Bolag: Eurobattery Minerals
Kortnamn: BAT
Lista: NGM Nordic MTF
Antal aktier: 13 783 499 St
Aktiekurs vid analys:  18,95 SEK
Marknadsvärde:  242,59 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals (tidigare Orezone) är ett svenskt prospekteringsbolag med pågående projekt i Finland, Spanien och Sverige. Fokus ligger på prospektering av nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller (REE). Visionen är att förse den växande elbilsbranschen med etiskt utvunna och spårbara batterimineraler. Genom förvärvet av gruvbolaget Hautalampi i Finland och tidigare förvärv av Corcel Minerals S.L. i Spanien har Eurobattery tagit ett steg mot att bli den ledande leverantören av gröna mineraler till Europas batteriindustri.

Mangold gjorde nyligen en uppdragsanalys med köprekommendation och riktkurs 100 SEK (bear 35 SEK, bull 260 SEK).

Framtidens mineralbehov är gigantiskt
Framtidens mineralbehov är gigantiskt. Merparten av alla batterimineraler bryts utanför Europa i länder som Kina, Australien och Chile, men även i Kongo där över 60 procent av all väldens kobolt bryts. EU har satt som mål att bli en global ledare inom hållbar batteriproduktion, vilket kräver en kraftig expansion då endast två till fyra procent av de bilbatterier som behövs för europeiskt producerade elbilar tillverkas inom EU. Efterfråga på gröna batterimineraler utvunna i Europa kommer att öka markant, samtidigt som utvecklingen av eldrivna fordon expanderar då EU har som mål att nå klimatneutralitet (noll nettoutsläppet för växthusgaser) år 2050 och en reduktion av utsläpp med 70% jämfört med år 1990 till år 2030.

Stora investeringar genomförs och många batterifabriker är under uppbyggnad. Så sent som den 17:e augusti i år meddelade Recharge att Tyska regeringen går in och garanterar finansiering om hela 525 miljoner dollar för Svenska Northvolts första ”gigafactory” som just nu byggs i Skellefteå. Batterifabriken vid namn Northvolt Ett skall förse VW och BMW med battericeller och börjar sin produktion redan nästa år. Fabriken blir en av de största i Europa och skall minska importen av battericeller från Asien. Dagens Industri skrev en artikel dagen efter, alltså den 18:e augusti i år, där de meddelade att Sverige måste elektrifieras i rasande takt för att nå miljömålen. Regeringen har gett tre myndigheter, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Statens geologiska undersökning (SGU), i uppdrag att se över hur man underlättar en ökad batteriproduktion.

I sin delårsrapport tidigare i år vädjade Teslas VD och grundare Elon Musk om att gruvbolag världen över skall utvinna mer nickel och erbjöd samtidigt ett ”giant long term contract”. Planen för tesla är att i framtiden producera allt fler lastbilar och behöver således ännu mer nickel än tidigare. Kravet från Teslas sida är dessutom att utvinningen skall vara miljövänlig, något som få nickelgruvor erbjuder. Idag köper Tesla det mesta av sin nickel från Kina och Japan som i sin tur köper från diverse gruvor, bl.a. i Ryssland. I ett brev till Musk från augusti i år vädjade experter, aktivister, ledare och organisationer om att bojkotta Nornickel, en Rysk världsledande nickelutvinnare och stor miljöförstörare.

Eurobatterys nya förvärv, Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva, har sedan tidigare mineralfyndigheter av nickel- och kobolt-sulfidmineraler och kopparsulfidmineraler med biprodukter av guld- och silver. Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti  och befintlig yt- och underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i en välfungerande gruvjurisdiktion. Nyligen påbörjade Vulcan Hautalampi Oy processen med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall följas upp med en ansökan om miljötillstånd för byggnationer ovan mark. Miljötillstånden för underjordisk gruvdrift och behandling av malmen är fortfarande gällande, och framtida utvunnen malm ses således som grön.

Triggers
I PM om ansökan för undersökningstillstånd under hösten 2018 meddelar bolaget att provborrningar skall göras i de svenska projekten med start 2020.

Resultat från borrningarna i Hautalampi-projektet i Finland som startade den 13:e juli. Borrprogrammet för fas 1 består av 45 till 50 borrhål, totalt 4 500 till 5 000 meter borrning som syftar till att öka mineralresursbasen.

