Bolag: Klaria Pharma Holding AB
Kortnamn: KLAR
Lista: Nasdaq First North
Antal aktier: 48 226 408 St
Aktiekurs vid analys:  7,10 SEK
Marknadsvärde:  342,41 MSEK
Skribent: Hasse Hamid

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Klaria Pharma – Disruptiv teknologi på väg mot marknad

Klaria Pharma är ett högaktuellt läkemedelsbolag med ett flertal intressanta projekt i sin pipeline och kommer inom kort nå ut till marknaden, som länge efterfrågat deras lösningar. Bland annat har Klaria Pharma under en längre tid arbetat med att framställa en upplösbar film innehållandes olika läkemedel, för att på ett säkrare och mer effektivt sätt kunna nyttja läkemedel som ska tillföras till kroppen. Bolaget har även en fot inom den medicinska Cannabissektorn via sitt dotterbolag Cannabis Delivery Sciencies, som arbetar med att skapa en helt ny patentskyddad kategori av cannabisprodukter utan några nackdelar. Även detta är extremt högaktuellt i skrivande stund.


Bakgrund
Klaria Pharma har stora ambitioner rörande deras unika teknologi och var den kan appliceras. Dessutom är bolaget först med att lösa ett problem som läkemedelsindustrin länge har arbetat med, rättare sagt i tjugo år utan att lyckas. Målet är att kringgå problematiken med injektioner och samtidigt kunna leverera läkemedel på ett effektivare sätt.

Utöver detta arbetar Klaria Pharma med etablerade läkemedelssubstanser, vilket innebär att bolagets projekt har en relativ låg risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Substansens säkerhet och effekt är redan bevisad och bolagets uppgift är att säkerställa att det kan levereras till kroppen på ett effektivt sätt, vilket ger en kortare väg till marknaden.

Hur man får i sig ett läkemedel kallas drug delivery-teknologi. De vanligaste sätten är via tabletter, injektioner, eller genom nässlemhinnan, dvs. med nässpray.

Klaria Pharma introducerades på börsen under oktober 2015 utan att ta in kapital. Ingen marknadsföring av bolaget hade skett inför noteringen. Marknaden kände därför inte till Klaria Pharma när bolaget noterades och än idag går bolaget under radarn med tanke på deras stora potential.

Teknologi
Klarias film fäster vid munslemhinnan omedelbart efter applikation. Medan filmen sitter fast på munslemhinnan transfereras det läkemedel som är formulerat i filmen direkt in i blodet, via munslemhinnan. Filmen sitter kvar i cirka fem minuter och har efter detta lösts upp helt.

Med en fördröjning på upplösandet av filmen har Klaria lyckats förhindra att filmen löses upp i salivet innan läkemedlet lämnat filmen via munslemhinnan. Detta förhindrar att läkemedlet sväljs och går ner i magen. Dessa egenskaper gör Klarias teknologi överlägsen jämfört med andra transmukosala teknologier som utgörs av till exempel stärkelsebaserade filmer eller sprayer. De alternativa filmerna löser upp sig snabbt och fäster inte vid slemhinnan, vilket resulterar i att endast en del av den aktiva substansen går genom slemhinnan medans merparten sväljs ned. Dessa andra teknologier levererar således en viss del av läkemedlet transmukosalt, medan merparten sväljs och levereras därför oralt. Men detta har Klaria lyckats kringgå och har därmed en säkrare och mer effektiv film och teknologi.

Bolagets fokus är att utveckla läkemedel som inte är oralt tillgängliga och idag måste ges som en injektion. Detta fokus maximerar bolagets värdeskapande och det bevisar samtidigt att bolagets teknologi verkligen levererar den aktiva substansen transmukosalt, annars skulle inte Klaria Pharmas läkemedel ha någon effekt.

Bolagets alginatfilmsteknologi är patentskyddad till 2029 i USA och till 2026 i Europa. Utöver grundpatentet har bolaget ansökt om nya patent för varje enskilt projekt, vilket också är en viktig och fundamental del av bolagets strategi. En stark IP-portfölj är avgörande för att kunna nå gynnsamma samarbeten med externa partners.

Pipeline

Här är några av Klarias aktuella projekt:

Sumatriptan – Migränläkemedel, målsättningen är att tillhandahålla ett bättre alternativ än de beredningsformer som finns idag; tabletter, nässpray och injektioner

Naloxone – Behandling mot opioidöverdos, målsättningen är att preparatet ska skrivas ut på recept tillsammans med förskrivning av opioidläkemedel

Adrenalin – Behandling mot allergisk chock, i dagsläget är sprutor det enda sättet att administrera läkemedlet

Midazolam – Behandling mot akut epilepsi, tillhandahåller en effektivare metod för administrering än nässpray eller mundroppar

Ketamine Akut smärtlindring i fall där sprutor eller nässpray är opraktiska, till exempel i krigssituationer.

