Bolag: Lipidor
Kortnamn: LIPI
Antal aktier: 28 396 863 st
Aktiekurs vid analys:  12,99 SEK
Marknadsvärde: 368,88 MSEK
Börslista: Nasdaq First North
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Lipidor – Licensavtal bakom dörren!

Bolaget startades 2009 av en grupp forskare med målet att skapa en innovativ teknologi för att applicera dermatologiska läkemedel. AKVANO, som lipidors teknik heter idag, är en vattenfri lösning där selekterade lipider och ett läkemedel blandas och sedan appliceras på huden som spray. Lösningsmedlet dunstar snabbt och ett tunt lager av lipider formas på huden, vilket gör att den effektivt kan ta upp läkemedlet. Enligt bolaget har sprayen en mängd fördelar gentemot traditionella salvor och visionen är att AKVANO skall bli branschstandard inom dermatologi.

Lipidors affärsidé är att ta marknadsgodkända läkemedel och förbättra dem med AKVANO. Idag har man fyra kandidater i sin pipeline; AKP01 mot psoriasis, AKP02 mot psoriasis, AKP03 mot eksem och AKP07 mot eksem. AKP01 avslutade sin fas III-studie tidigt 2020 med lyckat resultat och nu avser bolaget sluta ett kommersiellt avtal för produkten. AKP02 har för plan att påbörja sin fas III-studie tidigt 2021 och VDn har sagt att man skall försöka få båda dessa kandidater i samma kommersiella avtal inom ett halvår.

Förutom dessa fyra kandidater slöt Lipidor ett avtal med Isrealiska Cannasure angående deras Cannabis-baserade produkter under 2019. Cannasure testade deras CBD-produkt tillsammans med AKVANO och under hösten 2020 meddelade man om lyckat resultat. Lipidor har uttryckt att man nu diskuterar om licensavtal.

Investeringsmöjlighet
Lipidor noterades 2019 och en hype byggdes kring deras kommande fas III-resultat för AKP01. Vid de positiva resultaten strax innan Coronakrashen 2020 såldes kursen ner. Kursen återhämtade sig något efter mars men bolaget är långt ifrån korrekt värderat i dagsläget, vilket styrks av att Analysguiden inledde uppdragsbevakning av bolaget den 25 augusti 2020, med ett motiverat värde på 28 kronor per aktie. Den 7 oktober 2020 ingick Lipidor avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser och en analys av bolaget med nya riktkurser är att vänta inom en snar framtid. Om bolaget lyckas få ett avtal med Cannasure samt kommersiella avtal för AKP01 och AKP02 ser vi med stor sannolikhet en ordentlig uppvärdering under 2021.

Triggers
Den 30 september meddelar Lipidor positivt utfall av genomförbarhetsstudien tillsammans med Cannasure för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi. Cannassure meddelade samtidigt att man avser att utöva sin option och inleda förhandlingen om ett exklusivt licensavtal för utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery teknologi. I en livepresentation för lite över två månader sedan nämnde VD Ola Holmlund att Cannasure hade 90 dagar på sig att återkomma angående avtalet. Detta bör med andra ord ske runt årsskiftet (innan eller efter). Avtal kan alltså komma när som.

Den 7 oktober 2020 ingick Lipidor avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser och en analys av bolaget med nya riktkurser är att vänta inom en snar framtid.

Avtal har ingåtts med Cadila Pharmaceuticals om genomförande av fas III-studien av AKP02. Den observatörsblindade och placebokontrollerade studien beräknas påbörjas under Q1 2021, avslutas i Q4 2021 med avrapporteras i Q1 2022.

VD Ola Holmlund kommunicerade i delårsrapporten för Q3 2020 (2020-11-19) att fokus ligger på utlicensering av AKP01. Ola menar att marknaden visat stort intresse för både AKP01 och AKP02, och att målet är att utlicensera båda som ett paket inom ett halvår. Han kommenterar även i en intervju publicerad den 13 oktober 2020 att man avser att börja sälja AKP01 redan 2021, då via partnerskap.