Efter att ha bekräftat höga nickelsulfatfynd i Spanien nyligen undersöker bolaget olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift. Uppdatering kring detta väntas.

Uppdatering om miljökonsekvensbeskrivningen som nyligen påbörjats i Hautalampi

Pågående Projekt
Eurobatterys projektprocess indelas i sex steg; Prospektering, sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering av tillgångar, studie av genomförbarhet, utveckling och produktion. Man har idag projekt i Sverige, Finland och Spanien.

Projekt i Sverige

Ormbäcken, Västerbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Vanadin, Molybden, REE.
Fetsjön, Västerbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Vanadin, Molybden, REE.
Bruksberget, Västernorrland. Fas: Prospektering. Mineraler: Koppar, Silver, Guld.
Sörtjärn, Västerbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Zink, Bly, Guld.
Brännkammen, Västerbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Silver, Zink, Bly, Guld.
Pahtavaara, Norrbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Koppar, Guld.
Piettarasjärvi, Norrbotten. Fas: Prospektering. Mineraler: Koppar.

Projekt Corcel i Spanien

Galicien. Fas: Bedömning av fyndigheter. Mineraler: Nickel, Koppar, Kobolt.

Projekt Hautalampi i Finland

Outokumpu. Fas: Studie om genomförbarhet. Mineraler: Nickel, Koppar, Kobolt.

Undersökningstillstånd
Bolaget ansökte om undersökningstillstånd för de ovan nämnda Svenska projekten under hösten 2018 och fick dem beviljade. Enligt minerallagen gäller tillstånden maximalt 3 år, alltså fram till senhösten 2021.

Förvärv av Corcel
2019-02-24 meddelar bolaget om förvärv av Corcel Minerals S.L. 100% av förvärvet sker genom säljarrevers som sedan kvittas till aktier i en riktad emission till ett pris om ca 26,4 MSEK. Företrädesemissionen om cirka 26,4 MSEK görs för att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i det nickel-kobolt-koppar-projekt som Corcel Minerals S.L. äger. Förutom ”Corcel-projektet” äge Corcel Minerals S.L. även guldprojektet ”Bibi” i Galicien, Spanien. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar att användningen av nickel i batterier kommer växa kraftigt, och det faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av nickelsulfidavlagringar.

Förvärv av Hautalampi
2020-05-11 tecknar bolaget investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva vilket verkställs 2020-05-27. Vederlaget som bolaget ska betala för förvärvade aktier i VHOy, optionspremien och den finansiering som BAT ska tillhandahålla för Hautalampi-projektet uppgår totalt till cirka 8,6 miljoner euro, som ska betalas under 48 månader.

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (1912-1989). Hautalampi-projektets Ni-Co-Cu-malmkropp ligger parallellt med och över den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig yt- och underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i en välfungerande gruvjurisdiktion.

Cirka 10-15 miljoner euro beräknas ha investerats i Hautalampi-projektet av den tidigare ägaren hittills, inklusive 22 000 m kärnborrning, en nedgång och ytterligare underjordiska gruvutvecklingsarbeten, uppskattningar av mineraltillgångar och reserver, flera mineralbearbetningsstudier och en genomförbarhetsstudie. Mineralfyndigheten innehåller nickel- och kobolt-sulfidmineraler och kopparsulfidmineraler med biprodukter av guld- och silver.

Nyligen påbörjade Vulcan Hautalampi Oy processen med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). VHOy bedömer att MKB-processen kommer att slutföras på mindre än 12 månader och den kommer därefter omedelbart att följas upp med en ansökan om miljötillstånd. Miljötillstånden för underjordisk gruvdrift och behandling av malmen är fortfarande gällande. MKB är ett viktigt steg i förberedelseprocessen för en utvecklad gruva och batterikemikaliefabrik.

European Battery Alliance
2019-10-30 går bolaget med i European Battery Alliance. Organisationen bildades i oktober 2017 av Europeiska kommissionen i syfte att se till att alla européer ska gynnas av säkrare trafik, renare fordon och mer hållbara tekniska lösningar. Detta ska uppnås genom att skapa en konkurrenskraftig och hållbar försörjningskedja för tillverkning av battericeller i Europa. Idag består European Battery Alliance av fler än 250 intressenter som aktivt arbetar för att bygga en stark och konkurrenskraftig europeisk batteribransch.

