Bolag: Enorama Pharma
Kortnamn: ERMA
Antal aktier: 5 905 183 st
Aktiekurs vid analys: 19 SEK
Marknadsvärde: 112 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Jennifer Berntsson 

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling och tillverkning av medicinska tuggummi, nikotinersättningsprodukter och medicinsk cannabis. Bolagets ambition är att vara en ledande global leverantör av innovativa medicinska tuggummin som innehåller generiska farmakologiska substanser, utvecklade genom sin ChewMed®-teknologi. Bolaget har idag ett nikotintuggummi och nikontinfritt snus tillgängligt för licensiering på den globala marknaden och som kommer att lanseras i Nordamerika och Europa 2021. Bolaget vänder sig främst emot potentiella partners, som läkemedelsföretag, apotek eller andra företag med intresse av att utveckla ett tuggummibaserat leveranssystem för generiska substanser. 

För att tillverka sina medicinska nikotintuggummin använder sig Enorama Pharma av sin teknikplattform ChewMed®. Genom tekniken använder man ett torrt gummipulver under högtryck för att producera tuggummi. Det bidrar till att man kan genomföra hela tillverkningsprocessen genom låg temperatur, vilket resulterar i ett tuggummi med ett antal fördelar jämfört med medicinska tuggummin som tillverkas genom traditionell teknik. En kall och torr tillverkningsprocess är på flera sätt fördelaktig jämfört med en traditionell värmeberoende process. Värme påverkar många aktiva farmakologiska substanser negativt. Eftersom en kall process inte påverkar substanserna på samma sätt, har ChewMed®-teknologin även förutsättningar för utveckling av medicinska tuggummin inom flera olika farmakologiska tillämpningsområden. ChewMed®-teknologin erbjuder också en möjlighet att utvärdera olika substanser och deras lämplighet för administrering via munhålans slemhinna. Enorama Pharma kan därför erbjuda sina affärspartners att testa sina substanser i deras in vitro-testmodell. Prototyper kan tas fram för att bedöma och utvärdera optimal dosering och stabiliteten hos substansen under tillverkningsprocessen. Bolaget utför även konsumenttestning, inklusive utvärdering av kundnöjdhet med avseende på smak, konsistens och helhetsintryck. Endorama Pharma har även som mål att utveckla nya tillämpningar inom olika terapiområden, såsom allergi, cough & cold, smärtlindring (t.ex. medicinsk cannabis) eller erektil dysfunktion.

Nikotintuggumit syftar till att underlätta rökavvänjning men måste också vara njutbar och attraktiv med smaker av frukt och mint. Nikotintuggummit från Enorama Pharma är lika effektivt som traditionella nikotintuggummin. I en pivotal studie visades deras nikotintuggummi vara bioekvivalent med marknadsledaren Nicorette®. Enorama Pharmas nikotintuggummi transporterar och utsöndrar nikotin på ett jämförbart sätt och absorptionen av nikotin i slemhinnan är lika bra. 

Nicotine Pouches, tobaksfritt vitt snus, är den kategori av nya och säkrare icke-medicinska nikotinprodukter som växer snabbast. Enorama Pharmas första produkt inom det icke-medicinska segmentet är en All White Nicotine Pouch, initialt i tre olika styrkor och fem olika smaker: NIC-S®. En premiumprodukt starkt kopplad i känsla och smak till Sverige och Skandinavien. 

Enorama Pharma levererar produkten i sin primära förpackning med branding och slutdesign, klar för försäljning till varje kund och partner. Kunden väljer själv om de vill nyttja egna varumärken – private label – eller bolagets varumärke Nicobright®, som finns tillgängligt för licensiering. 

Att administrera läkemedel genom munslemhinnan är en väletablerad metod, som varit känd under många år. Metoden har flera fördelar jämfört med traditionell tablettadministration av läkemedel. Bland annat undviker man första passage-metabolismen och upptaget till systemcirkulationen är snabbt och effektivt. Detta ger en snabbt insättande effekt och färre biverkningar än om läkemedlet administrerats via magtarmkanalen. 

