Bolag: Corline Biomedical
Kortnamn: CLBIO
Lista: Nasdaq First North
Antal aktier: 16 674 918 St
Aktiekurs vid analys: 18,00 SEK
Marknadsvärde:  291,8 MSEK
Skribent: Jonas

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Kort bolagsöversikt och bakgrund

Corline Biomedical AB är ett Uppsalabaserat forskningsbolag med både pre- och klinisk pipeline med sidoprojekt för medicintekniksegmentet som befinner sig i startgroparna för marknadslansering och signerat licens- och leveransavtal med bra kassaflödespotential. Bolaget är ett spin-off från Pharmacia(som köptes upp av Pfizer 2003) och grundades av tre tidigare Pharmacia-anställda. Detta lade grunden för Corlines CHS™-produkt och 1997 började bolaget leverera ytbehandling av hjärtstentar till en stor tillverkare i Tyskland. Under perioden 1997 till 2004 levererade bolaget över 100 000 CHS™- behandlade stentar. Som ett resultat av forskning och utveckling som gjorts av Corline adderades 2005 ett nytt produktområde – regenerativ medicin – då bolaget såg möjligheten i att även kunna ytbelägga levande vävnader med heparinbaserade substanser. I dagsläget ligger bolagets fokus på regenerativ medicin med patentskydd till år 2034 och bolagets bedömning är att potentialen är stor för de produkter bolaget utvecklar inom området.

Pipeline

• Renaparin® – särläkemedelsklassad(orphan drug) av EMA/FDA- bolagets huvudkandidat som används för att skydda och reparera kärlträdet i donerade njurar. Det minskar inflammations- och koagulationsreaktioner (IRI) som kan leda till “delayed graft function”, DGF, det vill säga försenad igångsättning av den transplanterade njuren när organet transplanterats. Renaparin tillsätts den preservationsvätska som njuren befinner sig i inför behandlingen. Renaparin syftar till att minska eller helt undvika reperfusionsskador(DGF) som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer på grund av syrebrist. Genom att spola kärlsystemet i njurarna ex vivo före transplantation skyddar det således njurarna från det medfödda immunsvaret och har visat sig minska reperfusionsskada signifikant i prekliniska modeller i både mus, råtta och grismodell. Toplinedata för fas1/2a med uppnådda preliminära och sekundära endpoints. Mer data i September om verkningsmekanism och andra aspekter så som en viss önskad effekt i form av minskade problem när njuren ska börja fungera efter transplantationen, enligt Amir Sedigh, sektionschef för transplantation vid Akademiska sjukhuset. . Fas1/2a var utformad för säkerhet och tolerans men en indikation om det har den önskade effekten i form av minskade problem när njuren ska börja fungera efter transplantationen kommer också studeras, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantation vid Akademiska sjukhuset. En effektstudie fas2 är planerad att börja tidigast h2 2020 i hänsyn till rådande pandemi och det kliniska underlaget som visats i preklinik och fas1 har redan godkänts av FDA och EMA att gälla enda fram till marknadslansering utan kompletterande.

Renaparin utvärderas för tillfället i samma syfte som ovan i preklinisk studie med UHN Toronto vid lungtransplantation med förväntat utfall innan årets slut. 

1.) När en njure har tagits ut ur donatorn, förvaras den i ett syrefritt tillstånd i upp till 30 timmar innan den opereras in i mottagaren. Under denna tid löper insidan av njurens blodkärl risk att ta skada. För mottagaren kan det leda till delayed graft function (DGF), det vill säga fördröjd igångsättning av den transplanterade njuren. Direkta konsekvenser av DGF är att patienten återförs till dialys redan under första veckan efter transplantation. Det adderar 10–14 dagar på sjukhus och innebär ett ökat patientlidande, förutom att det naturligtvis ökar de direkta vårdkostnaderna. Ofta lämnar dessa patienter dialysen med en acceptabelt fungerande njure, men de långsiktiga konsekvenserna är att den transplanterade njurens och patientens livstid förkortas.