Samarbete med Universitet
2019-12-04 meddelar bolaget om samarbetar med Uppsala universitet och universitetet i Krakow i projekt kring sällsynta jordartsmetaller. Inom projektet undersöker de nya sätt att utvinna batterimetaller som potentiellt kan öppna upp både mer produktiva och kostnadseffektiva metoder, som ett komplement till den teknik som förnärvarande används inom branschen.

2020-03-23 meddelar bolaget att forskningsprojektet går vidare till nästa steg. Forskargruppen har gjort fältstudier och analyser med mikrosond av material från Eurobattery Minerals projekt i Fetsjön i norra Sverige. Forskargruppen har identifierat att en särskild typ av mineralet Rutil är bärare av vanadin. ”Även om detta är tidiga resultat så är det uppmuntrande att forskarna nu har identifierat bäraren av vanadin i vårt prospekteringsområde i norra Sverige”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Kvalificerat för EU-projekt
2020-02-17 meddelar bolaget att de kvalificerats för EU-projekt om hållbar gruvnäring. Eurobattery Minerals är en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet och kan ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt. Inledningsvis är det prospekteringsområde för sällsynta jordartsmetaller och vanadin i Fetsjön i norra Sverige som deltar i projektet, även om fler projekt kan komma att inkluderas framåt.

Finansiering
Nyligen gjorde bolaget en nyemission av Units till ett värde av ca 46,5 MSEK vilken övertecknades till 209%. En del av pengarna går till förvärvet av Hautalampi. Bolaget har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av Vulcan Hautalampi för en sammanlagd ersättning av 6,05 miljoner euro i aktier och kontanter.

Projektens historik
2016-06-28 meddelar bolaget att borrningar i Fetsjön-Ormbäcken skall genomföras för att söka efter sällsynta jordartsmetaller (REE). Man är nyfiken på om anrikningarna av REE i Fetsjön sträcker sig till Ormbäcken. Resultaten skall presenteras under hösten samma år.

2016-09-26 meddelar bolaget om positiva analysresultat för det första av två borrhål i Ormbäcken i närheten av Fetsjön. Resultaten var bättre än väntat.

2017-02-20 meddelar bolaget att sammanställningen av projektet Fetsjön-Ormbäcken är färdigt. De preliminära uppskattningarna genom enkla volymberäkningar är att tonnaget i hela projektområdet, Ormbäcken och Fetsjön, kan uppgå till 1000 miljoner ton eller mer.  Med då gällande metallpriser uppskattas det totala in-situ värdet (bruttovärde i berget) av grafit och metaller, exklusive REE, till cirka 70 USD per ton. Det totala in-situ värdet inklusive REE uppskattas till cirka 100 USD per ton.

2017-05-31 Anrikningsförsök med flotation (en anrikningsmetod) görs av Intertek, ett av världens största laboratorium för mineralanalyser, för att se vad som kan utvinnas med den metoden. De första resultaten från flotationsförsöken för att ta ut även grafit från Fetsjön-Ormbäcken föreligger nu. Resultaten tyder på att det är möjligt att ta fram ett grafitkoncentrat, vilket då kan ge ett betydande bidrag till malmvärdet. Prover visar upp till 6% TGC (total graphitic carbon) medan ekonomisk halt brukar ligga på 2-3% TGC. ”De första resultaten från flotationsförsöken ger oss ett mineral till som potentiellt kan ge ett stort ekonomiskt bidrag till malmvärdet och tar oss ytterligare ett steg mot en ekonomisk förekomst.”.

2019-02-24 förvärvas Corcel Minerals S.L (mer information nedan).

2019-05-03 meddelas att prospekteringsarbete på Castriz-målet i Corcel-projektet är i god fas. De analyser som hittills erhållits från markproven indikerat lovande resultat för målmetallerna kobolt, nickel, koppar och vanadium.

2019-09-04 Rapporterar bolaget om högre värden av nickel och kobolt vid Castriz i Spanien efter avslutade undersökningar. De nya undersökningarna uppvisar betydligt bättre metallvärden av nickel och kobolt än vad tidigare utförda jordprovtagningar visat. De mycket lovande resultaten innebär att ytterligare prospekteringsinsatser sätts in vid Castriz.

2019-09-13 meddelar bolagets vd Roberto Garcia Martinez att Castriz har goda förutsättningar att bli ett ledande nickelprojekt i Europa och leverera etiskt producerad och fullt spårbara batterimineraler till den europeiska fordonsmarknaden.

