Aktiebolaget I.V. Numen Adest har nyligen justerat sitt yrkande i tingsrätten och tillagt ytterligare 49,9 miljoner kronor till sin redan pågående tvist med Mangold. Denna nya utökning av kravet har nu informerats till Mangold vilket framgår av ett pressmeddelande.

Mangold, å sin sida, anser att det tillkommande kravet är ogrundat och likställer det med det befintliga kravet från Aktiebolaget I.V. Numen Adest som redan är under behandling i tingsrätten.

I Stockholms tingsrätt har det pågått en tvist där Aktiebolaget I.V. Numen Adest hävdar att de har en fordran på cirka 99,2 miljoner kronor, tillsammans med ränta. Denna fordran härstammar från en tidigare värdepapperskredit som personen och bolaget hade hos Mangold. Sammanlagt uppgår nu Aktiebolaget I.V. Numen Adests krav gentemot Mangold till cirka 99,2 miljoner kronor plus ytterligare 49,9 miljoner kronor.

Mangold har motsatt sig detta krav och anser att det saknar grund. Inom ramen för samma tvist har Mangold även ett eget krav på cirka 7,1 miljoner kronor gentemot Aktiebolaget I.V. Numen Adest, vilket relaterar till samma affärsrelation.

Tvisten mellan Aktiebolaget I.V. Numen Adest och bolaget är av betydande omfattning och kommer att avgöras i tingsrätten. Båda parterna har olika uppfattningar om grundligheten och giltigheten hos varandras krav. Det är nu upp till rätten att utreda och fatta ett beslut baserat på de presenterade argumenten och bevisen.