Bolag: Effnetplattformen
Kortnamn: EFFP
Lista: First North Stockholm
Antal aktier:  9 038 042 st
Aktiekurs vid analys: 14,80 SEK
Marknadsvärde: ca 131 MSEK
Skribent: Hans Engblom

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Om du köper Effnetplattformen (EP) idag kommer du under försommaren inneha två aktier, dels en i Tessin Nordic Holding AB och dels en i Effnetplattformen Holding AB.

Effnetplattformen (EP) är bolaget som ‘skapat’ lyckade fastighetsbolag som Sagax, Stendörren och SBB genom omvända förvärv. Nu görs ett fjärde sådant omvänt förvärv av fastighetsfinansieringsbolaget Tessin i samma ‘skapar-anda. Samtidigt står teknikdelen inom Effnet AB inför en sannolikt mycket stark licens-tillväxt, både i kompressionsteknologin ROHC samt den nyutvecklade 5G plattformen. Se vidare nedan.

Lite kort om dealen med Tessin. Likt tidigare omvända förvärv genomförda av EP kommer, genom apport, Tessins aktieägare bli huvudägare i EP som byter namn till Tessin.

EPs nuvarande ägare behåller fortsatt direkt 7,7% av nya Tessin. Samtidigt får EPs nuvarande ägare en utdelning av aktier i dotterbolaget EP Holding (EPH) som också noteras. EPH tecknar också en ritkad emission på 1,8% i Tessin efter utdelningen från EP.

EPs ägare kommer då efter ovanstående inneha följande:

  • 7,7% direkt ägande i Tessin Nordic Holdings AB (gamla EP)
  • Aktier i Effnetplattformen Holding AB som innehåller
    • 1,8% ägande i Tessin genom riktad emission till kvotvärdet
    • Några mindre poster i GogoLeadTech och Coegin Pharma
    • 100% Effnet AB (teknikdelen)

Hur kan man se på värdet av detta innan alla transaktioner avslutats?

Som en del av avtalet mellan EP och Tessin har Tessin, innan transaktionen gjort en riktad emission där man tagit in 38,5 msek till en kurs på 3,55 kr eller post-money 416 msek. Detta har skett från ett antal intressenter som t ex Ilija Batljan, Sinch-grundarna och Stronghold Invest samt även Hans Runesten som är huvudägare och ordförande i Effnetplatformen.

Innan Tessin affären var börsvärdet för EP 9milj * 7.50 = 68msek – kassa 15 = 53 i Enterprise Value för teknikdelen& plattformen, säg en fördelning på 43 för teknikdelen respektive 10 msek för plattformen (framtida plattformsaffärer). Ett EV på 43 msek indikerar ett EV/Sales tal på drygt 6x för teknikdelen.

Börsvärde 27 april 21 = 133 msek (9 milj * 14,80 kr)

Komponenter är följande:

7,7% + 1,8% av Tessin @ 416 msek =     40 msek

Kassa efter riktade emissionen                 5 msek

Rest EV – plattformen – säg                     10 msek

-teknikdelen                                           43 msek

Icke allokerat                                         35 msek

Totalt                                                    133 msek

Värdeökning sedan det omvända förvärvet aviserades som inte allokerats ovan är 35 msek. Eftersom Tessins riktade emission var kraftigt övertecknad så finns det skäl att anta att när Tessin noteras förväntas ett högre värde än de 416 msek ovan, säg 500 msek. Posten i Tessin skulle då ha ett värde på knappt 50 msek, dvs 10 msek av det icke allokerade värdet tillhör Tessinaktierna som EPs ägare har direkt och indirekt och resten teknikdelen, dvs 25 msek vars totala EV totalt sett skulle skattas till 68 msek vilket illustrerar ökande förväntningar på teknikdelen.

Nu i april betalas teknikdelen med ett P/S tal på drygt 9x baserat på 2020, dvs förväntningarna på teknikdelen har inneburit en multipelexpansion redan nu, även om den kan fortsätta stiga om produkterna visar stort intresse i marknaden. Det finns nu skäl att titta på Teknikdelens status och möjligheterna framöver

Genom ROHC plattformen (kompression av datapaket) har Effnet ett välutvecklat globalt nätverk med kunder som i många fall även kan applicera även 5G plattformen. Under de senaste tio åren har Effnet erhållit ca 80 msek i licens/royaltyintäkter inom ROHC – ett område som är väsentligt smalare än 5G. ROHC plattformen har på intet sätt tömt ut sina kommersiella möjligheter. Den kan även säljas som en extra komponent i 5G affärer framöver. ROHC plattformen uppgraderades i höstas och ett förnyat avtal skrevs i januari med kunden Altiostar. ROHC -produktfamiljen möjliggör effektivt utnyttjande av kommunikationslänkar, ökar hastigheten, minskar fördröjningar och förbättrar användarupplevelsen.

5G plattformen som består av flera modulära produkter är designad och implementerad för att leverera hög kvalitet och prestanda. Dessa egenskaper är viktiga för att 5G protokollstacken ska kunna användas effektivt i många typer av applikationer som Cellular IoT, Cellular Vehicle to Everything, WiFi interworking samt produkter som användarterminaler (mobiltelefoner) och basstationer.

Vi väntar på ett genombrott inom 5G där det rör sig alltmer för varje dag som går. Sin första order från en icke namngiven kund inom 5G meddelades 12 april 2021. Effnet deltar bland annat i ett stort projekt i UK för att etablera standarden för Open RAN access. Det är sannolikt att Effnet erhåller sin nästa order inom ramen för detta samarbete, kanske redan vid projektets officiella start i mitten på maj. Det spekuleras i om det kan bli NEC som blir avtalspartnern.

Möjligheterna inom 5G är många och kommer finnas under flera år i takt med att 5G blir mer och mer etablerat. När det gäller ROHC är Effnet den globalt ledande leverantören. Vad avser 5G kommer konkurrensen vara större men Effnet har rykte om sig att ha vassa produkter och vara en kundnära kvalitetsleverantör trots sin relativt lilla storlek i denna stora bransch.

Det är givetvis oerhört svårt att prognosticera årlig försäljning de kommande åren. Om vi antar att licensaffärer görs framöver (under våren/sommaren) som från 2022 genererar 7 msek ytterligare i löpande intäkter (utöver 7 msek 2020) samt en multipelexpansion pga den förutsedda tillväxten till upp till 10x så skulle teknikdelen ha ett värde på 140 msek.

En bedömning av det rimliga börsvärdet på EP (innan utdelning av EPH) skulle då kunna vara ca 133 msek + 72 (140 – 68) msek, totalt 205 msek, dvs 22-23 kr/aktie (idag ca 14,80 kr/aktie). Detta förutsätter att givetvis att de ovannämnda affärerna inom teknikdelen aviseras under kommande halvår och att marknaden tror på fortsatt tillväxt för teknikdelen vilket inte är osannolikt om/när orderboken snart sväller. En positivare prissättning än ovan antaget på Tessin i samband med noteringen ger också lite ’kudde”

Detta pekar på den omedelbara potential som finns framöver för Effnetplattformens ägare, dvs från nuvarande nivå har aktien en potential på över 50%.

Efter att det omvända förvärvet genomförts och Effnetplattformen Holding har blivit särnoterat (troligen i maj) skall aktierna värderas var och en för sig.

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se