Bolag: Chordate Medical Holding
Kortnamn:CMH
Antal aktier: 107 674 890 st
Aktiekurs vid analys: 0,45 SEK
Marknadsvärde: 48,45 MSEK
Börslista: NGM Nordic
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Chordate Medical
Chordate är ett medicinteknikbolag som under 10 år utvecklat och CE-märkt ett produktsystem vid namn Chordate system S100. Systemet bygger på neuromodulation, stimulans av nervceller genom exempelvis magnetfält, elektricitet eller mediciner. Produkter för neuromodulation delas in i implantat och icke-implantat. System S100 använder sig av Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) där vibrationer stimulerar nervceller i näsans slemhinnor för att bota kronisk rinit (nästäppa) och anses minimalt invasiv för patienten.

Den 8:e oktober 2020 meddelade bolaget att en ny generation av kontrollenheten som hanterar K.O.S-behandlingen är CE-märkt. Syftet med den uppdaterade enheten var att halvera tillverkningskostnaden. Leverans av den nya enheten beräknas under första delen av 2021. Den 23 oktober avslutades denna studie med beslutet att inte fortsätta då det inte uppnåddes positiva resultat. Beskedet fick aktien att rasa helt okontrollerat med omkring 50 % i en kraftig överreaktion. Studien i kronisk migrän fortgår enligt plan.

Den största marknaden för neuromodulation ligger dock inom kronisk smärta där Chordate just nu arbetar för att ta sig in. Man ämnar använda samma typ av behandling för kronisk migrän och studieresultat väntas under Q1 2021. Base case enligt Analyst groups analys från augusti 2020 är 1,6 kr per aktie (Bear 0,7 kr. Bull 2,5 kr).

Potential
Migrän anses vara världens tredje vanligaste sjukdom där mellan 110 – 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Normalt medicineras migrän med starka läkemedel, ofta med biverkningar, vilket gör att en alternativ behandlingsmetod är av största intresse. Många som lider av migrän klarar heller inte av att ta dessa starka läkemedel av olika anledningar. Den globala marknaden för migränläkemedel 2026 uppskattas till 80 miljarder SEK.

Kliniska studier
Behandling för nästäppa är klar sedan länge. Systemet är CE-märkt, patenterat och säljer i 8 länder. Studien för behandling av kronisk migrän med K.O.S startade i mars 2018 och innefattar ca 140 patienter. Studien beräknas avsluta under H2 2020 och resultat planeras under Q 2021 enligt Biostock. I mitten av 2019 presenterade bolaget positiva interimresultat från studien. I ett pressmeddelande från 2019-05-07 kommunicerar bolaget följande:

”Chordate tillkännager idag resultaten av interimanalysen av den pågående kliniska studien om migrän med bolagets produkt – Kinetic Oscillation Stimulation System S211 (K.O.S-behandling). Som en del av interimsanalysen, vilken kommunicerades den 22 februari,  genomförde en oberoende monitorerings-kommitté (DMC) en statistisk sannolikhetsanalys inriktad på effektfaktorer för de första 50 patienterna som inkluderats. Baserat på resultaten rekommenderar kommittén att fortsätta studien, utan behov av ändring av antalet patienter för den slutliga analysen.”

VD Anders Weilandts ord om interimsanalysen:

”Det faktum att DMC rekommenderar att fortsätta med samma patientantal är ett särskilt starkt besked, vilket vi tolkar som ett tecken på sannolik effekt… Men, i och med denna bekräftelse av interimsanalysen så kommer vi nu att fortsätta förberedelserna för registreringsprocessen för CE-märkning av migränindikationen. Vi kommer också att börja planera marknadsintroduktionen för denna behandling”

Patent
Bolaget har just nu 50 beviljade patent fördelade på 12 länder samt 5 aktiva ansökningar.

Ekonomi
Nyligen genomförde bolaget en nyemission som övertecknades till hela 351%, samt en riktad emission till Midroc Invest, Masoud Khayyami via bolag MK Capital Invest samt ett antal privata investerare. Den riktade emissionen genomfördes till samma teckningskurs som företrädesemissionen och tillsammans tillför de bolaget ca 30 MSEK före emissionskostnader. Detta skall enligt bolaget själva räcka i minst 12 månader.

Bolaget har under året minskat sina intäkter från försäljning av Chordate system S100 p.g.a. corona, men marginalen på försäljning spås öka markant under 2021 då den nya enheten lanseras.

Hemsida

Analys analystgroup

Biostock

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se