Under 2022 bidrog penningpolitiken till att de långsiktiga inflationsförväntningarna var stabila nära inflationsmålet, trots att inflationen låg långt över målet. Det sa riksbankschef Erik Thedéen idag när direktionen frågades ut i finansutskottet om förra årets penningpolitik.

“Inflationen nådde under 2022 rekordnivåer. Fokus för Riksbanken i den här situationen har varit att behålla förtroendet för inflationsmålet genom att bedriva en penningpolitik som tar inflationen tillbaka till 2 procent och förhindrar att den biter sig fast på en hög nivå. Det har bidragit till att de långsiktiga inflationsförväntningarna varit stabila nära målet. Den ekonomiska aktiviteten var också god under året och utvecklingen på arbetsmarknaden var stark”.

Thedéen lyfte dock svårigheterna med att göra träffsäkra prognoser för inflationen under förra året. Inflationen blev betydligt högre än vad både Riksbanken och andra marknadsaktörer prognosticerade.

“Inflationen i såväl omvärlden som Sverige underskattades tydligt. Vid beslutet i februari 2022 hade inflationen stigit, men det berodde främst på energipriserna. Bortsett från dessa låg inflationen fortfarande under målet och tecken på spridningseffekter var få. Det finns många lärdomar att dra, bland annat hur snabbt kostnadsökningarna kunde föras över på konsumentpriser i en miljö med stark efterfrågan. Det kan också finnas skäl för oss framöver, i de underlag som ligger till grund för de penningpolitiska besluten, att i större utsträckning analysera scenarier med stora skillnader i utveckling för inflationen. Även om scenarierna där och då inte känns särskilt sannolika kan sådana analyser förbättra vår beredskap.”

Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2022 kommenterades av professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim som fått i uppdrag av finansutskottet att utvärdera den förda penningpolitiken under 2022. Riksbankens direktion och opponenterna frågades därefter ut av ledamöterna i finansutskottet.

Året 2022 var exceptionellt när det gäller inflationen. Prisökningarna nådde rekordnivåer, och det blev en utmaning för Riksbanken att hantera denna situation. Trots den höga inflationen lyckades man dock behålla förtroendet för inflationsmålet genom en väl förankrad penningpolitik, enligt riksbankschef Erik Thedéen