• Cytoparin™ – en cellterapi som syftar till att bota diabetes typ 1. Under proceduren infunderas allogena givaröar i patientens lever. En negativ immunrespons och inflammationsreaktion riskerar att minska överlevnaden av den infunderade cellmassan med 50-80%. På grund av denna förstörelse av cellmassa krävs 2,7 givare för att framgångsrikt behandla en patient. Cytoparin fungerar som ett skyddande lager som skyddar holmar från det medfödda immunitetssvaret och minskar koagulering och komplementaktivering. Genom att göra detta har det potentialen att förbättra överlevnaden av cellmassa avsevärt och därmed transplantera resultatet och Corlines nuvarande mål är en 1 till 1 relation mellan givare och patienter. Man har i prekliniska studier visat god effekt i att skydda insulinproducerande celler. Nu väntar en klinisk fas I-studie. Ansökan har fått ett etiskt godkännande och godkännande från Läkemedelsverket. Studien kommer att vara en liten säkerhetsstudie med cirka 10 patienter. Hela studien kommer att ta cirka 4 månader att genomföra. Patienter ska rekryteras i Uppsala, Stockholm och Oslo. Diskussioner förs om att inkludera universitetet i Oxford och Alberta-universitetet i Edmonton, Kanada för att påskynda studien. Indikationen är pausad för tillfället i hänsyn till rådande pandemi men kommer återupptas då man får klartecken att driva forskningsrelaterade studier inom transplantation igen då endast livsviktiga ingrepp utförs för tillfället i hela Europa.

• CHC ™ “indikation 1”. (amerikansk partner)- Vid behandling av mjukvävnadsskador införs ofta ett bärande nät eller matris för att förbättra reparationsplatsens stabilitet.Typiska tillämpningar är extremiteter, rotatorkuff, hernia och bukväggreparation, men också inom plastikkirurgi och ansiktsrekonstruktion. I komplexa och svåra att läka mjukvävnadsskador föredras i allmänhet ett biologiskt nät. Korrekt utformad och applicerad kommer ett sådant nät att stödja kroppens naturliga förnyelse och därefter reabsorberas. Nyckeln till denna gynnsamma effekt är att förebygga ett överdrivet inflammatoriskt svar, vilket kan leda till skadlig inkapsling snarare än läkning och snabb tillväxt av blodkärl i matrisen. CHC ™ -belagda kollagenmatriser har visat sig minska inflammation och framgångsrikt främja endotelcelltillväxt och revaskularisering i en kollagenstruktur.

• CHS ™ – Corline Heparin Surface – medicinteknikdelen med antitrombotisk ytmodifieringsteknik som framgångsrikt använts för hjärtstentar till en början. Första indikationen att lanseras blir att ytmodifiera ablationskatetrar till ett nordamerikanskt bolag(ännu sekretess vem det gäller) med ett letter of intent i hamn och där ett licens och leveransavtal är av Vd, Henrik Nittmars förhoppning att komma i Juli månad med en potentiell inkomstkälla vid full leverans med 50msek/årligen. Heparinytor har länge använts på medicinteknisk utrustning och implantat såsom stentar, katetrar och andra instrument som är tänkt att användas inne i människa i kontakt med blod. För att inte blodet ska koagulera och bilda ev. proppar som sprider sig till andra delar av kroppen använder man sig en denna ytmodifieringsteknik som förhindrar proppbildning och skyddar både implantat,instrument,kateter etc med en yta som applicerats innan man utför ingreppet. Denna teknik kan användas och modifieras till en massa indikationer såsom diagnostikinstrument, vaskulära katetrar, perifer kärlstentar och syntetisk kärlgraft. Detta är dock inte huvudspåret för bolaget då konkurrensen är dominerande av Surmodics, Carmeda och andra BP-bolag med licensierade partners inom specifikt område men kan ge ett betydande kassaflöde för bolaget som alltid uppskattas. Att två amerikanska partners valt Corline är dock ett styrkebesked och alla använder olika sorters heparinmodifieringar beroende på vilket syfte det ska fylla vilket öppnar för fler användningsområde och licenser som säkerligen lär dyka upp innan 2020 slut.

• Corline Pharma – Dotterbolaget i Astra Zenecas Bioventurehub – Inom ramen för Corlines helägda dotterbolag Corline Pharma AB utvärderar och utvecklar bolaget även indikationer där bolagets heparinsubstans CHC™ istället administreras in vivo, direkt till patient. Bolaget fokuserar på indikationer där verkningsmekanismerna för behandling är desamma som för Cytoparin™ och Renaparin®, det vill säga en lokal behandling för att påverka koagulations- och inflammationsförloppet.

