Sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år uppgick i juli 2023 till 5 385 000. Det är en ökning med 51 000 personer jämfört med juli 2022. Bland personer i åldern 16 till 64 år var antalet arbetslösa 243 000. Det motsvarar en andel på 4,5 procent uttryckt som andel av arbetskraften, och en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år ökade under juli 2023 med 51 000 jämfört med samma period 2022 och uppgick till 5 385 000. Färre kvinnor än män var sysselsatta. Totalt var 2 617 000 kvinnor och 2 767 000 män sysselsatta.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, uppgick till 69,9 procent bland kvinnor och 71,2 procent bland män i juli 2023. I jämförelse med samma månad 2022 ökade sysselsättningsgraden med 0,6 procentenheter bland kvinnor men var oförändrad för män.

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda än för de som är födda i Sverige vilket syns i diagrammet nedan. Utrikes födda kvinnor är de med lägst sysselsättningsgrad. Under juli i år uppgick den till 61,2 procent. Utrikes födda män hade en sysselsättningsgrad på 66,0 procent under samma period. Bland inrikes födda var sysselsättningsgraden 72,8 respektive 72,9 procent för kvinnor respektive män.

Antalet arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 16 till 64 år uppgick under juli 2023 till 243 000. Det är en minskning med 5 000 i jämförelse med samma månad 2022. Totalt var 118 000 kvinnor och 125 000 män arbetslösa.

Av de arbetslösa i juli var 57 procent utrikes födda. Andelen har varierat mellan 55 och 60 procent under mätperioden som börjar år 2020. Diagrammet nedan visar hur gruppen arbetslösa fördelar sig mellan kön och födelseregion.

Antalet arbetslösa utrikes födda i åldern 16 till 64 år uppgick under juli 2023 till 140 000. Det är en minskning med 7 000 i jämförelse med juli 2022. Antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor var 75 000 och antalet arbetslösa utrikes födda män var 64 000.

Bland inrikes födda ökade antalet arbetslösa med 2 000 personer i juli i jämförelse med juli 2022 och uppgick under juli 2023 till 104 000. Antalet arbetslösa inrikes födda kvinnor var 43 000 och antalet arbetslösa inrikes födda män var 60 000.

Andelen arbetslösa

Det relativa arbetslöshetstalet, antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, var 4,5 procent för både kvinnor och män. Det motsvarar en minskad arbetslöshet bland kvinnor med 0,2 procentenheter och 0,1 procentenheter bland män jämfört med samma månad 2022.

Arbetslösheten är högre bland utrikes födda än bland de som är födda i Sverige vilket syns i diagrammet nedan. Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 12,1 procent för kvinnor och 9,6 procent för män bland utrikes födda i åldrarna 16 till 64 år. För inrikes födda låg de relativa arbetslöshetstalen på 2,2 respektive 2,9 för kvinnor respektive män under juli månad 2023.

Jämfört med samma månad 2022 har arbetslösheten minskat bland utrikes födda. Minskningen var 1,1 procentenheter för kvinnor och 0,5 procentenheter för män. Arbetslösheten har däremot ökat bland inrikes födda män, med 0,1 procentenheter. För inrikes födda kvinnor var arbetslösheten oförändrad i juli.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 20 till 64 år uppgick i juli 2023 till 846 000. Det motsvarar en andel på 14,2 procent uttryckt som andel av befolkningen i samma åldersgrupp. Jämfört med motsvarande period 2022 har antalet personer utanför arbetskraften ökat med 6 000 och andelen är oförändrad. Det var ungefär lika många kvinnor som män utanför arbetskraften i juli.

De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året.

Hela rapporten från SCB här.