar. Främst inriktar sig Obducat emot utveckling och producering av maskiner som används för att fabricera mikro- och nanostrukturer inom främst industriproduktion. Nanoteknik används huvudsakligen inom naturvetenskapliga områden och via nanovetenskapen kan man se och kontrollera individuella atomer och molekyler vilket möjliggör att man kan tillverka lättare, starkare, programmerbara och effektivare material. Inom nanoteknik behärskar man materiens egenskaper på nanonivå. En nanometer (en miljarddels meter) är längden på en liten molekyl. På den nivån har materian annorlunda och ofta oväntade egenskaper, och gränserna mellan de traditionella vetenskapliga och tekniska ämnesområdena suddas ut. Ofta sägs det att nanoteknik har en ombrytande eller omvälvande potential när man talar om dess inverkan på de industriella produktionsleden. Genom att ändra ytegenskaperna uppnås nya applikationsområden och potentialen för förbättringar är stor inom olika branscher. 

Bolaget har idag över 180 beviljade patent i sin produktportfölj och erbjuder tekniklösningar inom områdena optiska och fotoniska enheter, lysdioder och skärmar, MEMS och sensorenheter samt bio- och medicintekniska produkter. Med sina tekniska lösningar når Obducat ut som leverantör på Nanoimprint Lithography (NIL)- marknaden. Deras system erbjuder kunder NIL-verktyg som passar industriell högvolymtillverkning, produktutveckling samt FoU inom den akademiska världen. Allt fler industrier ser idag fördelarna med nanoteknik vilket innebär att marknaden nu söker nya och förbättrade tillverkningskapaciteter vilket Obducats nyckelfärdiga litografilösningar erbjuder sina kunder. Genom Obducats teknik kan kunder i dag skapa och replikera mikro- och nanostrukturer som möjliggör miniatyrisering, tillverkningsbarhet, förbättrad produktionseffektivitet och förbättrat materialanvändning. Obducats plattform för litografiverktyg består av tre huvudtyper av verktyg: Nanoimprint Lithography (NIL) Tools , Resist Processing Tools och Wet Processing Tools . Man erbjuder även on-premise installationer av detta till universitet och forskningsinstitutioner, där man just nu har sin största installationsbas. Bolaget erbjuder sin nanoteknik inom fyra områden som presenteras nedan där jag förklarar möjligheterna bolaget har inom respektive område.

Optiska och fotoniska enheter – nanoteknik används inom området för både optiska och fotoniska komponenter. Världens ledande företag använder Obducats egen NIL-teknik för att producera nanomönster på kameralinser och uppnå förbättrad bildkvalitet.

Lysdioder och skärmar – lysdioder lyser upp byggnader, bilar, gator och våra hem. Både lysdioder och OLED-lampor kombinerar ljusstyrka och energieffektivitet med minimal materialförbrukning, vilket minskar det totala miljöavtrycket. LED-baserade skärmar (så kallade mikro- och mini-LED-skärmar) förväntas bidra till ytterligare tillväxt i LED-industrin. För Obducat är framgången med denna utveckling lika med affärsmöjligheter eftersom Obducats nanolitografiteknik har starka fördelar som kan lösa några av de tekniska utmaningarna som LED-tillverkare möter när de realiserar mikro-LED-skärmar.

MEMS & sensorenheter – det globala behovet och intresset för MEMS och sensorenheter växer kontinuerligt. Teknologierna är ofta associerade med så kallade ”smarta” städer eller ”Internet of Things” (IoT) och Obducat är en erkänd leverantör av de resist- och våtbehandlingslösningar som behövs för att producera enheterna. Exempel på applikationer är ansiktsigenkänning, gyroskop, fuktgivare och vibrationssensorer. Andra exempel på produkter som använder MEMS-teknik är enheter som blodtryckssensorer, mikrofoner och högtalare för mobila enheter.

Bio- och medicintekniska produkter – ett mer effektivt hälsovårdssystem kräver utveckling av nya lösningar och enheter med förbättrad noggrannhet för analys och för diagnostiska tillämpningar. Idag finns det enklare system men för att vidareutveckla dessa system och för att förbättra deras inneboende kapacitet och möjliggöra kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården måste mer intelligenta system realiseras – det är här Nanoimprintlitografi förväntas spela en nyckelroll. Obducats patenterade NIL-teknik (nanoimprintlitografi) bedöms vara den största marknadspotentialen. Därtill finns det fall där NIL skapar möjligheten till lansering av nya produkter. Exempel på detta är det sätt som nanonstrukturering används för att efterlikna naturen, så kallad biomimetik. I bolagets pågående samarbete med Sorrento Therapeutics handlar det om att efterlikna hudens celluppbyggnad med hjälp av nanomönster. På så sätt undviks att hudens celler förhindrar distributionen av medicin genom huden och in i kroppen via mikronålsteknik. Sorrento Therapeutics köpte Sofusa av Kimberly Clark 2018. Sofusa ™ -plattformen är utformad för att ge läkemedelsutvecklare ett bättre sätt att leverera injicerbara läkemedel. Sofusa revolutionerande teknik bygger på nanotopografi draperade mikronålar som låter läkemedel alt. vaccin flöda in i överhuden för att få tillgång till både de systemiska och lymfatiska kapillärerna. Detta skapar ett revolutionerande effektivt massöverföringssystem som möjliggör att läkemedel anpassningsbart flödar exakt och jämnt genom mikronålarna in i kroppen. Baserat på Sofusa microneedle-teknik har man också utvecklat Sofusa MuVaxx ™ -enheten för administrering av små volymer molekyler och vacciner. I en preklinisk COVID-19-vaccinstudie resulterade Sofusa-enheten i 10-40X högre T-cellrespons jämfört med intramuskulära och intradermala injektioner. Sofusa MuVaxx-enheten är utformad för att ha en lågprissättning till en standard spruta, den är också utformad för snabb storskalig användning av de egna och andras vaccinkandidater.