Som ett första steg har Enorama Pharma valt att undersöka möjligheterna att utveckla ett medicinskt tuggummi för behandling av allergisk rinit. En första teknisk utvärdering har gjorts avseende vissa aktiva substanser. Analysen pekar ut sju substanser som potentiella kandidater. Bolaget söker för närvarande en partner inom allergiområdet. 

Enorama Pharma ingick avtal med företaget MediiGum LLC om att genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold. Förstudien undersökte närmare aktiva substansers lämplighet för administrering via tuggummi. MediiGum LLC (Florida, USA) är ett nybildat företag med planer på att lansera ett antal medicinska tuggummiformuleringar i framtiden. 

De senaste åren har ingen kunnat undgå diskussionen om huruvida cannabis för medicinskt bruk ska legaliseras eller inte. Det är redan flera länder i EU och resten av världen som valt att legalisera cannabis för medicinsk användning. 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Under 2019 etablerade Enorama Pharma ett utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö och utvecklingsarbetet med ett prototyptuggummi innehållande CBD pågår.

Bolaget erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv affärsmodell där viktiga   funktioner som produktion, regulatoriska frågor och kliniska prövningar är outsourcade till globala partners, bland annat till Aizant i Hyderabad, Indien. Aizant är ett multinationellt läkemedelsföretag som tillverkar och marknadsför ett stort antal läkemedel och dotterbolag i stora delar av världen. Aizants tillverkningsanläggning är godkänd av både europeiska och amerikanska myndigheter, FDA och WHO. Huvudsakligen fokuserar Enorama Pharmas försäljning genom att produkterna säljs till läkemedelsföretag, apoteksföretag och detaljhandelskedjor under Private Label, en affärsmodell som under 2021 utökas med försäljning under eget varumärke inom kategorin tobaksfritt, vitt snus. 

Bolaget har ett nätverk av internationella samarbetspartners gällande kliniska studier, tillverkning och viktiga regulatoriska frågor. Nikotintuggummit är godkänt för försäljning i Sverige, Tyskland, England, Danmark, Grekland, Frankrike, Polen och Spanien. 

I mars ingick Enorama Pharma ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget Evolan Pharma AB, avseende försäljning av bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. I maj 2020 tecknades två nya avtal om försäljning av Enorama Pharmas nikotintuggummi; ett licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH för Tyskland och ett Term Sheet-avtal med IGRP LDA (IG Therapeutics) för Portugal, Kap Verde, Angola och Moçambique. I mars 2021 fick Enorama Pharma ytterligare ett nationellt godkännande inom sin MRP-ansökan. Samtliga länder där ansökan lämnats in har godkänt nikotintuggummit – Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och slutligen Spanien.

I maj ingick Enorama Pharma avtal med Twinroll Service AB om Private Label-försäljning av bolagets tobaksfria, vita snusprodukt. Avtalet som har en initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt till private label-försäljning av produkterna i Qatar, Finland, Rumänien och Tjeckien samtidigt som det ger en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna i Polen, Island och Nya Zeeland.

I april ingick Enorama Pharma avtal med Northerner Scandinavia Inc om försäljning av bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under bolagets registrerade varumärke, NIC-S®. Bolaget har etablerat ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden. Avtalet, som löper till 31 december, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna via hemsidorna nicokick.com och northerner.com/us i USA. 

USA och Nordamerika är en stor tillväxtmarknad och bolaget upplever att det är absolut nödvändigt att vara på plats med Enorama Pharma Inc. för att kunna fånga upp och följa intresset för produkten och en marknad och kundgrupp som växer. Marknaden för nikotintuggummi är stor. 2016 var den värd cirka 1,7 miljarder USD och har sedan dess ökat rejält och omsätter idag tiotals miljarder USD.

