Projektet Västlänken syftar till att stärka kapaciteten inom järnvägssystemet och är av avgörande betydelse för regionens tillväxt och utveckling. En reviderad tid- och kostnadsanalys har nyligen färdigställts efter hävningen av entreprenörsavtalet för delprojektet Haga. Resultaten av den reviderade analysen har lett till en uppdaterad prognos för projektets slutförande och totala kostnad.

Nya riktlinjer för tidplan och slutförande

Efter intensivt arbete och noggranna analyser har Trafikverket presenterat den uppdaterade prognosen för Västlänkens färdigställande. Enligt den nya bedömningen är det realistiskt att räkna med att hela projektet kommer att vara i drift någon gång mellan åren 2029 och 2032, med den mest sannolika sluttiden pekande på år 2030. Detta kommer som en konsekvens av att olika risker materialiserats och att projektets framdrift har genererat ny insikt och förståelse.

Delar av projektet kommer emellertid att bli färdiga tidigare än den övergripande tidslinjen. Detta kommer att möjliggöra tillfällig avlastning av kapacitetsbehoven genom skapandet av en temporär säckstation vid Göteborgs Centralstation. Den planerade användningen av denna temporära lösning är att ta den i drift redan år 2026.

Kostnadsuppskattning och ekonomiska utmaningar

Projektets ursprungliga budget bedömdes ursprungligen år 2009 till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Den nya bedömningen från Trafikverket avspeglar en utökad kostnadsspann som sträcker sig från 24,1 till 27,1 miljarder kronor, med den mest troliga kostnaden uppskattad till 25,7 miljarder kronor. Denna översättning till dagens prisnivå innebär en ursprunglig budget på 28,4 miljarder kronor, med det nya kostnadsspannet liggande mellan 34,3 och 38,5 miljarder kronor. Den mest troliga totalkostnaden har uppskattats till 36,5 miljarder kronor. Denna justering innebär en ökning av projektets kostnad med ungefär 20 till 35 procent.

Utmaningar och osäkerheter

Trafikverket understryker att den nya prognosen bygger på flera antaganden relaterade till osäkerheter och faktorer som påverkar projektet. Exempelvis inkluderar detta ökade kostnader för material och arbetskraft som kan uppstå på grund av omvärldsfaktorer. Dessutom finns osäkerheter kopplade till avtal som ännu inte har upphandlats samt omstarten av Haga-delprojektet som befinner sig på en kritisk linje. Tvistigheter med entreprenören för Korsvägen-delprojektet om färdigställandedatum kvarstår också.

Framtiden för finansiering och fortsatt arbete

Finansieringen av Västlänken är baserad på Västsvenska paketet, en ekonomisk lösning som syftar till att stödja infrastrukturutvecklingen i Västsverige. Trots de ökade kostnaderna kommer arbetet att fortsätta enligt de befintliga finansiella riktlinjerna från Västsvenska paketet. Trafikverket har kommunicerat den reviderade bedömningen och de nya förutsättningarna till alla involverade parter. Diskussioner om potentiella alternativ för fortsatt finansiering kommer att äga rum tillsammans med Västsvenska paketets parter under höstperioden.