Många företag inom fastighetssektorn har haft svårigheter sedan Riksbanken påbörjade höjningen av styrräntan. Nu behöver de reducera sina skulder för att stärka sina finansiella positioner och förbättra förtroendet hos investerare som köper deras aktier och obligationer.

”Att Riksbanken nyligen beslutade att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent ska inte tolkas som att inflationsriskerna är borta och att räntorna kommer att sjunka snabbt.” Det sa riksbankschef Erik Thedéen när han på fredagen talade om sin syn på utvecklingen i den kommersiella fastighetssektorn vid Moody´s fastighetskonferens på Grand hotell i Stockholm.

Goda tider ökade risktagandet

Perioden med gynnsamma ekonomiska förhållanden ökade risktagandet bland företag inom fastighetsbranschen. Då räntorna var låga och finansiering var lättillgänglig, ökade många företag sin skuldsättning markant, växte sina fastighetsbestånd för snabbt och tog stora finansiella risker. När inflationen sedan steg och Riksbanken började höja styrräntan, hamnade många företag under tryck när deras finansieringskostnader ökade samtidigt som värdet på deras fastigheter började sjunka.

Sänkt skuldsättning bra för stabiliteten

Att minska skuldsättningen är viktigt för stabiliteten inom sektorn. Eftersom fastighetssektorn är känslig för ränteförändringar och starkt kopplad till banksystemet kan detta påverka den finansiella stabiliteten. För att säkerställa stabiliteten måste företagen agera omedelbart och vidta åtgärder för att minska sina skulder. Detta kan inkludera att emittera nya aktier och avyttra fastigheter i större utsträckning än tidigare. ”Om balansräkningarna på så sätt förstärks får företagen större frihet att agera offensivt”, påpekade Thedéen. Det kan också öka investerares förtroende för att köpa aktier och obligationer från fastighetsföretagen.

Stram penningpolitik motiverar lägre risktagande

Den strama penningpolitiken motiverar också att företagen bör minska sin riskexponering. Riksbanken lämnade nyligen styrräntan oförändrad på 4 procent, men det innebär inte att hoten kring inflation är borta eller att räntorna kommer att sjunka på kort sikt. ”Penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande och Riksbanken har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras”, förklarade Thedéen.

Företag inom fastighetssektorn behöver därför ha en långsiktig strategi för att hantera risker, inklusive att binda sina låneräntor och förlänga löptiderna på sina lån. Detta skulle förbättra förhållandena på obligationsmarknaden och fortsätta vara en viktig finansieringskälla för fastighetsföretag och andra företag. Thedéen avslutade med att poängtera behovet av långsiktiga strukturella förändringar på obligationsmarknaden, såsom ökad transparens, förbättrad medvetenhet om risker och en bredare bas av investerare jämfört med tidigare.