All White Nicotine Pouches är en relativt ny företeelse och intäktsmöjligheterna är goda. Marknaden för vitt snus och andra tobaksfria nikotinprodukter visar på en explosionsartad utveckling. Inte minst i USA. Idag utgör dessa produkter blygsamma 2–3 % av den totala marknaden, men redan 2025 tros den ha ökat tiofaldigt, vilket motsvarar ett uppskattat värde av nästan 2 000 miljarder svenska kronor. 

Den globala världsmarknaden för produkter inom cannabisområdet förväntas växa till 55–60 miljarder USD 2025, enligt oberoende marknadsrapporter. Marknadstillväxten drivs framför allt av legaliseringsvågen i världen och potentialen för medicinskt cannabistuggummi i USA är mycket stor. De regulatoriska och legala hinder som delvis finns kvar förväntas bli lägre över de kommande åren. 

Nikotintuggummi och plåster har tagits upp av WHO på en global lista över livsnödvändiga läkemedel med bevisad effekt, godtagbar säkerhet och kostnadseffektivitet som stärker folkhälsan. Att WHO pekar ut nikotintuggummin och annan NRT som viktig medicin utgör ett stort steg mot förbättrad global tillgång till säkert, effektivt och prisvärt alternativ till tobaksbruk. 

Enligt WHO finns det globalt sett omkring 1,1 miljarder tobaksrökare i åldern 15 år eller äldre. Det motsvarar drygt 21% av jordens befolkning över 15 år. År 2025 beräknas cirka 19% av jordens vuxna befolkning röka, vilket är en bra bit ifrån WHO:s mål på färre än 5%. På grund av de stora kostnader som är orsakade av rökning har mer än 100 länder i dag infört någon form av rökrestriktioner. Världen över, motsvarar den totala samhällskostnaden för tobaksrökning nästan 2% av jordens totala bruttonationalprodukt (BNP). 

Mer än åtta miljoner människor dör varje år på grund av rökning. Sju miljoner av dessa dödsfall är rökare, men drygt en miljon dödsfall är icke-rökare som utsätts för passiv rökning. Tobaksröken är skadlig både för den enskilda rökaren, men också för samhälle och miljö. Fler och fler städer runt om i världen strävar därför efter att bli rökfria på offentliga platser, både ute och inne. I Milano t.ex. där luftkvaliteten länge varit hårt ansträngd, har det genom mätningar kunnat konstaterats att enbart cigarettrök står för 7–8 % av stadens totala CO2-utsläpp. 

Den direkta kostnaden för rökrelaterad sjukvård uppskattas av WHO till över 4 000 miljarder svenska kronor varje år. 

Tillväxten drivs av en kombination av faktorer, till exempel strängare lagstiftning kring tobaksbruk, ökat hälsomedvetande och kampanjer mot rökning. Begreppet Harm Reduction, riskreduktion, blir allt mer utbrett och har fått en innebörd och betydelse bland tobaksrökare med ambition att minska sin konsumtion och på längre sikt sluta helt. Harm Reduktion är också det begrepp och den metod som framgångsrikt används av myndigheter i nationella hälsofrämjande åtgärder runt om i världen.  

Framtiden tillhör produkter med en mindre skadlig distribution av nikotin, så kallade Safer Nicotine Products (SNP). Den grupp av nikotininnehållande produkter som levererar effekt utan de skadliga bieffekter som uppstår när rök dras ner i lungorna. 

På kort sikt är bolagets strategi att förbereda lansering av deras nikotintuggummi på den tyska marknaden och i förlängningen ett flertal andra europeiska marknader. På den internationella marknaden kommer bolaget fortsätta det globala försäljningsarbetet med målet att teckna nya försäljningsavtal. På längre sikt ska Enorama Pharma sända in registreringsansökningar på fler relevanta marknader för att ytterligare bredda vårt erbjudande och vår globala närvaro.

 

 

“Men vi tar saker i rätt ordning. Det blir bäst så. Fokus försäljning. 2021 blir ett spännande år.” 

– Mats Rönngard, VD – Enorama pharma

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se