Idag sker stora förändringar över världen, vi ser en ökad urbanisering, städer som allt mer vänder till att bli smart cities, en sjukvård som utvecklas åt det tekniska samt tekniska genombrott inom spelbrascher, transport, underhållning, försvar, turism, utbildning och klimatförändringar. Detta är just nu megatrender som Obducat kan erbjuda sina produkter till.

Allt fler städer tar idag en inriktning mot att bli smart cities och här har Obducat en stor chans att nå ut med sina produkter. Med en växande urbanisering efterfrågar nu städer ny teknik för att bli självförsörjande och smarta där behovet av självbärande och intelligenta sensorer möjliggör kontroll, övervakning och optimering av energiförbrukningen. Dessa sensorer (MEMS / MicroElectroMechanical Systems) drar nytta av de tillverkningslösningar som Obducat tillhandahåller. Utvecklingen i städer använder sig redan nu allt mer av tekniska lösningar såsom AI, AR, VR och MR vilket gör att Obducats produktsortiment nu kan erbjuda tekniska lösningar gentemot dessa tekniska genombrott eftersom nanoteknik har en nyckelroll i utveckling inom framtida framtida produkter som nämnts ovan. Dessa applikationsområden förutspås ha en högre tillväxttakt än halvledarindustrin generellt och förväntade produktionsvolymer inom teknik -, bio- och medicinska komponenter som nämnts ovan.

Dessutom läggs idag allt större fokus mot att lösa klimatförändringar och resursbrister vilket Obducats tekniska lösningar kan nå ut till. På grund av klimatförändringar och resursbrist är effektivare produktion av förnybar energi och mer resurseffektiva sätt att producera t.ex. elektroniska apparater mycket eftertraktade. Genom att använda och implementera nanobaserad teknik kan världen göra framsteg mot en hållbar energiproduktion. Nanoteknik möjliggör miniatyrisering, vilket är ett sätt att minska förbrukningen av materialresurser när man producerar t.ex. elektroniska apparater samt sänker deras energiförbrukning. Nanoteknik förväntas också bidra kraftigt till lösningen av globala och miljörelaterade problem, genom att möjliggöra produkter och processer som är bättre anpassade till sin användning, spara resurser och minska avfall och utsläpp. 

Med en ökad åldrande befolkning finns det ett stigande behov av att minska kostnaderna för vården. Ett sätt att uppnå detta är att möjliggöra tidigare diagnos av sjukdomar med hjälp av nanoteknik. Behandling i en tidigare fas av sjukdomsförloppet ger inte bara ekonomiska vinster för samhället då vårdpunkten flyttas till patienten utan också avsevärda fördelar för patienten själv. De tekniska framsteg som behövs för att kontinuerligt förbättra livskvaliteten och minska hälsovårdskostnaderna är starkt beroende av ytterligare framsteg inom nanoteknik. 

Genom att ha en verifierad patentportfölj kan bolaget möta de tekniska genombrott vi står inför inom många olika branscher eftersom att Obducats produktområden kan möta den växande underliggande marknaden som just nu sker. Tillväxtmöjligheterna för Obducat står därmed redo inför marknaden. Det finns många konkurrenter emot Obducat men vad som gör bolaget spännande är att det är ett företag som har möjligheten att kundanpassa sina produkter vilket gör att bolaget kan möta kundens behov bättre än de betydligt större och mer processdrivna bolagen eftersom Obducat är mer öppna för kundanpassning.

Redan idag är Obducat en väletablerad nyckelleverantör som tillhandahåller avancerad teknik till framstående kunder inom både optiska och fotoniska komponenter. Världens ledande företag använder Obducats egen NIL-teknik för att producera nanomönster på kameralinser och uppnå förbättrad bildkvalitet. Framgångsrik användning av Obducats verktyg är också känd inom flera ledande tillverkare av halvledarlaser. Obducats branschledande nanolitografilösningar skapar betydande fördelar för ett brett spektrum av fotoniska komponenter. 

Globala förändringar ändrar vårt sätt att leva och de produkter vi konsumerar. De allmänna konsekvenserna är många, men för nanoteknikindustrin är megatrends lika med affärsmöjligheter. Global utveckling kräver nya tekniska framsteg, där nanoteknik spelar en nyckelroll. En ökad efterfrågan på verktyg som kan realisera nanotekniska fördelar förväntas därför under överskådlig framtid. Tack vare de innovationer på många användningsområden som nanotekniken kan leda till, anser många att den har stor ekonomisk potential. Bara i Europa finns det redan många hundra företag som sysslar med kommersiell användning av nanotekniken och som erbjuder tiotusentals anställda sysselsättning som i de flesta fall är högkvalificerad. Forskarna och företagarna är överens om en sak: nanotekniken är mer än en ny övergående trend. Och här ligger Obducat redo för en omvändande teknik vars marknad är redo att ta överhand där möjligheterna verkar nästintill vara oändliga.

Länkar

http://www.sofusa.com/

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/09/18/obducat-obducat-lanserar-revolutionerande-teknik-som-mojliggor-full-industrialisering-av-nil.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/06/30/obducat-obducat-erhaller-order-avseende-ett-eitre-8-nil-system-samt-ytterligare-tre-litografisystem-for-resist-och-vatprocesser-fran-en-asiatisk-kund.html

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se