2019-09-17 inleds borrningar i bolagets spanska fyndigheten för batterimineraler. Företaget förväntar sig att slutföra borrningarna under Q4 2019 och efter detta dela med sig av de slutliga resultaten.

2019-11-18 uppdaterar bolaget om prospekteringsprojekten i Sverige. Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har tagits för petrografisk och kemisk analys.  Under kommande månader kommer materialet att utvärderas ytterligare och ligga till grund för nästa års prospekteringsarbeten.

2019-12-10 rapporterar bolaget de första resultaten från borrningskampanjen avseende nickel, kobolt och koppar i Castrizförekomsten, som ingår i Corcelprojektet i Galicien i norra Spanien. Resultaten avser de två första borrhålen i det nyligen genomförda borrprogrammet med totalt fyra borrhål. Förhöjda halter av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) påträffades i berggrunden.

2020-01-28 redovisas de slutliga resultaten från borrningskampanj vid Castrizförekomsten. Resultaten från de två återstående borrhålen har utvidgat zonen med anomala nickelnivåer.  ”Vi är mycket nöjda med de slutliga resultaten. Borresultaten har ökat storleken på den potentiella förekomsten avsevärt, bekräftat metallhalterna och visat att det finns potential för stora mineraltillgångar”, säger Roberto García Martínez, vd Eurobattery Minerals.

2020-05-04 meddelar bolaget om nya analysresultat från Corcelprojektet som bekräftar en hög halt av nickelsulfid. Analysmetoder som skiljer mellan nickel i sulfidmineral och nickel i icke-sulfidmineral har visat att i genomsnitt 87% av tidigare rapporterade nickelhalter är knutna till nickelsulfidmineral. Studier som utvärderar potentiella gruvscenarier vid Castriz har påbörjats. Förberedande arbeten pågår också för fältaktiviteter 2020 i Castriz och i det större Corcelprojektet.

2020-05-27 förvärvar bolaget nickel-kobolt-koppargruvan Hautalampi i Finland.

2020-06-22 bekräftar bolaget höga nickelsulfidfynd i Spanien enligt slutliga analysresultat. ”Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift”, säger vd Roberto García Martínez.

2020-07-09 påbörjar bolaget borrningarna i Hautalampi-projektet i Finland. Diamantborrning vid Hautalampi gruvutvecklingsprojekt påbörjas måndagen den 13 juli. Borrprogrammet för fas 1 består av 45 till 50 borrhål, totalt 4 500 till 5 000 meter borrning som syftar till att öka mineralresursbasen.

2020-08-17 påbörjar Vulcan Hautalampi Oy processen med en miljökonsekvensbeskrivning. VHOy bedömer att MKB-processen kommer att slutföras på mindre än 12 månader och den kommer därefter omedelbart att följas upp med en ansökan om miljötillstånd. Miljötillstånden för underjordisk gruvdrift och behandling av malmen är fortfarande gällande.

Diverse viktiga händelser
2019-04-02 gör bolaget en omvänd split 1:100.

2019-04-18 byter bolaget marknadsplats från Spotlight till NGM Nordic MTF.

2019-07-01 byter bolaget namn från Orezone till blir Eurobattery Minerals AB.

Mangold Insight Analys
2020-07-02 publicerade Mangold Insight: Eurobattery Minerals – Störst på gröna mineraler, en uppdatering av deras tidigare analys av bolaget från i januari 2020.

” Det är en hög risk precis som för andra gruvprojekt i samma utvecklingsfas. Mangold har tagit höjd för denna risk och bedömer ändå att aktien har en mycket stor uppsida. Med en DCF värdering på 100 kronor och ett värderingsspann på 35 till 260 kronor per aktie kan vi konstatera att aktien är undervärderad.”

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/07/Eurobattery-Minerals-Update-2020-07-02.pdf

Referenser

https://smallcaps.com.au/elon-musk-sends-nickel-soaring-urging-production-offering-giant-contract/

https://www.rechargenews.com/transition/germany-supports-bmw-and-vw-backed-battery-cell-plans-with-525m-guarantee/2-1-858895

https://cleantechnica.com/2020/08/13/dear-mr-elon-musk-a-letter-from-russian-indigenous-peoples-about-nickel-mining-pollution/

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/07/Eurobattery-Minerals-Update-2020-07-02.pdf

https://eurobatteryminerals.com/en/

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-gora-mer-for-att-oka-batteriproduktionen/ 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se