Konkurrenter

Inom njurtransplantation har man dom tre största konkurrenterna Quark Pharmaceuticals, Alexion Pharmaceuticals och Angion Biomedica.

• Alexion Pharma misslyckades 2017 att visa signifikant förbättring med sin kandidat Soliris i en fas2/3 studie. Sju dagar efter transplantationen uppmättes incidensen av DGF, död, transplantatförlust och avbrott 35,9% bland patienter som behandlats med Soliris och 41,7% för patienter på placebo, en skillnad som inte visade sig statistiskt signifikant och indikationen uteblev.

• Quark Pharmaceuticals misslyckades 2014 med sin 331-patient fas II-studie i hopp om att behandlingen kunde uppfylla dess primära slutpunkt på en 30% relativ riskreduktion jämfört med placebo men där QPI-1002 kom igenom på bara 15,1% och primära endpointen kunde ej uppfyllas. “Här var dock Quark snabba med att påpeka att dess läkemedel överskred tröskelvärdet på 30% i några få patientgrupper, och att man noterade att säkerhetssignalerna var liknande i aktiv och placebo-armar. QPI-1002: s fördelar var särskilt uttalade hos patienter vars njurdonatorer var äldre än 45, sade Quark, och företaget anser att resultaten förtjänar ytterligare studie. En nyligen avslutad fas 3 randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av 634 KRT för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för QPI-1002 för att förebygga DGF.

Enligt författaren misslyckades även QPI-1002 (“ReGIFT”; NCT02610296) clinical trials, i sin fas3 mot DGF då besvikelsen bestod när man inte uppnådde den primära slutpunkten för att minska frekvensen av DGF  (personlig kommunikation med stöd av 2st innehållande bolag) https://www.karger.com/Article/Abstract/500550 Författaren har fått forskningsbidrag av både Alexion och Quark och jag anser detta det som en ganska pålitlig källa trots att jag inte kan hitta ett pressmeddelande från Quark om detta.

• Angion Biomedica – ANG-3777 – Inriktar sig vid redan aktuell inflammation vid AKI(Akut njurskada). Gjorde en liten fas2-studie med 28 patienter där det visade att ANG-3777 förbättrade njurfunktionen, baserat på patientens uppskattade glomerulära filtreringshastighet (eGFR), en nyckelfunktion för nyrafunktioner. Läkemedlet ökade också urinproduktionen, orsakade inga biverkningar och kan ha minskat transplantationsfel*. Den primära slutpunkten var dagar som behövdes för att uppnå mer än 1 200 cc urinproduktion under 24 timmar. Man visade långsiktig förbättring av njurfunktionen hos patienter som genomgick transplantation men hade tecken på möjlig njurskada efter transplantation. Men ANG-3777 kunde ha bredare tillämpningar och fick en komplettering från Food & Drug Administration (FDA), som föreslog att de testar den mot försenad transplantatfunktion (DGF) i sin fas3. Topline-data förväntas i mitten av 2021 enligt bolaget. Här testar man på aktuell redan uppstådd skada till skillnad från Corline som gör detta ex vivo(utanför kropp) i förebyggande syfte.

Ägarstruktur per 31 Mars

• Adam Dahlberg 19.8%

• Silotornet AB 11.7% (Adam Dahlberg, företag)

• HealthInvest Microcap Fund AB 9.6%

• Eccenovo AB 7.9%

• UBS Switzerland AG 7.5% (LS Medcap – Lars Sunnanväder

• Monika Sunnanväder 5.1% (LS Medcap – Monika Sunnanväder)

• Thomas Olausson 3.6%

• Margareta Nilsson 3.3%

• Hennit AB 3% (VD Henrik Nittmar)

• Tobias Ekman 1.8%

Kapitalstarka ägare där Adam Dahlberg tillhör familjen Craaford som startade upp Gambro och blev uppköpta 2012 av Baxter mot en köpeskilling av 26,5mdr där bla Lars Sunnanväder var den första anställde som drev företaget i Tyskland och nu en serientreprenör med gediget track record bla med fina investeringar inom samma segment med synergier till Corline som blivit förvärvade av bla Medtronic, GE Healthcare och Getinge med flera(se länk på affärer och innehav) https://www.lsmedcap.com/home. Eccenovo som är tredje största ägaren i Xvivo Perfusion, som tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor med ett BV på 5mdr. Även fonden HealthInvest och andra långsiktiga investerare som varit med i riktade med förmånlig rabatt mot befintliga aktieägare där freefloaten ligger på endast 24,3%. Även Thomas Olausson som är storägare i Hansa Biopharma och med före detta stora innehav i Xvivo och Vitrolife. Ett stor ägarskara med stora kopplingar till framgångsrika bolag inom liknande segment.

