Transfer Group AB har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna  av Vedefors Consulting AB avseende en inkråmsaffär där Säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där hälften skall erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Genom köpet av Alerty får vi tillgång till avancerad teknik som vi kommer kunna applicera direkt i vår verksamhet, både internt men framförallt till externa kunder. På kort tid har vi sett ett enormt intresse från större bolag inom både den privata och offentliga sektorn och inom kort kommer flera av dessa bolag att testköra appen i skarpt läge. Vi känner oss glada över att kunna bredda vårt erbjudande med hjälp av Alerty och vi är säkra på att detta kommer ge ett positivt avtryck i vår lönsamhetstillväxt framgent, säger Mats Holmberg, tf VD Transfer Group.

Om Alerty
Alerty är en mobilapplikation som skapar en tryggare arbetsmiljö genom personlarm. Alerty är till för dig som vill skapa trygghet för dina anställda som tillhör en yrkesgrupp som arbetar i socialt eller fysiskt utsatta miljöer. Med Alerty är hjälpen aldrig långt borta om en allvarlig situation skulle inträffa.

Tjänsten hjälper användaren enkelt att larma. Larmet sker via appen, diskret via en larmknapp utan att behöva låsa upp telefonen, genom ett automatiskt larm eller fallarm via en smartklocka. Appen är även utrustad med ett flertal viktiga trygghetsfunktioner där larmmottagaren exempelvis kan bedöma situationen via både video-, röst- och textmeddelanden. Utomhus används GPS/GLONASS för att snabbt hitta platsen och inomhus används WI-FI samt Beacons för att visa platsen på en inomhuskarta samt rätt våningsplan.

Läs mer på www.getalerty.se.

Bakgrund och motiv
Vedefors har utvecklat en konkurrenskraftig app som ligger i framkant jämfört med andra liknande trygghetslarm på marknaden. Den avancerade teknologin kan användas i samtliga branscher över hela världen vilket skapar stora möjligheter för koncernen. Transfer ser redan nu en stor efterfrågan från bolag som vill testa appen i sin egna verksamheter. Typexempel på företag som appen är applicerbar på är bud- och taxibolag där man oftast jobbar ensamma och har därmed en extra utsatt arbetsmiljö. Även företag i andra branscher som exempelvis rederi- och hotellbranschen kommer kunna dra nytta av att använda appen och dess tillhörande funktioner för sina anställda.

Finansiell påverkan
Ledningen i Transfer har identifierat ett flertal positiva synergier inom bland annat korsförsäljning och man räknar med att köpet av Alerty kommer bidra positivt till koncernens kassaflöde redan i år.

Genom redan tidigare upparbetade affärsavtal och befintliga kundlistor som medföljer i affären uppskattar ledningen i Transfer att affären bidrar med en omsättning om ca 10 MSEK under innevarande år med goda marginaler.

Köpeskilling
Den kontanta delen av köpeskillingen skall erläggas till Säljarna vid totalt tre olika tillfällen. 300 tkr erläggs vid undertecknandet av avtalet, 600 tkr erläggs vid tillträdesdagen den 15 mars 2022 och resterande 600 tkr erläggs 2022-06-01.

Antalet aktier som skall emitteras till Säljarna beräknas genom VWAP (volume-weighted average price) mellan perioden 2022-02-01 – 2022-03-10. Samtliga nyemitterade aktier kommer att vara föremål för tre månaders lock-up.