I januari 2020 meddelade bolaget att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Samarbetet är tillsammans med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag. Projektet sträcker sig över två år en uppdatering kan komma när som helst.

I ett pressmeddelande från juli 2020 nämner bolaget att man har för avsikt att göra en avknoppning av dotterbolaget Emollivet. Uppdatering om detta kan komma framöver, samt mer information om Emillivets försäljning.

Om Cannasure och Cannabis
Enligt en rapport från IMARC Group om den globala medicinska cannabismarknaden förväntas denna marknad uppgå till 44 miljarder USD år 2024. Bolag som säljer cannabisprodukter har under senhösten rusat då cannabis kan komma att legaliseras i USA. Ola menar att avtalet med Cannassure innebär en betydande kommersiell potential för Lipidor och att de kommer, beroende på utfallet av genomförbarhetsstudien, återkomma med information avseende storleken på denna affärsmöjlighet.

En framgångsrik utveckling av Cannasures produkt tillsammans med AKVANO kommer att göra det möjligt att administrera läkemedlet lokalt och i exakt önskad mängd medicinsk cannabinoid som spray, vilket sammantaget säkrar en förbättrad kontakt och ett optimalt genomträngande av den aktiva substansen i huden. Cannassure testade graden av penetration genom huden genom att använda kända och accepterade modeller och fann betydande penetration av den aktiva substansen i hudvävnaden. Denna förbättrade penetration ökar sannolikheten för produktens terapeutiska potential. Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis

Dotterbolag
Emollivet bildades i juni 2019 som ett dotterföretag till Lipidor med syfte att kommersialisera djurvårdsprodukter i ett separat bolag. Emollivet och Lipidor har nu formaliserat relationen mellan bolagen genom att ingå ett licensavtal genom vilket Emollivet erhåller en licens att använda Lipidors patent för AKVANO-teknologin. Licensen är exklusiv avseende djurvårdsprodukter, världsomspännande och gäller under det längsta av patentens giltighetstid eller 10 år. Lipidor erhåller en ensiffrig royalty kopplad till nettoförsäljningen av de produkter som säljs under licensen. Avtalet innehåller även krav på vissa miniminivåer av försäljning under avtalstiden. Baserat på AKVANO och i samarbete med SLU har en produktserie för behandling av olika hudåkommor som är vanligt förekommande hos djur tagits fram. Produkterna har introducerats i liten skala för ett mindre antal aktörer i veterinärbranschen. Man har för plan att göra en bredare lansering och om möjligt en avknoppning.

Marknadspotential
Den totala marknadsstorleken för kalcipotriolbaserade läkemedel, alltså som berör AKP-01 och -02, för behandling av psoriasis uppgick 2017 till omkring 770 miljoner dollar.

Lipidors bedömning att AKP01 har potential att ta 20-30 procent av den totala marknaden, vilket skulle ge en årlig försäljningspotential på cirka 40-60 MUSD. För AKP-02 beräknar bolaget att produkten har möjlighet att ta cirka 15-20% vilket motsvarar en årlig försäljningspotential (peak sales) på cirka 90-120 miljoner dollar.

Den gemensamma målsättningen i samarbetsavtalet med Cannassure är att skapa topikala behandlingar baserat på cannabisväxten. Det är en snabbväxande marknad som i dagsläget har fått ett allt ökat intresse. Med ökad optimism och avkriminalisering av cannabis-växtbaserade produkter är marknaden i en väldigt intressant period. Enligt en rapport från IMARC Group, som behandlar den globala medicinska cannabismarknaden, förväntas denna marknad uppgå till 44 miljarder USD år 2024.

Finansiering
Bolaget tog nyligen in 35 MSEK i en riktad emission och därefter 20 MSEK i optionsinlösen. Enligt VD Ola Holmlund i en intervju från den 13 oktober 2020 så har Lipidor kassa fram till och med slutet av 2022.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se