Bolag: Cline Scientific
Kortnamn: CLINE B
Lista: Spotlight Stock Market
Antal aktier: 15 452 737 St
Aktiekurs vid analys: 7,64 SEK
Marknadsvärde: 118 MSEK
Skribent: Filip Almfelt

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Vilka är Cline Scientific? 

Cline Scientific är ett bioteknikbolag som genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför just nu två projekt inom berörda områden i egen regi och i samarbeten med stora läkemedelsföretag. Clines patenterade nanoteknologi är en nyckelkomponent i båda dessa projekt vilka kan ligga till grund för utveckling av ytterligare stamcellsterapier och cellbaserad cancerdiagnostik.  

Primära användningsområden är behandling mot artros (stamcellsterapi) och metastaserad bröstcancer (cancerdiagnostik), men kan genom också mindre anpassningar av gradientteknologin användas på ett flertal andra områden där cellbaserad diagnostik används för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning. Som tidigare nämnt är nyckelkomponenten i både projekten Clines unika och patenterade nanoteknologi. Produkten är så unik att man äntligen kan erbjuda helt nya lösningar på områden som tidigare varit omöjliga. 

Vad gör Cline Scientific?

Cline Scientific erbjuder genom egenutvecklad och patenterad nanoteknologi helt unika lösningar för cellterapier och cancerdiagnostik. Bolagets två pågående projekt cancerdiagnostik (CellRACE) och stamcellsterapier (Stemcart) adresserar mångmiljardmarknader och kan komma revolutionera sina branscher.

StemCART

StemCART är en stamcellsterapi som utvecklas med vision av att i framtiden ersätta dyra operationer och minska onödigt lidande för patienten genom att behandla sjukdomen i ett tidigare stadium. Clines metod, eller gradientteknologi, är en allogen stamcellsterapi som utvecklas för att kunna framställa självregenererande och hållbara broskceller. Teknologin går ut på att med hjälp av gradientytor och nanoytor odla fram en homogen cellpopulation och som efter broskcellbildning appliceras i den/de drabbade leden hos patienten.

Cline tar fram broskceller från inducerade pluripotenta stamceller (IPS). Den metoden är något helt unikt och det finns flera stora fördelar med just IPS. Den största fördelen är att inducerade pluripotenta stamceller är vanliga adulta stamceller, alltså redan utvecklade kroppsceller. Det gör att produktionen kan skalas upp rejält utan några patentspecifika begränsningar och behandla en större målgrupp. 

CellRACE

Metastaser står bakom ungefär 90% av alla cancerdödsfall. Det innebär alltså att 9 av 10 patienter som dör i cancer dör på grund av metastaser, inte på grund av den ursprungliga tumören. När en cancer bildar metastaser lämnar cancerceller den primära tumören och migrerar för att bilda sekundära tumörer på andra, avlägsna, ställen i kroppen.

Levande cellers beteende utforskas inte inom dagens cancerdiagnostik, men på senare tid har studier visat vikten av att i tidigt skede studera cellmigrationer och cancercellernas benägenhet att sprida sig och bilda metastaser. Det är här Cline kommer in i bild och kan bli en ledande aktör på marknaden med sin revolutionerande produkt. 

CellRACE är en produkt som utvecklas för avancerad cancerdiagnostik och vars primära funktion är att mäta det migrationsbenägna beteendet hos levande celler i en cancertumör. CellRACE är baserad på kvantifiering av cellmigration, vilket är en fysisk egenskap som finns hos alla invasiva tumörer. Det är också en lab-on-a-chip produkt, vilket menar att man kan analysera levande celler från en vävnadsprovtagning. 

Felbedömning av tumörmigration är ett förekommande fenomen och är en bidragande faktor till feldiagnostiering samt över- och underbehandling av patienten. I fall där man har tolkat en godartad tumör som en elakartad har patienten fått genomgå omfattande kemoterapi och i värsta fall mastektomi (där delar eller hela bröstet opereras bort) helt i onödan. Detta även tvärtom där man har misstolkat och missat en malign tumör har patienter fått fel behandlingsstrategi vilket i slutändan har lett till metastaser (dottertumörer). Som tidigare nämnt står metastaser för 90% av alla cancerrelaterade dödsfall. 

Av den anledningen kan CellRACE bli en game-changer på marknaden. CellRACE kan i ett tidigt skede värdera risken för metastaser och tillföra viktigt diagnostisk information. Informationen kan underlätta för den behandlande personalen att individanpassa behandlingar för minskad över- och underbehandling av patienten. Det skulle innebära stora besparingar för samhället och vården samt eliminering av onödigt lidande hos patienten och i slutändan rädda många liv. 

MARKNADEN

Marknaden för diagnostikverktyget CellRACE är enorm och allt mer växande. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen, efter hjärt- och kärlsjukdomar. Idag saknas specifika behandlingsmetoder som förhindrar tumörceller att invadera omgivande vävnad och sprida till avlägsen vävnad och där bilda metastaser. Möjligheten till framgångsrik behandling är idag beroende av hur tidigt cancern upptäcks. Med rätt diagnos och patientspecifika behandlingsstrategi kan man rädda många liv och göra stora besparingar på samhället och arbetsbörda på vården.