Kassa & finansiering

Kassan lyste med 17msek vid senaste delårsrapporten och förväntades finansiera verksamheten 12månader framåt med undantag för en fas2-studie för Renaparin. Enligt mina egna estimat kan man behöva mellan 60-90msek för en sådan finansieringsrunda och det lär inte vara så svårt att attrahera kapital om man leverar som tidigare med sin starka ägarbas och låga rabatter. Corline har dessutom fått hela sina fas1 för Renaparin finansierad av EU-stödprogram och även från Vinnova & Swelife för de andra indikationerna med ett totalt belopp för hela ~30msek. Möjligheter till ytterligare bidrag är mycket sannolikt.

För att att ge ett perspektiv på det hela så erbjöd Novartis Quark Pharmaceuticals 670miljoner dollar i optioner och milstolpsbetalningar för rättigheterna för en licensiering av QPI-1002 för DGF vid njurtransplantation och akut njurskada (AKI) för patienter som genomgår hjärtkirurgi. Dessutom skulle Quark ha rätt till potentiella royalties för försäljning av licensierade produkter. Lär ju dock inte genomföras efter misslyckade resultaten för DGF i njurtransplantation https://www.thepharmaletter.com/article/quark-pharma-in-option-deal-with-novartis-that-could-earn-it-670-million-for-sirna-drug-qpi-1002-planning-ipo

Affärsmodell och marknad

Affärsmodellen har sedan ipo varit att ta sina indikationer t.om. fas2 för att sedan utlicensiera till större läkemedelsbolag som kan ta det vidare till marknadslansering. Om man tar ovan exempel(670 miljoner dollar) så ser ni vilka summor det handlar om vid lyckade resultat och en licens för något som Renaparin skulle täcka hela bolaget kostnader en lång lång tid framöver. Detta gäller dock inte indikationerna för medicintekniskt bruk som licensieras ut med löpande intäkter för bolaget. Eftersom det inte finns något godkänt läkemedel för DGF av FDA så är detta ett viktigt spelrum då man enligt särläkemedelsbeteckningen får regulatoriskt och finansiellt stöd under utvecklingsarbetet, samt 7 års marknadsexklusivitet efter godkännande. Även guidancen har nyligen uppdaterats från FDA då köerna blir allt längre för transplantation och ett godkänt läkemedel hade utgjort en betydande roll för transplantationspatienter, sjukhus, resurser och finansiella kostnader för sjukhusen.

Triggers och väsentliga händelser i år

•Licens och leveransavtal med nordamerikansk kund med sin heparinyta (förhoppningsvis denna månad)

•Utfall av prekliniska studier med Renaparin vid lungtransplantation med UHN Toronto

•Corline Pharma ny in-vivo indikation framtagen

•Ett fast-track-spår/Breakthrough technology oftast i samband med Accelerated Approval från FDA för Renaparin som nämnda konkurrenter fått i samband med sin särläkemedelsstatus.

•Start av klinisk fas1-studie med Cytoparin som även ska visa effekt för verkningsmekanism inför fortsatta studier

•Nya framsteg av utvecklingen med sin heparinyta bland sina partners i USA och Europa

•Någon form av förväntad effektmarkör och annan verkningsmekanism för Renaparin i September

•X-X-X-X då man har en hel del projekt med partners som ej offentliggjorts.

•Corline är ett av fem bolag som inbjudits att presentera på American Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för transplantation, det så kallade Cutting Edge of Transplantation, Transplant Summit 2020. Presentationen genomfördes den 5 mars i Phoenix i USA och fokuserade på den kliniska utvecklingen av Renaparin® för njurtransplantation.

•I februari meddelar Corline att bolaget valt engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk fas 2-prövning. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ leveransfas omorganiseras ledningsfunktionen inom CMC.

