Enligt tidigare pressmeddelande från 28 september har Truecaller nu noggrant gått igenom den rapport som åsyftades i pressmeddelandet och genomfört en utförlig analys. Truecaller kan konstatera att anklagelserna om oegentligheter saknar grund och är osanna. Åsikterna i rapporten återspeglar inte Truecaller, dess verksamhet eller vad bolaget står för. Truecaller drivs av ett tydligt syfte och en tilltro till sina värderingar.

Truecaller noterades på Nasdaq Stockholm under 2021 och genomgick i samband med noteringen en rigorös process där ett prospekt som tillhandahöll en transparent bild av Truecallers verksamhet publicerades. Prospektet granskades av flera juridiska och finansiella rådgivare, Nasdaq Stockholms bolagskommitté och Finansinspektionen.

Truecaller vill härmed förtydliga information inom tre områden: beskattning, samtycke från användare och medgivande från minderåriga samt regelefterlevnad av integritetsskydd – där bolaget tror att marknaden och aktieägarna gynnas av djupare och tydligare information kring bolagets verksamhet.

Beskattning

●        Truecaller är inte föremål för någon utredning avseende skattebrott i Indien.

●        Truecaller har haft Ernst & Young (E&Y) som koncernrevisorer sedan 2011. S.R. Batliboi & Associates LLP är revisorer för Truecaller International LLP, Truecallers dotterbolag i Indien. Batliboi är registrerat hos Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) och är ett anslutet medlemsföretag till E&Y Global. Truecallers revisorer har alltid avgivit rena revisionsberättelser. Truecaller har alltid betalat alla upplupna skatter.

●        Truecallers internprissättningspolicy för koncerninterna transaktioner överensstämmer med den internationellt accepterade standarden för sådana policies och bolaget har tillämpat denna för transaktioner mellan Sverige och Indien. Syftet är att säkerställa att Truecaller betalar skatt på ett sätt som är korrekt ur både svenska och indiska skattemyndigheters perspektiv. Policyn granskas regelbundet av oberoende rådgivare för att säkerställa att den uppfyller skattelagstiftningens krav i båda länderna.

●        Under det indiska räkenskapsåret som slutade 31 mars 2021, och det svenska räkenskapsåret som slutade 31 december 2020, betalade Truecaller ingen bolagsskatt i vare sig Indien eller Sverige eftersom Truecaller redovisade en förlust de räkenskapsåren.

Under det indiska räkenskapsåret som slutade 31 mars 2022, och det svenska räkenskapsåret som slutade 31 december 2021, betalade Truecaller skatt i både Indien och Sverige som en följd av positivt resultat före skatt, även efter att resultatet justerats för uppskjutna skattefordringar från tidigare år. Som tidigare nämnts förväntas skatter som betalas i Indien att öka i framtiden eftersom intäkterna i Indien förväntas att öka.

●        Intäkter som kanaliseras till den indiska enheten via plattformar som Apple och Google är inte föremål för indisk moms (GST) eftersom de uppfyller villkoren för exporttjänster i Indien enligt avsnitt 2(6) i den indiska momslagen.

Samtycke från användare

●        Truecaller har alltid varit en användarcentrerad tjänst och grundades utifrån principen att alla har rätt att veta vem som ringer dem, och är betrodd av fler än 320 miljoner användare över hela världen. Det är uppmuntrande att denna princip i högre grad antas i regleringar vilket framgår av det senaste förslaget till den nya telekomlagstiftningen i Indien.

●        En stor majoritet av inkommande samtal som Truecaller identifierar är: samtal från andra Truecaller-användare, företag, samtal från säljare, marknadsföringssamtal eller potentiella bedragare och samtal av trakasserande karaktär. Detta innebär att data som presenteras är data med samtycke eller data som det finns berättigade skäl att visa vilket bevisar vår starka nätverkseffekt i marknader som Indien.

●        Truecaller har rutiner på plats för att begränsa möjlighet för minderåriga att ansluta sig till tjänsten, vilka också samspelar med åtgärder från app stores.

  1. Alla Truecaller-användare måste registrera sig med sina mobilnummer. I flera länder, däribland Indien, kan enbart myndiga personer, eller genom samtycke från en vårdnadshavare, erhålla telefonnummer.
  2. App stores som Truecallers app kan laddas ned ifrån använder sig av åldersgränser.
  3. Truecaller har proaktivt satt en åldersgräns för app store-användare för att kunna hitta och installera appen.
  4. Truecaller integritetspolicy specificerar att tjänsten inte vänder sig till minderåriga. Alla användare måste ge medgivande till integritetspolicyn för att få tillgång till tjänsten.

●        Truecaller har alltid varit tjänst för att söka upp namnet knutet till ett telefonnummer, där namnet på en användare erhålls om denna redan har tillgång till det specifika telefonnumret. Detta är huvudsyftet med Truecaller. Användare kan dessutom komma överens om att dela kontaktinformation med varandra om de ger samtycke till det.

●        Användarna bidrar till att Truecaller förbättras med ”Enhanced Search” som ett sätt för användare utanför EU att valfritt och efter samtycke dela med sig av information. Sedan GDPR trädde i kraft avvisas uppgifter automatiskt från plattformen innan de behandlas om en användare felaktigt bidrar med data från EU. Nyligen gjordes ändringar för att ta bort möjligheten för EU-användare att försöka kringgå de geografiska begränsningarna      på hemsidan genom att manuellt ändra geografisk plats och få tillgång till alternativet ”Enhanced Search ”, något som identifierades av författaren till rapporten. ”Enhanced Search ” fortsätter att vara ett alternativ för användare utanför EU.

Regelefterlevnad av integritetsskydd

Truecaller är en integritetsfokuserad tjänst med användarnas säkerhet och integritet i fokus. Bolaget har strikta processer på plats för att följa regleringar i EU, Indien samt på andra lokala marknader, vilket lyftes fram i prospektet.

EU

●        Truecaller har efterlevt GDPR sedan regleringen trädde i kraft. Under 2017, innan GDPR trädde i kraft, mottog Truecaller förfrågan från arbetsgruppen i EU som hanterar artikel 29 gällande bolagets databehandling. Frågan besvarades och Truecaller har sedan dess inte fått några fler frågor.

●        True Software Scandinavia AB, Truecallers operativa enhet i Sverige, är tjänsteleverantör och personuppgiftsansvarig för användare inom EU. Datan hanteras i datacenter i Sverige och regleras av GDPR.

Utanför EU

●        GDPR tillämpas inte på Truecallers användare utanför EU vars data lagras utanför EU eftersom Truecaller International LLP, Truecallers operativa enhet i Indien, är tjänsteleverantör och personuppgiftsansvarig för användare utanför EU vars data behandlas utanför EU. Indiska användares data lagras i Indien och regleras av indisk lagstiftning.