I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen flera åtgärder som syftar till att förstärka bygg- och bostadssektorn. Ett av förslagen är att tillfälligt höja taket för rotavdraget, vilket kommer att öka intresset för ROT-arbeten. Regeringen avsätter också stimulansåtgärder för kommunerna för att uppmuntra omvandlingen av befintliga lokaler till bostäder och för att öka tillgängligheten av mark för småhusplanering.

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge där många företag pressas hårt av inflationen. Detta drabbar inte minst byggsektorn som möter ökade priser och minskad efterfrågan. Därför går vi nu fram med ett förslag om en tillfällig höjning av taket för rotavdraget för att stötta byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. För att skapa fler bostäder på kort sikt föreslår regeringen att vi utnyttjar det befintliga fastighetsbeståndet bättre genom en stimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen föreslår också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Tillfälligt höjt tak för rotavdrag

För att främja sysselsättningen inom byggsektorn i en tuff ekonomisk situation planerar regeringen att föreslå en tillfällig ökning av taket för rotavdraget under 2024. Syftet med förslaget är att öka intresset för ROT-arbeten, inklusive reparation, underhåll och ombyggnad, under en period då efterfrågan på andra bygg- och anläggningsarbeten förväntas minska.

Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget temporärt höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Det kommer också att införas separata tak för rot- och rutavdraget under samma period. Förslaget planeras att träda i kraft den 1 juli 2024 och det temporärt höjda taket kommer att gälla för hela året 2024. Det är dock viktigt att notera att det bara kommer att vara möjligt att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024.

Förslaget förväntas leda till en minskning av skatteintäkterna med 960 miljoner kronor under 2024.

Planeringsstimulans för omvandling av lokaler till bostäder

För att öka tillgängligheten av bostäder, behöver det befintliga fastighetsbeståndet bättre utnyttjas. En möjlighet är att omvandla utrymmen som för närvarande används som kontor eller liknande till bostäder. Emellertid kan befintliga detaljplaner sätta stopp för sådana omvandlingar. Det kan finnas regleringar i detaljplanerna som hindrar omvandlingar, såsom bestämmelser om användningen av byggnader eller omfattningen av byggnationen. Regeringen strävar därför efter att uppmuntra kommuner att skapa detaljplaner som främjar omvandling av lokaler till bostäder.

Regeringen föreslår att kommuner som antar eller ändrar detaljplaner för att underlätta omvandlingar ska få ekonomisk stimulans. Det handlar om 20 miljoner kronor under 2024 och 25 miljoner kronor per år under perioden 2025–2026.

Planeringsstimulans för fler bostäder i småhus

Regeringen planerar att införa en incitamentsbonus för kommuner som utarbetar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Trots att många människor föredrar att bo i villor eller radhus har kommuner inte tidigare prioriterat småhusbyggande i sin stadsplanering i tillräcklig utsträckning. Detta har resulterat i en brist på mark som är avsatt för småhus, vilket inte motsvarar efterfrågan från hushållen. Målet med åtgärden är att öka tillgången på mark som är planlagd för småhusbyggande och därmed möta den ökande efterfrågan på småhusbostäder. Satsningen innebär en budget på 60 miljoner kronor för år 2024.

Regeringen planerar att presentera dessa åtgärdsförslag för bygg- och bostadssektorn i budgetpropositionen för 2024, och dessa förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.