Vinterkylan närmar sig, och med de svalare temperaturerna ökar energiförbrukningen. Förra vintern nådde elpriserna rekordnivåer, vilket påverkade bostadsrättsägare över hela landet. Resultaten från SBCs Bostadsrättsrapport visar att mer än hälften av bostadsrättsägarna önskar en mer omfattande satsning på energieffektivisering. Endast en fjärdedel är nöjda med situationen idag.

Under den kalla årstiden är energiförbrukningen alltid ett aktuellt ämne, och detta gäller även för Sveriges bostadsrättsföreningar. Flerparten av dem arbetar aktivt för att minska elförbrukningen. En tredjedel har bytt till lågenergilampor i gemensamma utrymmen, medan en femtedel har sänkt temperaturen i föreningens gemensamma lokaler. Trots detta ser bostadsrättsägarna utrymme för förbättring. Över hälften anser att föreningens arbete med att minska energiförbrukningen kan förbättras.

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att spara energi, från enkla åtgärder som kräver små investeringar, som att byta ut armaturer och utrustning i tvättstugan, till mer omfattande åtgärder som innebär stora investeringar, till exempel utbyte av undercentraler och ventilationssystem. Att ha en helhetsbild av föreningens totala energianvändning är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka åtgärder som ger bäst resultat och är mest kostnadseffektiva för fastigheten. SBCs nya tjänst, Energikollen, gör detta möjligt genom att hjälpa föreningar att samla in och analysera fastighetens energidata. Det ger styrelsen en grund för att utarbeta både kort- och långsiktiga planer för att minska föreningens uppvärmnings-, el- och varmvattenkostnader samtidigt som den minskar miljöpåverkan.

– Att effektivisera bostadsrättsföreningens energiförbrukning är viktigare än någonsin, både för att minska klimatpåverkan och föreningens kostnader. Därför är det inte förvånande att majoriteten av landets bostadsrättsägare önskar ett mer omfattande arbete när det kommer till att minska föreningens elförbrukning. Vi uppmuntrar alla bostadsrättsföreningar att göra en gedigen kartläggning av föreningens energianvändning, för att verkligen förstå̊ vad som förbrukar mest energi och vilka åtgärder som kan vidtas, säger David Jost, Chef Projektledning och Energi på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Precis som tidigare år anser bostadsrättsägare att solceller utgör en viktig investering. Hela 42 procent ser solceller som en av de mest betydande åtgärderna för energibesparing i sin förening. En fjärdedel anser även att lågenergilampor i gemensamma utrymmen är en viktig investering.

Individuell mätning (IMD) med gemensam el är ett annat sätt att bli medveten om och minska elförbrukningen samt kostnaderna. Två femtedelar av respondenterna uppger att deras förening redan har implementerat detta och är nöjda med resultatet, medan en fjärdedel önskar att föreningen inför individuell mätning om de ännu inte har gjort det. Dessutom ökar efterfrågan på laddstationer för elbilar, och över hälften av respondenterna anser att deras förening inte har tillräckligt med laddplatser för elbilar just nu.

– ­Det är i dagsläget väldigt viktigt för föreningarna att möta de boendens efterfrågan genom att ta kontroll över energianvändningen och minska kostnader såväl som klimatavtryck. Som förvaltare kan vi guida och hjälpa kunden till smarta och övergripande val baserat på mätdata. Att se över möjligheterna att installera solceller är något vi rekommenderar, eftersom produktionen av solel på sikt kan reducera kostnaderna för såväl föreningen som de boende. Även laddplatser för elbil gör föreningen mer attraktiv, avslutar David Jost.