 

Cannabis Delivery Sciences
I oktober 2019, annonserade Klaria det nya dotterbolaget Cannabis Delivery Sciences. Detta bolag är en separat entitet som fokuserar på kommersialisering av cannabisprodukter formulerade på Klarias alginatfilm. Cannabis Delivery Sciencies uppdrag är att skapa en helt ny patentskyddad kategori av cannabisprodukter. Denna nya kategori kombinerar de bästa egenskaperna hos de idag tillgängliga typerna av cannabisprodukter; ätbara och rökbara, utan några av dess respektive nackdelar.

Den 6 augusti 2020 meddelade bolaget att Klaria Pharma Holding AB tecknar avtal med Chilam Enterprise Ltd för expansion inom den medicinska cannabissektorn. Bolagen har tecknat ett icke-exklusivt licensavtal med CDS som ger rättighet att sälja Cannabis Alginatfilmer från CDS i Europa. Chilam kommer att erbjuda GMP-certifierad medicinsk cannabis som formulerats i Alginatfilmer till den europeiska hälsovårdssektorn från och med 2021.

Chilam är specialiserade inom cannabisrelaterad forskning, odling, produktion och distribution. Bolaget fokuserar på utveckling av vetenskapligt baserade medicinska produkter. De använder sig av det Spanska bolaget Genofarms expertis inom frögenetik för att säkerställa GMP-certifierad medicinsk cannabis, som tillverkas i enlighet med EU:s regelverk, vid Chilams produktionsanläggning i Nordmakedonien. Chilam kommer att leverera medicinsk cannabis till den europeiska hälsovårdssektorn både som white label-tillverkare, åt tredje parter samt direkt via sina egna varumärken.

Detta samarbete gör det möjligt för Chilam att exportera ett större utbud av medicinska cannabisprodukter som inkluderar Alginatfilmer till marknader med legala regelverk för medicinsk cannabis. Genom att kombinera Alginatfilmer från CDS med Chilams mycket standardiserade och högkvalitativa cannabissorter, siktar Chilam på att ta en betydande marknadsandel på den europeiska marknaden för medicinsk cannabis. Avtalet inkluderar miniminivåer för årliga försäljningsmål, övriga finansiella detaljer meddelades ej.

Finanser
Klaria Pharma har parallellt med EU Horizon finansieringen tagit in ytterligare kapital nyligen för att accelerera processen. Dessutom finns det en kassa i Karessa som bolaget får tillgång till i och med fusionen med dem.

I april 2020 genomfördes första rundan av kapitalanskaffning om cirka 27 MSEK, varav riktad nyemission av aktier om cirka 17 MSEK och upptagande av lån om 10 MSEK med löptid till fram till den 30 april 2021.

I juli 2020 genomfördes andra rundan av kapitalanskaffningen via riktad nyemission av aktier om cirka 11,4 MSEK.

I oktober 2020 genomfördes en riktad nyemission av aktier om 29 MSEK med teckningskurs om 6:84 kronor per aktie.

Triggers
Bolaget gjorde viktiga framsteg inom forskning och utveckling under 2019, vilket ger ett starkt utgångsläge för fortsatta framsteg under 2020:

  • Inledd storskalig produktion av Sumatriptan Alginatfilm inför kliniska studier och ansökan om marknadsgodkännande.
  • Framgångsrikt genomförande av samtliga prekliniska studier med Naloxone Alginatfilm, vilket gör att projektet nu är redo för kliniska studier.
  • Framgångsrikt genomförande av prekliniska studier med Ketamin Alginatfilm, vilket gör att projektet nu är redo för kliniska studier.
  • Framgångsrik preklinisk proof-of-concept-studie med Cannabis Alginatfilm.

Riktkurs
Västra Hamnen har nyligen satt ett motiverat nuvärde på 8.4 – 10.6kr/aktie.

Vidare konkluderar Västra Hamnen att:

”Vår DCF-modell indikerar ett motiverat värde om 8,40 – 10,60 SEK per aktie givet nuvarande utvecklingsstadium och vår bedömning av risken i bolaget. Kommande händelser som bekräftar potentialen i produktportföljen kan få en direkt påverkan på hur vi värderar bolaget framgent. Till exempel förväntar vi oss redan under Q1 2021 resultatet av den aktuella bioekvivalensstudien med sumatriptan. Om detta blir positivt, skulle det allt annat lika höja vår värdering av bolaget.”

Källor

Hemsida

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se