Nordnet har stämt Vinge och begär 80 miljoner kronor i skadestånd för vad de anser vara vårdslös rådgivning i samband med ett ärende hos Finansinspektionen. Vinge å sin sida hävdar att deras rådgivning var korrekt och menar att tvisten bör avgöras i en skiljedomstol enligt deras allmänna villkor.

I bakgrunden till tvisten ligger Nordnets anlitande av Vinge som juridisk rådgivare i ett ärende hos Finansinspektionen angående rutiner för intradagsblankning. Nordnet fick en anmärkning och böter på 100 miljoner kronor av Finansinspektionen, och de ville överklaga beslutet. Dock skickades överklagandet in för sent och avvisades av Förvaltningsrätten. Nordnet anser att detta beror på Vinges vårdslösa rådgivning och kräver skadestånd.

Vinge argumenterar för att tingsrätten bör avvisa Nordnets talan och hänvisar till sina allmänna villkor som innehåller en skiljeklausul. De menar att tvisten bör avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljeinstituts regler. Vinge påpekar också att Nordnet kunde ha begränsat skadan om deras företrädare inte hade lämnat felaktig information om tidpunkten för delgivningen av sanktionsbeslutet.

Nordnet motsätter sig avvisningen och hävdar att det inte finns något skriftligt avtal eller något omnämnande av de allmänna villkoren från Vinges sida. De anser att Vinges omnämnande av villkoren i efterhand inte utgör avtalsinnehåll och att det inte finns någon överenskommelse om att villkoren ska gälla.

De fortsatta skriftväxlingarna mellan parterna handlar om vilket forum tvisten ska prövas i. Vinge förespråkar skiljedomstol medan Nordnet anser att tingsrätten är behörig att pröva ärendet. Nordnet välkomnar en öppen process och ser fram emot en offentlig dom angående advokaters rådgivningsansvar.

En muntlig förberedelse för ärendet är planerad att äga rum i slutet av augusti.