•Den 30 mars meddelar Corline att bolaget har färdigställt patientrekryteringen i den pågående studien RENAPAIR 01 i vilken bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderas med avseende på säkerhet vid administrering i samband med njurtransplantation.

•Den 8 april meddelar Corline att man genomfört ett möte den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett så kallat Protocol Assistance. EMA har i sitt svar ställt sig positivt till bolagets prekliniska studier samt det arbete som hittills gjorts inom tillverkningen av Renaparin®. EMA accepterar den prekliniska datamängden och den pågående fas 1-studien som grund för fortsatt klinisk utveckling och marknadslansering, samt gav handfasta råd inför den fortsatta kliniska utvecklingen.

•Corline meddelar att läkemedelskandidaten Renaparin® uppvisar god säkerhetsprofil i första studien på patienter i en fas1/2a studie med kompletterande uppgifter i September med en möjligtvis syn av den önskvärda effekten trots att studien var utformat för säkerhet.

Värdering – analyshus

Redeye har gjort en värderingsmodell på Corline Biomedical med följande värde;

• Base case – SEK 35

• Bull case – SEK 70

• Bear case – SEK 17

Vid ett fullt kontrakterat avtal för sin heparinyta med nordamerikansk kund skulle man addera ytterligare ~1sek då bolaget stärks ytterligare med en indikation på marknad som kan generera intäkter och öppna upp för fler intäktskällor medans de andra kandidaterna utvecklas i rätt riktning med sina kliniska program.

Erik Penser Bank

Värderade Corlines portfölj till 703miljoner den 30 Augusti 2019, då utfall av stora värdehöjare som fas1/2a för Renaparin, licensavtal för CHS-ytan och prekliniska svar från lungtransplantation ej infriats ännu.

Skribenten har ordet

Skulle vilja ta tillfället i akt att lyfta fram hurvida fas2-studien kommer att utföras.

Primär endpoint kommer vara på kort sikt 7-10dagar sammanräknad kreatininnivå. Kreatinin är en bra markör för att mäta njurens funktion. Vid dålig filtrering ökar kreatininkoncentrationer i blodet. Därför kan kreatininkoncentrationer i blod och urin användas för att beräkna dess funktion (CrCl)(vätskebalans, syra-bas stabilitet, resning av toxiner och andra delar av njurens funktion. Denna mätning korrelerar på ett ungefär med den man gör endast i blod eGFR – kort förklarat flödeshastigheten för filtrerad vätska genom njurarna. Sekundära stödjande endpoints kommer inkluderas i fas3 huvudsakliga endpoints som utgörs av DGF och eGFR.

• Sekundära mål – dosfastställande/utvärdering och säkerhet

• 30 dagar effektuppföljning, 12 månaders säkerthetsuppföljning och långtidseffekt på betydande del.

• Multicenterstudie i USA och Europa på ~120patienter fördelade på 10 kliniker

• Ingående patienter som ligger i kategorin med förhöjd risk att utveckla DGF (“marginal donors”) för att säkerställa bästa möjliga effekt och inget krav för dubbelblindat.

Ett mycket intressant utdrag från den publicerade artikeln i Nature med Corlines behandling;

‘’CHC-behandling under kall-lagring hade en positiv effekt på njurarnas funktion, eftersom mottagare av CHC-behandlade njurar hade signifikant lägre serumkreatininnivåer. Resultaten från transplantationsmodellen ledde således till oss att, med tanke på en tillfredsställande leverans av CHC under kyllagring, ger behandling med CHC i UW(klösning) ett förbättrat resultat tidigt efter transplantationen, jämfört med UW ensam. Hittills har optimering av konserveringslösningar i stor utsträckning syftat till att förbättra tubulär funktion genom att minska cellulär metabolism och den efterföljande produktionen av reaktiva syrearter via tillförda antioxidanter. Den skadliga effekten av IRI har emellertid fortfarande en stor klinisk effekt när det gäller att bidra till DGF hos cirka 20–40% av patienterna som får njurar från hjärndöda givare. Här drar vi slutsatsen att att komplettera en standardbevarande lösning med en behandling som binder och skyddar njurvaskulaturen resulterar i förbättrad transplantatfunktion tidigt efter transplantation.’’

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se