“The global cancer diagnostics market is expected to grow from $156.27 billion in 2020 to $170.21 billion in 2021 at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.9%. The growth is mainly due to the companies resuming their operations and adapting to the new normal while recovering from the COVID-19 impact, which had earlier led to restrictive containment measures involving social distancing, remote working, and the closure of commercial activities that resulted in operational challenges. The cancer diagnostics market is expected to reach $239.23 billion in 2025 at a CAGR of 8.9%.” The Business Research Company

Den globala marknaden för cancerdiagnostik omsätter årligen ca 156 md US-dollar med en årlig tillväxt på 8.9%, vilket förväntas växa till 240 md US-dollar. Marknaden är svindlande stor och Cline kan komma ta en stor del av den marknaden.

USA och Europa är Clines huvudmarknader och man har initialt valt att fokusera på bröstcancer, men teknologin kan enkelt efter mindre anpassningar användas inom många andra cellbaserade områden. Inom USA och Europa uppgår nya fall av bröstcancer till cirka 1,8 miljoner per år, varav ca 10-12 000 i Sverige. Inom nämnda områden utför man årligen 2-2,2 miljoner nya biopsier. Bara i Sverige ligger behandlingskostnaderna på cirka 5 miljarder kr årligen för bröstcancer. En stor del av den kostnaden är direkt förenad med feldiagnostiering och fel prognos med över- och underbehandling till följd. Med Clines produkt CellRACE slipper man feldiagnostiering och samhället sparar in stora kostnader. 

Marknaden för StemCART och stamcellsterapi är väldigt lukrativt det med. Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom och globalt har cirka 250 miljoner människor artros enbart i knäleden. Cline har valt att även på StemCART satsa på huvudsakligen Europa och USA/Nordamerika som huvudmarknader.  och enbart i USA spenderas det årligen cirka 230 miljarder kronor på höft- och knäutbyten. Artros är ett stort växande samhällsproblem och det finns inget botemedel på sjukdomen. Marknaden domineras av inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel, som i många fall innebär ett fortsatt lidande och försämrad livskvalité för patienten och stora och onödiga kostnader för samhället. Av den anledningen är behovet av en fungerande/botande stamcellsterapi oerhört stort och Cline kan komma att revolutionera marknaden med StemCART. Cline är först i världen med en unik IPS-lösning och stamcellsterapi som är skalbar och inte behöver begränsas av patientspecifika begränsningar.

Triggers i närtid som kan komma påverka kursen i positivt riktning:

  1. Studieresultat av Clines broskterapiprojekt ihop med Chalmers tekniska högskola.
  2. Studieresultat av V.A Cure-projektet som sker i samarbete med Astra Zeneca.
  3. Patentgodkännande på CellRACE som lämnats in till Europeiska patentverket.
  4. Listbyte till First North 14 juni 2021, ” Intentionen är att skapa en större exponering av Cline för internationella investerare och partners.” – VD Patrik Sundh
  5. Partnerskap med BP (Astra Zeneca är redan på plats).
  6. Start av första patientstudie med CellRACE.

Kommentar på Analyst Groups analys på Cline Scientific.

Analyshuset Analyst Group har idag 7,3 kr som base case och 9,2 kr i bull case på bolaget. 

”Utifrån en tydlig Go-To-Marketstrategi, möjlig kommersialisering, framtida intjäning, och en relativ värdering, motiveras ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, där vi utifrån en konservativ diskonteringsränta härleder ett nuvärde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.”

Kollar man på andra bolag som har kommit ungefär lika långt i sina studier värderas till de till en diskonteringsränta om ungefär 16–18%, i Clines fall utgår Analyst Group från en diskonteringsränta om hela 28%. En rimligare diskonteringsränta på säg 16% skulle ge ett nuvärde på ca 13 kr i base case. 

”Analyst Group använder en relativt hög diskonteringsränta om 28 %. Riskerna sprids dock över minst två̊ projekt vilket gör att inte hela Bolaget står och faller med enskilda studier. Dessutom kan den egenutvecklade gradientteknologin ligga till grund för fler projekt inom områden med stor marknadspotential, vilket ger ett inneboende värde i Cline utöver projekten.”

En faktor i det höga diskonteringsräntan är osäkerheten. Analyst Group uppfattas ha missbedömt risken med Cline och lär göra en ny bedömning när bolaget offentliggör nyheter som stärker det fundamentala inom kort. Cline har inte påverkats lika mycket av pandemin som andra bolag i branschen har gjort och enligt tidigare pressmeddelanden fortskrider deras olika studier enligt plan. Dessutom är kassan full och räcker minst 12 månader framåt. Jämför detta med andra bolag i branschen där hela verksamheten har avstanna helt och man har behövt genomfört flera nyemissioner för att överleva covid-pandemin. 

TEKNISK ANALYS – CLINE SCIENTIFIC

Aktiekursen har sedan mitten av 2018 varit i en konsolidering tills den nu senaste året börjat bygga högre bottnar och toppar. Det är positivt och talar för att trenden är vänd, särskilt när det görs i veckografen. Efter en lång konsolidering brukar trendvändningen även vara långsam. Den långsamma delen av trendvändningen är nu avklarad och varade från början av 2020 tills några veckor tillbaka. Efter en långsam trendvändning förväntas impulsiva rörelser, uppåt i detta fall.

  • Signifikanta motståndsnivåer, som 4.70 kr, 5.70 kr och 7.00 kr, har tagits ut med hög volym, vilket är ett tecken på att rörelsen och utbrotten är trovärdiga.
  • En sidled rörelse förväntas någonstans i området mellan 7.8-9 kr för att sedan röra sig till nästa tydliga motståndszon på 13-14 kr.

Summering: Aktien är tekniskt stark och nivåer kring 9 kr testas med stor sannolikhet på mycket kort sikt. På lite längre sikt testas rimligen 13-14 kr.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se